Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.

ID.271.2.16.2023.MS                                                                                                                                                                                  Czarne, dnia 27.06.2023 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie  PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy,  dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, a także zgodnie z niniejszą umową, Zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy.

2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
 2. opracowanie rozwiązania  koncepcyjnego dla planowanej  przebudowy komory stabilizacji tlenowej osadu ( KTSO) wraz z elementami budynku dmuchaw do napowietrzania KTSO na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Czarne dz. ewid. nr 428 obręb 0001-49 Czarne,
 3.  opracowanie rozwiązania  koncepcyjnego dla planowanej  budowy dodatkowego zbiornika cylindrycznego wody technologicznej o objętości ok. 30 m3 na terenie dz. ewid. nr 428 obręb 0001-49 Czarne,
 4. opracowanie rozwiązania  koncepcyjnego dla planowanej  budowy przepompowni ścieków sanitarnych lub tłoczni w technologii bezodorowej (pneumatyczna) w m. na terenie dz. ewid. nr 5/1 obręb Wyczechy dla  średniodobowej  ilości ścieków sanitarnych  130 m3, wraz z budową kanalizacji tłocznej do m. Wronkowo z włączeniem za pośrednictwem studni rozprężnej do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej na terenie dz. nr 328/19 obręb Nadziejewo.
 • Projektowana kanalizacja tłoczna winna przebiegać przez działki nr1/11, 63/4, 59/1, 63/3, 63/1, 55, 53/15, 53/6, 53/5, 53/4, 53/3, 52, 51, 3376/2 obręb Wyczeczy, oraz działki nr 311/8, 312, 310/3, 309/1, 230/1, 230/3, 329/4, 334/7, 230/5, 329/2, 328/1, 328/19 obręb Nadziejewo.
 • Do w/w instalacji kanału tłocznego należy włączyć istniejący wylot  kanalizacji tłocznej z przepompowni ścieków sanitarnych w m. Nadziejewo dz. nr 236 z przejściem poprzecznym przez DW 201 – średniodobowa ilość ścieków sanitarnych – 20 m3.
 1. opracowanie rozwiązania  koncepcyjnego dla planowanej  budowy przepompowni ścieków sanitarnych w m. Czarne na terenie dz. ewid. nr 10/13 obręb 0001-49 Czarne dla  średniodobowej  ilości ścieków sanitarnych  10 m3, wraz z przebudową istniejącej kanalizacji tłocznej na terenie dz. nr 10/8, 334/5, 11/11, 11/12, 11/13, 11/3 11/5, 11/6,  obręb 0001-49 Czarne.
 2. przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej  ( przejście poprzeczne pod torowiskiem ) do średnicy kanału tłocznego 250 mm na terenie dz. nr 1 obręb 0002-63 Czarne.
 3. projekt rozbiórki istniejącej przepompowni ścieków w m. Wyczechy oraz w m. Czarne ul. Szosowa.
 4. uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci,
 5. uzyskanie wstępnej akceptacji Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem dla przyjętych rozwiązań projektowych,

3) Rozbudowa winna uwzględniać :

 1. rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 2. zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych
 3. wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,
 4. uzyskanie  uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

4) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej nieedytowalnej i edytowalnej.

5) Na podstawie zakresu robót Wykonawca ustali planowane koszty prac projektowych i robót  budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:

 1. Kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji,
 2. Kosztów badań geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
 3. Kosztów wykonania robót budowlanych,
 4. Koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

6) Część kosztowa oraz wstępna wersja PFU zostanie dostarczona Zamawiającemu do weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem, zgodnie z zapisami ust. 10.

7) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia i zaopiniowania odpowiednim zarządcom sieci i dróg oraz innym niezbędnym stronom przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.

8) Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24).

9) Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, w skrócie ustawy Pzp, opracowany Program Funkcjonalno -Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, opisanego w ust. 1 i 2.

10) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od jego doręczenia.

11) W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby trzy razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie. Każda następna aktualizacja będzie wykonana odpłatnie.

12) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

13) Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

14) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich wykrycia i zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego terminu, wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

16) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę.

17) Lokalizacje planowanej do realizacji inwestycji drogowej przedstawiono na załączniku graficznym.

18) Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia - obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.

19) Szczegółowy zakres zamówienia, określony został także w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 22 września 2023 roku

b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 45 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego kubaturowego obiektu budowlanego lub dokumentacji projektowej dla oczyszczalni ścieków sanitarnych i sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznakowanej napisem: Oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy

2) Termin składania ofert do 07 lipca 2021r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat pokój Nr 12.

4) Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT. Cena 100%

7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego ,,Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy” numer postępowania ID.271.2.16.2023 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pokój Nr 28, osoba do kontaktu: Marek Szoska, Tel. 59-8332079 

9. ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Wykaz usług – Załącznik nr 2

Projekt umowy – Załącznik nr 3

Załącznik graficzny – Załącznik nr 4

 

 

ID.271.2.16.2023,MS                                                                                                                                                                                      Czarne, dnia 10.07.2023 rok

                                                                                                                                                                                                     Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.

Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie  zamówienia  o wartości  poniżej 130.000,00 zł. netto  na realizację zadania pn.:  „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy najkorzystniejszą cenowo ofertę  i spełniającą warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu złożył n/w Wykonawca :

PROJEKTOWANIE Marek Galiński, Oś. Bolesława Śmiałego 16D/28, 60-682 Poznań

Cena brutto – 34.400,00 zł.

Wybór oferty nastąpił zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości  poniżej 130.000,00 zł. netto  , wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Czarnego.

 

Zestawienie ofert :

 

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów                         w kryterium cena

1.

GLOBAL ECIOLOGY Sp. z o.o., ul. Staszowska 40B, 28-230 Połaniec

121.770,00

28,25

2.

PROJEKTOWANIE Marek Galiński, Oś. Bolesława Śmiałego 16D/28, 60-682 Poznań

34.400,00

100

3.

HTS Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8/2B,                                                     35-303 Rzeszów

207.870,00

16,55

4.

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o., ul. Kościuszki 80, 42-585 Siemonia

157.440,00

21,85

5.

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki, ul. Leśna 10, 62-200 Gniezno

85.977,00

40,01

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 1.8MB) 2023-06-28 09:31:48 1.8MB 88 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 36.KB) 2023-06-28 09:32:21 36.KB 79 razy
3 Załącznik Nr 2 Wzór wykaz usług.docx (DOCX, 31.KB) 2023-06-28 09:32:39 31.KB 102 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Odpowiedz 1.pdf (PDF, 136KB) 2023-07-05 09:02:23 136KB 384 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 91.KB) 2023-07-10 10:17:21 91.KB 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 28-06-2023 09:31:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 27-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 10-07-2023 10:17:21