Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.

ID.271.2.30.2023,MS                                                                                                                                                                                    Czarne, dnia 12.12.2023 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego  dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie  PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb
realizacji inwestycji pn. : : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego,  dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD z uwzględnieniem  wymogów i wytycznych Zamawiającego oraz innych instytucji które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, a także zgodnie z niniejszą umową, Zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy.

Istniejąca oczyszczalnia pracuje obecnie w technologii reaktorów porcjowych typu SBR. Przewiduje się zmianę tej technologii i zastosowanie układu oczyszczania ścieków w zbiornikach o przepływie ciągłym z wyodrębnionymi osadnikami wtórnymi i pompowniami recyrkulacyjnymi.

2) W ramach opracowania Wykonawca pfu:

 1. przeprowadzi analizę technologiczną możliwości wykonania przewidzianego zakresu prac na podstawie inwentaryzacji istniejących obiektów oraz oceny ich stanu technicznego,
 2. sporządzi bilans jakościowy i ilościowy ścieków surowych odbieranych przez oczyszczalnie oraz bilans ilości osadów ściekowych dla docelowej pracy oczyszczalni ścieków;
 3. określi minimalne parametry projektowanych obiektów, instalacji i urządzeń oraz pozostałej infrastruktury technicznej.
 4. pozyska mapę do celów projektowych w skali 1:500,

3) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. budowę osadników wtórnych (Ø 12 m, h= 5 m) ,
 2.  przebudowę istniejących bloków SBR w tym :

- wydzielenie komór nitryfikacji i  denitryfikacji,

- nowe wyposażenie: system napowietrzania, mieszadła pompujące, pompy osadu nadmiernego…,

- układ odprowadzania flotatu,

- prace budowlane wynikające z montażu urządzeń, przegród.,

 1. przebudowę istniejącego układu przeróbki osadu w tym :

     - wykonanie instalacji przetwarzania osadu przy wykorzystaniu CaO (budynek instalacji przetwarzania osadu wraz z urządzeniami technologicznymi + silos magazynowy wysokoreaktywnego  CaO),

- przebudowa istniejącej wiaty magazynowej osadu na magazyn produktu (nawozu)

 1. budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 2. przebudowa układu sterowania w budynku socjalnym,
 3. przebudowa instalacji dozującej w stacji dozowania PIX,
 4. budowa rurociągów międzyobiektowych  (rurociągi osadu, sprężonego powietrza i kanały ściekowe),
 5. przebudowa i rozbudowa automatyki i sterowania,
 6. przebudowa i rozbudowa zasilania energetycznego,
 7. przebudowa i rozbudowa dróg i placów wewnętrznych,
 8. przebudowa drogi dojazdowej do obiektu dz. 428 i 427.

4)  Planowana rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z węzłem osadowym i drogą

      dojazdowa należy realizować na terenie działek ew. nr 427, 428, 3068/6, 3068/9 obręb geodezyjny Czarne.

5) Realizacja przedsięwzięcia musi zapewnić również zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego na oczyszczalni w Czarnem zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. – przetwarzanie odpadów w pierwszej kolejności w miejscu ich powstawania. Efekt ten należy osiągnąć poprzez realizację procesu higienizacji i stabilizacji osadów przy użyciu wapna palonego z jednoczesnym zmniejszeniem stopnia uwodnienia osadu w wyniku reakcji egzotermicznej, bez dostarczania ciepła z zewnątrz. Zawartość s.m. w osadzie po procesie higienizacji i stabilizacji - min. 60% s.m.

Prowadzony proces przetwarzania osadu winien zapewnić uzyskanie przetworzonego, ustabilizowanego osadu możliwego do stosowania jako produkt polepszający właściwości gleby, do celów rolniczych   i upraw leśnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), oraz który można będzie zakwalifikować do grupy nawozów, po uzyskaniu pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu nawozu – zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 625).

Uzyskany produkt powinien zawierać ok. 60-75% s.m. i  być  w postaci granulatu. Instalacja winna zapewniać możliwość skutecznej kontroli ustawień i regulacji, co ma zapewnić skuteczną higienizację przy jednoczesnej możliwości zmian parametrów pracy reaktora oraz ich archiwizacji w formie elektronicznej na dedykowanych serwerach, które zapewni dostawca technologii, z możliwością dostępu przez aplikację (serwis) informującą o historii parametrów przetwarzania, zakres kontroli ustawień i regulacji obejmie co najmniej:

   • ustawienia zadanej temperatury w zakresie 60°C ÷ 140°C,
   • ustawienia czasu przebywania w reaktorze.

Technologia musi ograniczać nieprzyjemny zapach osadu, a zawarte w nim substancje biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy przetrwalnikowe, oraz jaja pasożytów jelitowych (m.in. Ascaris) muszą zostać zniszczone tak, aby powstający produkt był stabilny biologicznie i wolny od patogenów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii prototypowej.

6) uzyskanie wstępnej akceptacji Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem dla przyjętych rozwiązań projektowych,

 1. Rozbudowa winna uwzględniać :
 1. rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 2. zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych
 3. wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,
 4. uzyskanie  uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
 1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej
  nieedytowalnej i edytowalnej.
 2. Na podstawie zakresu robót Wykonawca ustali planowane koszty prac projektowych i robót
  budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:
 1. Kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji,
 2. Kosztów badań geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
 3. Kosztów wykonania robót budowlanych,
 4. Koszt tablicy informacyjnej o dofinasowaniu.

