Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Świadczenie obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne

PPiZP.271.2.12.2023.RS                                                                                                                                                                           Czarne, dnia 11.05.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w zakresie:
 1. nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych i sprzętu w Urzędzie:
  1. utrzymanie prawidłowej i nieprzerwanej pracy sieci komputerowej oraz urządzeń tej sieci, w tym: routerów, przełączników, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń pamięci masowej,
  2. dokonywanie wdrożeń, instalacji, bieżących napraw oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
  3. instalacja aktualizacji oprogramowania na komputerach i serwerach,
  4. instalacja, utrzymanie i aktualizacja serwerów oraz maszyn wirtualnych na serwerach urzędu, 
  5. sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania, 
  6. usługę wdrożenia, utrzymania i zabezpieczenia sieci lokalnej na styku z siecią publiczną na podstawie geolokalizacji, skompromitowanych list adresów IP,
  7. utrzymywanie i kontrola systemu wykrywania włamań,
  8. usługę wdrożenia systemu uwierzytelniania RADIUS do zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
  9. usługę instalacji, utrzymania i aktualizacji usługi udostępniania zasobów plikowych, profili użytkowników,
  10. usługę instalacji, utrzymania i aktualizacji usług: DHCP, DNS, Dynamic DNS, WINS, NETBIOS,
  11. doraźną pomoc zdalną, użytkownikom końcowym w instalacji, aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego oraz sterowników urządzeń zewnętrznych takich jak drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery,
  12. usługę instalacji, utrzymania i aktualizacji wirtualnych sieci prywatnych,
  13. zabezpieczenia urządzeń sieci komputerowej poprzez wykorzystanie usług/protokołów sieci: VLAN, STP, LAG, SNMP,
  14. instalacja, konfiguracja i utrzymanie systemu antywirusowego na komputerach końcowych
  15. instalacja, konfiguracja i kontrola centralnej konsoli administracyjnej systemu antywirusowego,
  16. instalacja, konfiguracja i utrzymanie systemu monitorowania środowiska informatycznego zgodnie z wytycznymi urzędu,
  17. wdrożenie i utrzymanie systemu ewidencji zgłoszeń użytkowników końcowych urzędu
  18. systemy USC (Źródło),
 2. nadzór nad prawidłowym działaniem systemu monitoringu,
 3. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI),
 4. prowadzenie elektronicznej ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania stosowanego   i dopuszczonego w Urzędzie,
 5. stosowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych:
  1. usługę instalacji oprogramowania do archiwizacji danych na Serwerze/ach urzędu,
  2. tworzenie i przechowywanie kopii baz danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką ochrony danych Urzędu,
  3. prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu użytkowników do zasobów infrastruktury informatycznej urzędu,
  4. współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych,
 6. wsparcie posiedzeń Rady Miejskiej i systemu Rada – min. transmisja online sesji Rady Miejskiej, głosowania, 
 7. nadzór nad realizacją projektów informatycznych realizowanych przez firmy zewnętrzne,
 8. pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
 9. Parametry usługi:
 1. gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie – 24h
 2. nieograniczona ilość zgłoszeń w miesiącu
 3. obsługa w dni powszednie od 7:00 - 15:00
 4. udostępnienie zespołu inżynierów wsparcia zapewniającej nieprzerwaną obsługę urzędu
 5. obsługa z wykorzystaniem systemu zgłoszeń i telefonicznie
 6. obsługa zdalna i na miejscu w urzędzie
 7. obsługa zdalna z wykorzystaniem dedykowanego do tych celów bezpiecznego oprogramowania.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 1. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie: elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 17.05.2023 r. do godziny 12:00.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 4. Osoby do kontaktu:

Renata Skiera, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Postanowienia ogólne:
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy

PPiZP.271.2.12.2023.RS                                                                                                                                                                                Czarne, dnia 17.05.2023r.                                                

Strona internetowa Zamawiającego

 

Unieważnienie postępowania

              Gmina Czarne informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł pn: Świadczenie obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

            Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 11.05.2023r. w punkcie X Postanowienia ogólne, ppkt 1) zastrzegł sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 242KB) 2023-05-11 14:59:08 242KB 103 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.docx (DOCX, 31.KB) 2023-05-11 14:59:26 31.KB 106 razy
3 Załącznik Nr 2 Umowa projekt.pdf (PDF, 151KB) 2023-05-11 14:59:46 151KB 97 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 82.KB) 2023-05-17 14:45:12 82.KB 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 11-05-2023 14:59:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 11-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 17-05-2023 14:45:12