Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do obowiązujących na terenie miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego.

PPiZP.271.2.17.2023.RS                                                                                                                                                                                Czarne, dnia 04.07.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

adres strony internetowej Zamawiającego: bip.czarne.pl

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i zarządzenia Nr 0050.155A.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do obowiązujących na terenie miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego, tj.:
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo, przyjęty uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 08 listopada 2010 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Obręb Czarne – część miejska (teren zabudowany lub przeznaczony pod zainwestowanie) zajmuje powierzchnię około 670 ha.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową zatwierdzony uchwałą Nr 0007.29.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2192 z dnia 7 czerwca 2017 r. Obszar opracowania planu o powierzchni ok. 2,35 ha.
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzona Uchwałą Nr 0007.36.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3118 z dnia 1 sierpnia 2018 r. Obszar opracowania planu składa się z 25 części o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 72,47 ha. Tereny te rozrzucone są w granicach administracyjnych miasta i zlokalizowane są głównie w jego części centralnej i północnej.
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą – oraz przygotowaniem projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do tej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z podkładem geodezyjnym.
 2. Przedmiotem zamówienia stanowią w szczególności następujące czynności:
 1. sporządzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. uzyskanie podkładu geodezyjnego, na którym Wykonawca sporządzi plan (na mapach do celów planistycznych w odpowiedniej skali), gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie  rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
 4. sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
 5. sporządzenie uzasadnienia do ww. uchwały;
 6. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków uchwalenia przedmiotowej zmiany planu;
 7. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej zmiany planu;
 8. analizę zgłoszonych wniosków oraz sposób ich rozstrzygnięcia;
 9. udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem przedmiotowej zmiany planu, obejmujących w szczególności:
 10. sporządzenie projektów wszelkich pism i dokumentów koniecznych do prowadzenia procedury opracowania przedmiotowej zmiany planu, rozdzielników do ww. pism i dokumentów, załączników do ww. pism i dokumentów, koncepcji przedmiotowej zmiany planu, przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu – w ilości wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 11. wprowadzanie korekt do projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych, wynikających z procedury ustawowej sporządzenia zmiany planu, jak również wynikających z wytycznych, uwag i wniosków własnych Zamawiającego,
 12. w razie wystąpienia takiej konieczności uczestnictwo w:
 • posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • dyskusjach publicznych na etapie wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
 • posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
 • sesjach Rady Miejskiej w Czarnem, na których uchwalana będzie zmiana planu,
 1. uczestnictwo, na życzenie Zamawiającego, w (maksymalnie trzech z każdego rodzaju) spotkaniach roboczych, nieuwzględnionych w projekcie umowy:
 • z Zamawiającym,
 • z Radą Miejską w Czarnem,
 • z mieszkańcami,
 1. przygotowanie i skompletowanie dokumentacji prac planistycznych, niezbędnej do przekazania wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą, przepisami prawnymi i normami.
 2. Odpowiedzialność za poprawne i zgodne z przepisami prawnymi wykonanie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w formie analogowej (papierowej) oraz w formie cyfrowej.
 4. Projekt przedmiotowej zmiany planu, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz 1699 z późn. zm.), zostanie sporządzony w formacie XML z uwzględnieniem specyfiki programu. W przypadku zmiany przepisów cyt. rozporządzenia w trakcie wykonania umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w sporządzanym projekcie przedmiotowej zmiany planu.
 5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie projektu przedmiotowej zmiany planu końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, w następującej formie:
 6. analogowej (papierowej), w 5 teczkach „w twardej okładce”, zawierających oprawione opracowania:
 1. 5 egzemplarzy uchwały z załącznikami z formatu XML,
 2. 4 egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną),
 3. 2 egzemplarze prognozy skutków finansowych;
 1. cyfrowej na płycie CD, zawierającej:
 1. 1 egzemplarz uchwały z załącznikami w formacie XML,
 2. 1 egzemplarz rysunku planu w formacie TIFF z georeferencją,
 3. 1 egzemplarz uchwały w formacie PDF,
 4. 1 egzemplarz uchwały w formacie DOC lub DOCX albo ODT,
 5. 1 egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną) w formacie PDF,
 6. 1 egzemplarz prognozy skutków finansowych w formacie PDF;
 1. 2 egzemplarze dokumentacji formalno-prawnej sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego (oryginały i kopie) w segregatorach.
 1. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędnych do właściwego i kompletnego opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  
 2. Zamawiający informuje, że pod adresem https://czarne.e-mapa.net znajduje się portal mapowy eGmina, w którym publikujemy zbiory i rejestry dotyczące m.in.: bazy numeracji adresowej, obiektów użyteczności publicznej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informujemy również, że przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania, które zostały wprowadzone do funkcjonowania systemu e-Gmina usprawnienie w celu umieszczania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w naszym portalu mapowym poprzez wykorzystanie standardu publikacji planów miejscowych. Specyfikacja techniczna i wytyczne dostępne są pod adresem: www.igeoplan.pl/info/Wytyczne_v2.zip. Stanowiące załącznik Nr 3 do zapytania.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego.

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 1. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie: elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godziny 13:00.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Renata Skiera, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy
 3. Wytyczne z e-mapa

 

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

 

PPiZP.271.2.17.2023.RS                                                                                                                                                                              Czarne, dnia 12.07.2023r. 

Strona internetowa Zamawiającego

 

             Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł pn: Opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do obowiązujących na terenie miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego, w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym wpłynęły n/w oferty:

L.p.

 

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto

1.

Marek Zalewski

ul. Bolesława Śmiałego 65a/3, 78-200 Białogard

 

22.500,00 zł

2.

InterTIM Sp. z o.o.
ul. Teofila Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki

 

141.999,99 zł

3.

INNOVA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. H. Brodatego 7/5, 5-250 Wrocław

 

56.580,00 zł

4.

DOM Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska Sp. j.

ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański

 

122.631,00 zł

5.

NEOPOLIS Michał Mandziuk

Aleja Wolności 4/4m, 67-200 Głogów

147.600,00 zł

 

Burmistrz Czarnego

                                                                 /-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zpytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.3MB) 2023-07-05 13:31:10 1.3MB 86 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.docx (DOCX, 32.KB) 2023-07-05 13:32:00 32.KB 88 razy
3 Załącznik Nr 2 Umowa projekt.docx (DOCX, 48.KB) 2023-07-05 13:32:11 48.KB 85 razy
4 Załącznik Nr 3 Wytyczne.zip (ZIP, 24.KB) 2023-07-05 13:32:34 24.KB 86 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 93.KB) 2023-07-12 14:19:16 93.KB 88 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 05-07-2023 13:31:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 04-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 12-07-2023 14:19:16