Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ( w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2024-2026.

PPiZP.271.2.4.2024AK                                                                           Czarne, 24.01.2024 r.

 Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto

na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ( w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2024-2026.

Niniejsze postępowanie jest o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130.000 zł prowadzone w formie zapytania ofertowego.

 

 

Zamawiający:

GMINA CZARNE

 ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

NIP 843-15-29-525

REGON: 770979476

tel. 598332079

 

 

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(CPV): 90.73.00.00 -Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja

 

Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów ich niż niebezpieczne i obojętne
( w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2024 – 2026 r.

1)  Pomiar poziomu oraz skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych  ( 4 piezometry) - co 6 miesięcy.

2)  Objętość oraz skład wód odciekowych ( studnia na wody odciekowe) – co 6 miesięcy.

3)  Badanie wielkości opadu atmosferycznego ( w oparciu o pozyskiwane dane ze stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska) – raz w roku.

4)  Badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalony reper
( umiejscowiony na kryzie piezometru P4) – raz w roku.

5)  Emisja oraz skład gazu składowiskowego ( 6 studzienek odgazowujących) co 6 miesięcy.

6)  Badanie stateczności zboczy – raz w roku.

7)  Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego ( 6 studzienek odgazowujących) – co 12 miesięcy.

8)  Ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska – co 12 miesięcy.

9)  Opracowanie sprawozdania z wykonania badań i pomiarów – raz w roku.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31 grudnia  2026 r.

III. ODRZUCENIE OFERTY:

1.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1)  W wersji elektronicznej na adres e- mail:  zamowienia@czarne.pl,  w terminie do 30.01.2024 r. do godziny 14.00.

2)   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3)  Oferta musi być stworzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

4)   Oferta powinna być:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,

- zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

- zawierać wymagane załączniki.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

1)  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3)  Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4)  Cena podana w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie  przysługujące Wykonawcy.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

1)  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej bip.czarne.pl,

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

3) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w przedmiocie zamówienia: Agata Kubik, w zakresie dotyczącym procedury: Renata Skiera, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.Formularz ofertowy.

2. Klauzula informacyjna RODO

3. Wzór umowy

 

PPiZP.271.2.4.2024AK                                                                                                                                                                             Czarne, dnia 30.01.2024 r.

                                                                         

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, w formie zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2024-2026 wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

  1. Czy w treści umowy możemy zmienić termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy z dnia 31 grudnia 2026 r. na dzień np. 01.02.2026. Zmiana ta wynika z faktu, iż raport z IMGW będzie dostępny w styczniu lub lutym 2025 i 2026, a co za tym idzie raport dla Państwa możemy przesłać najprawdopodobniej dopiero w lutym 2025 i 2026.  Będę wdzięczna za odpowiedź czy taka zmiana byłaby możliwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na dzień 01.02.2027r.

  1. Proszę o udostępnienie zakresu badań, jakie powinny zostać wykonane dla:

Pomiar poziomu oraz skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych  ( 4 piezometry)

Objętość oraz skład wód odciekowych ( studnia na wody odciekowe)

Odpowiedź:

Pomiar poziomu oraz skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych (4 pizometry) należy wykonać zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz.2148), natomiast objętość oraz skład wód odciekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016, poz.1757).

 

                                                                                                                  Burmistrz Czarnego

                                                                                                                     /-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 154KB) 2024-01-24 15:00:48 154KB 34 razy
2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz.docx (DOCX, 29.KB) 2024-01-24 15:01:10 29.KB 85 razy
3 Załącznik nr 2 klauzula_informacjyjna_rodo (1).docx (DOCX, 31.KB) 2024-01-24 15:01:18 31.KB 33 razy
4 Załącznik nr 3 Umowa Nr monitoring.docx (DOCX, 29.KB) 2024-01-24 15:01:26 29.KB 33 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Odpowiedz 1.pdf (PDF, 86.KB) 2024-01-30 08:41:41 86.KB 34 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.pdf (PDF, 62.KB) 2024-01-31 13:21:00 62.KB 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 24-01-2024 15:00:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 24-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 31-01-2024 13:21:00