Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

PPiZP.271.2.33.2022.AK                                                                                                                                                                         Czarne, dnia 14.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

NIP:8431529525; REGON: 770979476

Tel.: 59 83 32 078

e-mail: zamowienia@czarne.pl

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 2. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Czarnego w realizacji celów i zadań Gminy Czarne przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie                     z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 3. Usługa swoim zakresem obejmuje:
 1. badanie systemów zarządzania i kontroli;
 2. przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów do 30 listopada 2023 r.
 3. zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
 4. sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2024 r. w terminie do 10 grudnia 2024 r.
 5. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego do 30 listopada 2024 r.
 6. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
 7. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego:
 1. na rok 2025r.
 2. do 10 grudnia 2024 r.
 1. aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
 2. wykonywanie usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie zamawiającego, co najmniej raz na cztery miesiące w ustalonym terminie,     w wymiarze co najmniej 6 godzin;
 3. dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyniku audytu;
 4. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 1. posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów)
 2. posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej.

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w okresie ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.
 2. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

Wspólny słownik zamówień CPV: 79212200 – Usługi audytu wewnętrznego

IV.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych.
 2. Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 3. Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.
 4. Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

V.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

VI.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl.

VII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

 1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje).
 2. Podana cena będzie ceną ryczałtową.
 3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).
 4. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

VIII.  SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać w formie:

- elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę na załączonym druku oferta,
na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl,

- w wersji papierowej na dziennik podawczy Zamawiającego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

w terminie do dnia 20.12.2023 r. do godziny 13:00

 1. oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: zmowienia@czarne.pl.
  2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sekretarz Gminy Czarne Arkadiusz Kubalewski, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Czarne, tel. 598332078
 2. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają     z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe audyt.pdf (PDF, 259KB) 2023-12-14 10:09:00 259KB 150 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 21.KB) 2023-12-14 10:09:14 21.KB 46 razy
3 Załącznik nr 2 Projekt umowy.docx (DOCX, 22.KB) 2023-12-14 10:09:24 22.KB 44 razy
Wynik postępowania
1 WYBÓR OFERTY.pdf (PDF, 52.KB) 2023-12-21 11:50:03 52.KB 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 14-12-2023 10:09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Kubalewski 14-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 21-12-2023 11:50:03