Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Rozbiórkę, dostawę i montaż ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Czarne UNIEWAŻNIONY

Czarne, dnia 19-01-2024 rok

ID.271.2.3.2024.MS

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na:

Rozbiórkę, dostawę i montaż ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Czarne  zgodnie z  zakresem rzeczowym opisanym w przedmiocie zamówienia.

1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     do 31 maja 2024 roku

 
2. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 należy złożyć w formie elektronicznej na adres : na adres e-mail: zamowienia@czarne.pl, w terminie do dnia 31.01.2024 r. do godziny 14:00.

2)  Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

3)  Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej
z wybranym wykonawcą.


4. KRYTERIUM OCENY OFERT

    Cena 100%


5. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : ,, Rozbiórka, dostawa i montaż ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Czarne”, numer postępowania ID.271.2.3.2024 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ  :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079 

7.  ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 1 .- Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1
 • Załącznik nr 2 .- Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2
 • Załącznik nr 3 .- Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 3
 • Załącznik nr 4 .- Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 4
 • Załącznik nr 5 .- Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 5
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy
 • Załączniki graficzne – lokalizacja

UWAGA :

 1. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej aktualnych atestów, certyfikatów bezpieczeństwa potwierdzających dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie z załącznikami.pdf (PDF, 535KB) 2024-01-19 09:34:37 535KB 62 razy
2 Załączniki do ogłoszenia.zip (ZIP, 689KB) 2024-01-19 09:34:50 689KB 51 razy
3 Zmiana tresci ogłoszenia.pdf (PDF, 90.KB) 2024-01-22 10:06:23 90.KB 32 razy
4 Formularz ofertowy po zmianie.doc (DOC, 121KB) 2024-01-22 10:06:37 121KB 32 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (, ) 2024-01-29 13:03:33 7 razy
2 01_02_2024_14_51_26_Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 71.KB) 2024-02-01 14:51:26 71.KB 48 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie postępowania.pdf (PDF, 52.KB) 2024-02-01 14:51:39 52.KB 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 19-01-2024 09:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 19-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 01-02-2024 14:52:00