Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne

ID.271.2.22.2023,MS                                                                                                                                                                         Czarne, dnia 06.10.2023 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne” w uzyskania dotacji w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji budowlanej obiektu i audytu energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2166) dla :
 • Remizy OSP w Czarnem, ul. Ogrodowa 20, zlokalizowana na terenie dz. nr 48/11 i 49/2 obręb  0002-63 Czarne.
 •   Remizy OSP w m. Bińcze 39b, zlokalizowana na terenie dz. nr356/22obrę Bińcze.
 • Świetlicy   Wiejskiej w m. Raciniewo 34, zlokalizowana na terenie dz. nr 73, obręb Raciniewo
 • Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
  1. Pozyskanie mapy do celów opiniodawczych dla poszczególnych lokalizacji obiektów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.
  2. Sporządzenie dokumentacji projektowej inwentaryzacji budowlanej oddzielnie dla poszczególnych lokalizacji obiektów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji
  3. Przeprowadzenie weryfikację przekazanych przez Zamawiającego materiałów wyjściowych i uzyska aktualne, reprezentatywne, mierzalne i możliwe do zidentyfikowania dane dotyczące zużycia energii.
  4. We współpracy z Zamawiającym, zgromadzenie danych dotyczących systemów, procesów  i wyposażenia zużywającego energię, informacje o charakterystyce obiektów, w tym znanych współczynników korygujących oraz sposobu, w jaki wpływają one na zużycie energii.
  5. Opracowanie na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego obiektów raportu spełniającego wymagania wskazane w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2166).
  6. Przedstawienie listy przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną.
  7. Celem audytu jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej dla budynku.
 • Wstępne założenia Zamawiającego do wykonania  niezbędnych przedsięwzięć w n/w obiektach przeznaczonych do termomodernizacji  :
  1. Remiza OSP w Czarnem

                          Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy poprzez:

 • docieplenie przegród, ścian zewnętrznych, podłóg i ich wymiana;
 • wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wymiana pokrycia dachowego, rur spustowych, rynien, sanitarnej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz opraw oświetleniowych;
 • likwidacja pieca na paliwo stałe (węglowe) i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • wymiana instalacji co i cwu;
 • montaż paneli fotowoltaicznych
  1. Remiza OSP w Bińczu

Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy poprzez:

 • docieplenie przegród, ścian zewnętrznych, podłóg i ich wymiana;
 • wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wymiana pokrycia dachowego, rur spustowych, rynien, sanitarnej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz opraw oświetleniowych;
 • wymiana instalacji co i cwu;
  1. Świetlica wiejska w Raciniewie

             Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy poprzez:

 • docieplenie przegród, ścian zewnętrznych, podłóg i ich wymiana;
 • wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wymiana pokrycia dachowego, rur spustowych, rynien, sanitarnej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz opraw oświetleniowych;
 • wymiana instalacji co i cwu;
 • montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
  1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej nieedytowalnej i edytowalnej.


2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy

 
3. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 należy złożyć w formie elektronicznej na adres : na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godziny 15:00.

2)  Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

3)  Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


5. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


6. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : ,,Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne,, numer postępowania ID.271.2.22.2023 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079 

8.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Projekt umowy – Załącznik nr 2

c) Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych obiektów,

d) Załączniki graficzne dla poszczególnych obiektów.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami.pdf (PDF, 2.8MB) 2023-10-06 13:24:36 2.8MB 71 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 76.KB) 2023-10-06 13:24:50 76.KB 70 razy
3 Dokumentacja zdjęciowa i załączniki graficzne.zip (ZIP, 44.MB) 2023-10-06 13:25:27 44.MB 62 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 22.2023.pdf (PDF, 72.KB) 2023-10-17 07:50:03 72.KB 61 razy
Wynik postępowania
1 Wybór audyty.pdf (PDF, 89.KB) 2023-10-25 08:00:38 89.KB 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 06-10-2023 13:24:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 06-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 25-10-2023 08:00:38