Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km.

ID.271.2.15.2023,MS                                                                                                                                                                         Czarne, dnia 23.05.2023 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w celu realizacji inwestycji drogowej pn.:,,Przebudowa drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo – Domyśl na odcinku 0,86 km.

Zamówienie dofinansowane ze środków Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego  - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie  PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo – Domyśl na odcinku 0,86 km z uwzględnieniem  wymogów i wytycznych Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, a także zgodnie z niniejszą umową, Zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy.

2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
 2.  opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej nr 232108G uwzględnionego decyzji nr 5/2019 z dnia 30.04.2019 o ustaleniu lokalizacji decyzji celu publicznego,
 3. uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci,
 4. uzyskanie wstępnej akceptacji zarządcy dróg powiatowych.,

3) Rozbudowa winna uwzględniać :

 1. budowę drogi z dostosowaniem do parametrów drogi klasy D wraz z ciągiem pieszo-rowerowym,
 2. budowę zjazdów na posesje ,
 3. budowę przepustów drogowych pod zjazdami i drogami wewnętrznymi,
 4. konserwacja rowów przydrożnych,
 5. budowę zatoki parkingowej łącznie z wiatą autobusową,
 6. projekt stałej organizacji ruchu,
 7. rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 8. zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych
 9. wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,
 10. uzyskanie  uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności: warunków od gestorów sieci na potrzeby wykonania zamówienia,
 11. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

4) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej nieedytowalnej i edytowalnej.

5) Na podstawie zakresu robót Wykonawca ustali planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:

 1. Kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji,
 2. Kosztów badań geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
 3. Kosztów wykonania robót budowlanych,

6) Część kosztowa oraz wstępna wersja PFU zostanie dostarczona Zamawiającemu do weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem, zgodnie z zapisami ust. 10.

7) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia i zaopiniowania odpowiednim zarządcom sieci i dróg oraz innym niezbędnym stronom przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.

8) Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia
inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

9) Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, w skrócie ustawy Pzp, opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, opisanego w ust. 1 i 2.

10)  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od jego doręczenia.

11) W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby trzy razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie. Każda następna aktualizacja będzie wykonana odpłatnie.

12) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

13) Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

14)  W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo –budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę.

16) Lokalizacje planowanej do realizacji inwestycji drogowej przedstawiono na załączniku graficznym.

17) Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia - obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.

18)  Szczegółowy zakres zamówienia, określony został także w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2023 roku
b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 15 dni od dnia wskazanego jako data
zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego kubaturowego obiektu budowlanego.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznakowanej napisem : Oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego -. Przebudowa drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo – Domyśl na odcinku 0,86 km.          

2) Termin składania ofert do 30 maja 2023r. do godz. godz. 14:30.

3) Miejsce składania ofert  : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul.   Moniuszki 12, 77-330   Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.
6. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%
7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Przebudowa drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo – Domyśl na odcinku 0,86 km..          

 1. numer postępowania ID.271.2.15.2023MS prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pokój Nr 28, osoba do kontaktu: P. Marek Szoska, Tel.  59-8332079 

9.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz usług – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) załącznik graficzny – Załącznik nr 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert z załącznikami.pdf (PDF, 1.1MB) 2023-05-23 10:08:11 1.1MB 89 razy
2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (DOCX, 36.KB) 2023-05-23 10:08:37 36.KB 86 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór wykaz usług.docx (DOCX, 30.KB) 2023-05-23 10:09:20 30.KB 88 razy
4 Wzór umowy - Załącznik nr 3.doc (DOC, 135KB) 2023-05-23 10:09:29 135KB 95 razy
5 Załącznik graficzny nr 4.pdf (PDF, 115KB) 2023-05-23 10:09:42 115KB 93 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 74.KB) 2023-05-31 09:24:58 74.KB 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 23-05-2023 10:08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 23-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 31-05-2023 09:24:58