Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów papierniczych w ramach projektu pn. "CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE", nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0103/20-00, realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PPiZP.271.2.31.2023.RS                                                                                                                                                                                Czarne, dnia 11.12.2023r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON 770979476

tel. 59 83 32 079

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 

 1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, zarządzenia Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych oraz zarządzenia Nr 0050.155A.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów papierniczych w ramach projektu pn. „CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE”, nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0103/20-00, realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części i dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części:
 1. Część 1: Zakup i dostawa zabawek do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach.

Adres dostawy: Wyczechy 29, Gmina Czarne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie Formularz z minimalnymi wymaganiami, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia do wypełnienia przez Wykonawcę sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny, 39162000-5 Pomoce naukowe, 37524100-8 Gry edukacyjne.

 1. Część 2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach.

Adres dostawy: Wyczechy 29, Gmina Czarne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie Formularz z minimalnymi wymaganiami, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia do wypełnienia przez Wykonawcę sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny, 39162000-5 Pomoce naukowe, 37524100-8 Gry edukacyjne.

 1. Część 3. Zakup i dostawa artykułów biurowych i plastycznych do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach.

Adres dostawy: Wyczechy 29, Gmina Czarne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie Formularz z minimalnymi wymaganiami, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia do wypełnienia przez Wykonawcę sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30197000-6 Drobny sprzęt biurowy,  30192000-1 Wyroby biurowe.

 1. Wszystkie przedmioty wyposażenia składające się odpowiednio na zadanie winne być  fabrycznie nowe.
 2. Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych inwestycji.
 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełniał normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny posiadać deklaracje dopuszczające do użytku w przedszkolu, muszą spełniać wymagania norm UE i muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz powinny posiadać znak bezpieczeństwa CE (zabawki) lub równoważne. Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych - kwestia farb, lakierów, impregnatów, surowców, etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedstawi komplet dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty). Zakończenie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.

Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Miejsce dostawy wskazanie w każdej części przedmiotu zamówienia do: Oddziału Przedszkolnego  w SP w Wyczechach, adres: Wyczechy 29, Gmina Czarne.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do wskazanego w ww. punkcie miejsca odbioru, wyłącznie w dni robocze tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
 3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń .
 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferty otrzymają, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów obliczone na podstawie wzoru: „C” = Najniższa oferowana cena oferty/ Cena badanej oferty x 100.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty.
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:

elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę na załączonym druku oferta, na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 12.12.2023 r. do godziny 14:00.

 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Renata Skiera, tel. (059) 83 32 078 wew. 24, w dniach: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.

 

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 13. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

 

 


PPiZP.271.2.31.2023.RS                                                                           Czarne, dnia 12.12.2023r.                                                                         

 

Strona internetowa Zamawiającego

 

              Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł pn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów biurowych i plastycznych w ramach projektu pn. „CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE”, nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0103/20-00, realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wybory najkorzystniejszej oferty:

w Część 1. Zakup i dostawa zabawek do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach, najkorzystniejszą cenowo ofertę, którego Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części 1 złożył Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, za cenę brutto: 17.609,00 zł.

Zestawienie złożonych ofert w części 1:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto zł

Liczba punktów

w kryterium Cena

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

17.609,00 zł

 

100

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

 

29.376,83 zł

 

59,94

 

Część 2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach,

najkorzystniejszą cenowo ofertę, którego Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części 2 złożył Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, za cenę brutto: 7.646,00 zł.

Zestawienie złożonych ofert w części 2:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto zł

Liczba punktów

w kryterium Cena

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

7.646,00 zł

 

100

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

 

14.337,67 zł

 

53,33

 

w Część 3. Zakup i dostawa artykułów biurowych i plastycznych do Oddziału Przedszkolnego w SP w Wyczechach, najkorzystniejszą cenowo ofertę, którego Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części 3 złożył Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, za cenę brutto: 8.628,00 zł.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto zł

Liczba punktów

w kryterium Cena

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

 

8.628,00 zł

 

100

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

 

16.320,50 zł

 

52,87

 

 

BURMISTRZ CZARNEGO

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 275KB) 2023-12-11 07:52:42 275KB 62 razy
2 Załącznik Nr 1 Oferta.docx (DOCX, 74.KB) 2023-12-11 07:53:32 74.KB 109 razy
3 Załącznik nr 2 Projekt umowy.docx (DOCX, 111KB) 2023-12-11 07:53:46 111KB 185 razy
4 Załącznik nr 3 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (XLS, 123KB) 2023-12-11 07:53:57 123KB 206 razy
5 Załącznik nr 4 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (XLS, 57.KB) 2023-12-11 07:54:07 57.KB 207 razy
6 Załącznik nr 5 Szegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (XLS, 54.KB) 2023-12-11 07:54:18 54.KB 207 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 162KB) 2023-12-12 14:02:54 162KB 201 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 11-12-2023 07:52:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 11-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 12-12-2023 14:02:54