Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej nr 23201G oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pod budowę oświetlenia dróg gminnych dz. nr 63/1, 63/4 oraz drogi powiatowej dz. nr 63/3 w m. Wyczechy

ID.271.2.2.2024                                                                                                                                                                                     Czarne, dnia 12.01.2024 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej nr 23201G oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pod budowę oświetlenia dróg gminnych dz. nr 63/1, 63/4 oraz drogi powiatowej dz. nr 63/3 w m. Wyczechy” w zadania realizowanego z f-szu sołeckiego Sołectwa Wyczechy  pn.:  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I :

 • Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod planowaną przebudowę drogi gminnej nr 232071G położonej w m. Wyczechy na terenie dz. nr 63/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 63/1 i częściowej przebudowy drogi powiatowej nr 2529G położonej w m. Wyczechy na terenie dz. nr 63/3 w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej w tym koncepcję projektu stałej organizacji ruchu dla całego zakresu opracowania koncepcji zagospodarowania terenu opracowania.
 • Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
  1. Pozyskanie mapy do celów projektowych w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym.
  2. Sporządzenie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod planowaną przebudowę w terminie 3 m-cy od dato podpisania umowy.
  3. W przedstawianej do zatwierdzenia w 2 egz. Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu Wykonawca uwzględni przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej  z wydzieloną ścieżką pieszo rowerową, zjazdami na przyległe posesje oraz propozycją odprowadzenia wód opadowych z projektowanych nawierzchni drogowych.
  4. Do opracowanej koncepcji Wykonawca dołączy uzyskane opinie od zarządcy drogi powiatowej i wojewódzkiej.

CZĘŚĆ II

 • Na podstawie opracowanej koncepcji projektu zagospodarowania terenu Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo kosztorysową dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego.
 • Zakres zamówienia obejmuje m.inn. :
  1. Uzyskanie we własnym zakresie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
  2. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. lub potwierdzenie  zgłoszonych robót budowlanych o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
  3. Projekt budowlany wraz z kpl uzgodnień oraz projektem zagospodarowania terenu w 2 egz.
  4. Projekty : architektoniczno  budowlany, techniczny oraz kpl uzgodnień w wersji papierowej w 2 egz.
  5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w wersji papierowej w 2 egz. .
  6. Przedmiar robót w wersji papierowej w 2 egz.
  7. Kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 2 egz.

UWAGA : w kosztorysie inwestorskim Wykonawca uwzględni koszt i ilość zakupionych materiałów budowlanych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w załączniku nr 4.

  1. Całość dokumentacji projektowej STWiOR oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót w wersji cyfrowej plik PDF w 1 egz.
  2. Prawomocną decyzjię pozwolenia na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.


2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     do 30 sierpnia 2024 roku

 
3. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 należy złożyć w formie elektronicznej na adres : na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 26.01.2024 r. do godziny 14:00.

2)  Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

3)  Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


5. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


6. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: ,, Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej nr 23201G oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pod budowę oświetlenia dróg gminnych dz. nr 63/1, 63/4 oraz drogi powiatowej dz. nr 63/3 w m. Wyczechy”, numer postępowania ID.271.2.2.2024 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

7. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    DOSTEPONE SĄ  :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079 

8.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b) Projekt umowy – Załącznik nr 2

c) Załącznik graficzny NR 3  – zakres rzeczowy inwestycji,

d) Wykaz zakupionych materiałów budowlanych – Załącznik nr 4.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 862KB) 2024-01-12 11:12:32 862KB 52 razy
2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (DOCX, 35.KB) 2024-01-12 11:12:44 35.KB 38 razy
3 Umowa załącznik nr 2.doc (DOC, 126KB) 2024-01-12 11:12:54 126KB 43 razy
4 Załącznik graficzny.pdf (PDF, 247KB) 2024-01-12 11:13:09 247KB 49 razy
5 Załącznik nr 4.doc (DOC, 36KB) 2024-01-12 11:13:20 36KB 43 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert 2.pdf (PDF, 65.KB) 2024-01-29 13:04:13 65.KB 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 12-01-2024 11:12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 12-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 29-01-2024 13:04:13