10) Część kosztowa oraz wstępna wersja PFU zostanie dostarczona Zamawiającemu do weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem, zgodnie z zapisami ust. 13.

11) Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454).

12) Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605), w skrócie ustawy Pzp, opracowany Program Funkcjonalno -Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, opisanego w ust. 1 i 2.

13)  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od jego doręczenia.

14) W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby trzy razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie. Każda następna aktualizacja będzie wykonana odpłatnie.

15) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

16) Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

17)  W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich wykrycia i zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego terminu, wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

19) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę.

20) Lokalizacje planowanej do realizacji inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym nr 4 i 5 .

21) Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia - obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.

25)  Szczegółowy zakres zamówienia, określony został także w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 09 lutego 2024 roku
b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 30 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego kubaturowego obiektu budowlanego lub dokumentacji projektowej dla oczyszczalni ścieków sanitarnych.


W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowanej napisem : Oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego -. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.

2) Termin składania ofert do 22 grudnia 2023r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert  : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul.   Moniuszki 12, 77-330   Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 14.
4) Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.


5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

 
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


6. KRYTERIUM OCENY OFERT  Cena 100%
7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : opracowanie Programu Funkcjonalno – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego,, numer postępowania ID.271.2.30.2023 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTEPONE SĄ  :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  530767337 

9.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Wykaz usług – Załącznik nr 2
c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) załącznik graficzny – Załącznik nr 4 i 5

Czarne, dnia 19-12-2023 rok

ID.271.2.30.2023.MS

                                                                                                                                                                                         WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021  Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD wpłynęły  do Zamawiającego pytania o następującej treści :

 

 1. Prosimy o określenie planowanej przepustowości oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź

Planowana przepustowość:

-       Qśrd = 2050 m3/d

-       Qmaxd = 2600 m3/d

-       Qmaxh = 166 m3/h,

-       RLM 13700

2. Prosimy o określenie rzeczywistych rozmiarów i kubatur zbiorników istniejących

Odp. Zgodnie z załączonymi rysunkami.

Odpowiedź

Zgodnie z załączonymi rysunkami

3. Prosimy o określenie kubatur i rozmiarów planowanych stref denitryfikacji i nitryfikacji.

Odpowiedź

Wszelkie parametry techniczno-technologiczne w tym kubatury winny być określone przez autora pfu.
4. Z uwagi na fakt, iż technologia SBR wymaga mniejszych kubatur, prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje rozbudowę oczyszczalni o nowe reaktory nitryfikacji (oczyszczalnia przepływowa wymaga dużo większych kubatur i może się okazać że istniejące reaktory mogą być za małe).

Odpowiedź

Wg analiz dokonanych przez Zamawiającego kubatury istniejących zbiorników są wystarczające.

 
5. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zmiany w konstrukcji osadników wtórnych. Zakładana w zapytaniu średnica i wysokość jest niezgodna z wiedzą techniczną. Przy takich założeniach osadnik będzie zbyt płytki a kąt zejścia ścian zbyt mały co może prowadzić do zagniwania osadu i jego flotacji na powierzchni osadnika

Odpowiedź

Wg analiz dokonanych przez Zamawiającego kubatury istniejących zbiorników są wystarczające.


6.   Z uwagi na ustawienie dmuchaw w wolnej przestrzeni i ewentualny hałas proszę o określenie odległości do najbliższych zabudowań

Odpowiedź

Odległość od najbliższej zabudowy – około 200 m

7.   Czy obszar inwestycyjny znajduje się na terenie Aglomeracji.

 

Odpowiedź

Tak, obszar oczyszczalni znajduje się w obszarze aglomeracji (Uchwała nr 0007.65.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarne).

 

                                                                                                                  Burmistrz Czarnego

                                                                                                                        Piotr Zabrocki

                                

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 1.3MB) 2023-12-13 12:37:35 1.3MB 53 razy
2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (DOCX, 36.KB) 2023-12-13 12:39:31 36.KB 48 razy
3 Załącznik nr 4 koncepcja zagospodarowania.pdf (PDF, 384KB) 2023-12-13 12:39:42 384KB 61 razy
4 Załądcznik nr 5 droga do przebudowy.pdf (PDF, 73.KB) 2023-12-13 12:39:57 73.KB 146 razy
5 Załącznik Nr 2 Wzór wykaz usług.docx (DOCX, 31.KB) 2023-12-13 12:40:11 31.KB 46 razy
6 Załącznik nr 3 - Projekt umowy.doc (DOC, 134KB) 2023-12-13 12:40:23 134KB 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Odpowiedz 1.doc (DOC, 154KB) 2023-12-19 09:18:07 154KB 47 razy
2 Rys. 1.pdf (PDF, 4.4MB) 2023-12-19 09:18:24 4.4MB 49 razy
3 Rys. 2.pdf (PDF, 461KB) 2023-12-19 09:20:15 461KB 40 razy
4 Odpowiedz 2.doc (DOC, 156KB) 2023-12-19 15:10:27 156KB 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 13-12-2023 12:37:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 12-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 19-12-2023 15:10:27