Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I.

ID.271.2.14.2023                                                                                                                                                                                           Czarne, dnia 22 maja 2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz osób wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznakowanej napisem: Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycyjnych  pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I

2) Termin składania ofert do 29.05.2023r. do godz. godz. 15:00.

3)  Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat pokój Nr 12.
4) Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.


2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


3. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


4. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej  pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I numer postępowania ID.271.2.14.2023 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy     (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5.  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pokój Nr 28, osoba do kontaktu: P. Marek Szoska, Tel. 59-8332079 

6.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz osób – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

e) Przedmiar robót,

f) Dokumentacja PFU

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 926KB) 2023-05-22 14:14:28 926KB 97 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 34.KB) 2023-05-22 14:14:59 34.KB 90 razy
3 Załącznik nr 2 Wykaz osób.doc (DOC, 58.KB) 2023-05-22 14:15:19 58.KB 91 razy
4 Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc (DOC, 119KB) 2023-05-22 14:16:18 119KB 89 razy
5 Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 90KB) 2023-05-22 14:17:49 90KB 91 razy
6 Załącznik nr 5 Przedmiar_Kosztorys ofertowy - Ograniczony zakres.xlsx (XLSX, 28.KB) 2023-05-22 14:18:01 28.KB 90 razy
7 Dokumentacja PFU.zip (ZIP, 17.MB) 2023-05-22 14:18:42 17.MB 85 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania.pdf (PDF, 78.KB) 2023-05-30 12:07:31 78.KB 87 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 22-05-2023 14:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 30-05-2023 12:07:31