Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na realizację usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy będących własnością Gminy Czarne w latach 2024-2026 r.

PPiZP.271.2.25.2023.RS                                                                                                                                                                           Czarne, dnia 21.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

Zamawiający:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77 - 330 Czarne

NIP 843-15-29-525

 

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

 

    1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy będących własnością Gminy Czarne w latach 2024-2026 r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do zapytania.

Wspólny słownik zamówień CPV:

90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

90512000-9 Usługi transportu odpadów

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.
 2. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku „Oferta” stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 24.11.2023 r. do godziny 11:00.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Czarne, obejmujący wszystkie kody odpadów będące przedmiotem zamówienia;
 • wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) obejmujących wszystkie kody odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości:

  • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

 

  • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
  • co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

Narzędzia i urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował Wykonawca muszą spełniać wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń oraz w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

   1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.
   2. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.
 1. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5, Wykonawcy winni załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:                  
 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2.                     

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia dopuszcza aby oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

 1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Czarne, obejmujący wszystkie kody odpadów będące przedmiotem zamówienia;
 2. dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) obejmujących wszystkie kody odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
 3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik Nr 3.     
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zamowienia@czarne.pl.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w przedmiocie zamówienia: Agata Kubik,

w zakresie dotyczącym procedury: Renata Skiera,

od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy stanowiący Załącznik Nr 4.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
 4. Wzór umowy
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 2.4MB) 2023-11-21 07:41:40 2.4MB 48 razy
2 Załącznik Nr 1-3 do zapytania.doc (DOC, 93KB) 2023-11-21 07:41:55 93KB 45 razy
3 Załącznik Nr 4 Projekt Umowy.pdf (PDF, 227KB) 2023-11-21 07:42:05 227KB 45 razy
4 Załącznik Nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 131KB) 2023-11-21 07:42:16 131KB 44 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 44.KB) 2023-11-24 13:24:33 44.KB 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 21-11-2023 07:41:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 21-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 24-11-2023 13:24:33