Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na dostawę urządzeń placu i nasadzeń rodzimych (działka 32/1 Sokole) w gminie Czarne zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji prac dla zadania pn. "Sokole - Kraina Dobrej Zabawy" w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023.

PPiZP.271.2.18.2023.EL                                                                                                                                                                                        Czarne, dnia 14.07.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

adres strony internetowej Zamawiającego: bip.czarne.pl

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i zarządzenia Nr 0050.155A.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń placu i nasadzeń rodzimych (działka 32/1 Sokole) w gminie Czarne zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji prac dla zadania pn. ,,Sokole – Kraina Dobrej Zabawy” w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia: Gry

Lp.

Nazwa

Parametry

Jednostka miary

Ilość

1.

Gra Eko Memory (lub równoważna)

Szerokość: minimum 145 cm
Wysokość:  minimum 175 cm
Strefa bezpieczeństwa: 3,20 m x 4,45 m

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.

Zabezpieczenie:  konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczana w ziemię i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna w języku polskim
Urządzenie posiadają deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytowane zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%

Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim

Przeznaczony do samodzielnego montażu

Stan nowy

sztuka

1

2.

Tablica magnetyczna z kulodromem (lub równoważna)

Szerokość: 200 cm
Wysokość:  158 cm
Strefa bezpieczeństwa: 3,22 m x 5 m

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2
Materiał: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV

Zabezpieczenie:  konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaż: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczana w ziemię i zalewane betonem
Kolor: zielony (RAL)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna w języku polskim
Urządzenie posiadają deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytowane zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1
Wymiary mogą się różnić +/- 5%

Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim

Przeznaczony do samodzielnego montażu

Stan nowy

sztuka

1

Część 2 zamówienia: Hamak

Lp.

Nazwa

Parametry

Jednostka miary

Ilość

1.

Hamak

Wysokość minimum 130 cm

Szerokość minimum 110 cm

Długość minimum 400 cm

Konstrukcja ze słupów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL

Leżanka z taśm poliestrowych o szerokości minimum 50 mm, zamocowanych w drewnianych belkach, zawiesia z pasów

Urządzenie posiadające deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki akredytowane zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176

Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim

Przeznaczony do samodzielnego montażu

Stan nowy

sztuka

1

           Część 3 zamówienia: Ławka

Lp.

Nazwa

Parametry

Jednostka miary

Ilość

1.

Ławka

Wymiary minimum 160 cm x 80 cm

materiał metal

kolor: zamawiający dopuszcza kolor czarny, szary, brązowy

okrągła ławka z oparciem do siedzenia wokół drzewa

malowana proszkowo

stan nowy

sztuka

1

Część 4 zamówienia: Nasadzenia

Lp.

Nazwa

Parametry

Jednostka miary

Ilość

1.

Jarząb

stan nowy

sztuka

5

2.

Bluszcz

stan nowy

sztuka

5

3.

Lipa

stan nowy

sztuka

10

4.

Akacja

stan nowy

sztuka

10

5.

Bez

stan nowy

sztuka

10

6.

Trzemielina japońska

stan nowy

sztuka

10

7.

Kalina

stan nowy

sztuka

5

8.

Kszewuszka

stan nowy

sztuka

5

9.

Hortensja bukietowa

stan nowy

sztuka

10

10.

Szałwia

stan nowy

sztuka

10

11.

Lawenda

stan nowy

sztuka

10

12.

Ostrogłowiec

stan nowy

sztuka

20

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Informacje dodatkowe do zamówienia:
 3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia według wskazówek Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym do miejscowości Sokole, 77-330 Czarne.
 5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 6. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, dołączone tabliczki powinny być w języku polskim.
 7. Wykonawca razem z urządzeniami dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty (gwarancje, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp.)
 8. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
 9. Urządzenia przeznaczone do samodzielnego montażu bez utraty gwarancji.
 10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyte zabezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas transportu.
 11. Dostawa będzie podlegała odbiorowi ilościowo – jakościowemu. Na etapie realizacji Wykonawca umożliwi Zamawiającemu weryfikację dostarczonych przedmiotów i w przypadku stwierdzenia niezgodności możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
 12. Po dokonaniu dostawy zamówienia przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzając jego ilość i jakość oraz zgodność z opisem. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub jest on niekompletny lub uszkodzony, Zamawiający odmówi jego odbioru umieszczając w protokole odbioru stosowne zastrzeżenia określające rodzaj i liczbę braków lub błędów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłuższego niż 7 dni usunięcia stwierdzonych braków lub błędów (na koszt Wykonawcy).
 14. W sytuacji nie usunięcia wad o których mowa wyżej Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia lub usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 15. Wszystkie przedmioty muszą być objęte minimum 2 letnią gwarancją.
 16. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatny przegląd serwisowy.
 17. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę materiałów o równoważnych parametrach lub wyższych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

37500000-3 gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

43325000-7 wyposażenie parków i placów zabaw

03451300-9 krzewy

77211600-8 sadzenie drzew

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 wrzesień 2023 r.

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 1. Sposób i termin złożenia oferty.

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr  1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:

 • papierowej w zaklejonej kopercie, oznakowana napisem: ,,Sokole – Kraina Dobrej Zabawy” Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023 – Cześć np. 1 zamówienia, Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój nr 12.
 • elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 21.07.2023 r.                        do godziny 12:00.

2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcy bez otwierania.

 1. Osoby do kontaktu:

Ewa Literska, tel. (059) 83 32 078 wew. 18, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zamowienia@czarne.pl.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 1. Postanowienia ogólne:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie_ofertowe.pdf (PDF, 404KB) 2023-07-14 10:26:03 404KB 85 razy
2 zalacznik_nr_1_oferta.docx (DOCX, 39.KB) 2023-07-14 10:27:01 39.KB 87 razy
3 zalacznik_nr_2_projekt_umowy.pdf (PDF, 138KB) 2023-07-14 10:27:12 138KB 86 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (PDF, 61.KB) 2023-07-21 12:55:06 61.KB 79 razy
Wynik postępowania
1 wybór_oferty.pdf (PDF, 100KB) 2023-07-21 14:02:42 100KB 81 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 14-07-2023 10:26:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 14-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 21-07-2023 14:02:42