Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.

ID.271.2.6.2024,MS                                                                                                                                                                     Czarne, dnia 21.02.2024 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

e-mail: zamowienia@czarne.pl

NIP 843-15-29-525


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego  dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD.
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie  PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego,  dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD z uwzględnieniem  wymogów i wytycznych Zamawiającego oraz innych instytucji które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, a także zgodnie z niniejszą umową, Zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy.

Istniejące oświetlenie ze względu na jego degradacje oraz zastosowanie energochłonnych opraw oświetleniowych wymaga przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz rozbudowy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów oświetlenia zewnętrznego ciągów komunikacyjnych.

2) Zamawiający dokonał podziału w/w zamówienia na dwa zadania:

ZADANIE NR 1

Modernizacja i przebudowa istniejącego oświetlenia promenady w ciągach komunikacyjnych dz. nr 43, 6, 18/5, 18/12, 18/13, 27/4 obręb 0002-63 Czarne, 3340/5, 232/2, 231/2, 231/3, 125, 3317, 3316/2

3) Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. Opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącej instalacji oświetlenia promenady,
 2. Wykonanie dokumentacji dla nowej instalacji oświetlenia z uwzględnieniem istniejącej trasy i rozmieszczenia istniejących pkt oświetlenia parkowego.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb  instalacji monitoringu wbudowanych pkt oświetleniowych.
 4. Rozbiórkę istniejących 92 szt. słupów parkowych,
 5. Utylizację we wlanym zakresie istniejących opraw oświetleniowych.
 6. Renowacja 92 szt. słupów parkowych poprzez oczyszczenie i powtórne malowanie proszkowo, oraz przystosowanie do montażu nowych opraw oświetleniowych w technologii led,
 7. Budowa nowej instalacji zasilania w energie elektryczną
 8. Odnowione 92 szt. słupów oświetleniowych wyposażyć w nowe oprawy oświetleniowe i ponownie wbudować w projektowaną instalacje zasilania w energie elektryczna,
 9. Wbudowanie nowych pkt oświetlenia parkowego zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.
 10. Montaż zaprojektowanego monitoringu.
 11. Oczyszczenie z mchu i traw istniejących  ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 12. Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej poprzez likwidacje powstałych zagłębień.

ZADANIE NR 2

Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 dz. nr 29, 1, 96, 137/3, 87, 103, 63/1, 63/3, 85, 8, 38, 117/6, 11/3, 12 i 11 obręb 0002-63 Czarne

4)  Zakres zamówienia obejmuje :

 1. uzyskanie wstępnych uzgodnień i warunków technicznych od zarządców dróg publicznych,
 2. uzyskanie uzgodnienia z Energa Oświetlenie w sprawie likwidacji i rozbiórki istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego,
 3. uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 4. opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego,
 5. opracowanie dokumentacji budowy nowej instalacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejących opraw energooszczędnych led,
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 14 szt. przejść dla pieszych.
 7. budowa nowej instalacji oświetlenia ulic i przejść dla pieszych.

5) uzyskanie wstępnej akceptacji Burmistrza  Czarnego dla przyjętych rozwiązań projektowych,

 1. Przebudowa winna uwzględniać :
 1. rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 2. zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych
 3. uzyskanie  uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
 1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie cyfrowej nieedytowalnej i edytowalnej.
 2. Na podstawie zakresu robót Wykonawca ustali planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:
 1. Kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji,
 2. Kosztów wykonania robót budowlanych,
 3. Koszt tablicy informacyjnej o dofinasowaniu.
 1. Część kosztowa oraz wstępna wersja PFU zostanie dostarczona Zamawiającemu do weryfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem, zgodnie z zapisami ust. 12.
 2. Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454).
 3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.2 oraz art. 103 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605), w skrócie ustawy Pzp, opracowany Program Funkcjonalno -Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, opisanego w ust. 1 i 2.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do weryfikacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wstępnej wersji przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję PFU bądź wniesie do niego uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od jego doręczenia.
 5. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby trzy razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie. Każda następna aktualizacja będzie wykonana odpłatnie.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.
 7. Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
 8. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich wykrycia i zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego terminu, wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.
 10. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę.
 11. Lokalizacje planowanej do realizacji inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym od nr nr 1 do nr 10 .
 12. Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia - obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.
 13. Szczegółowy zakres zamówienia, określony został także w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2024 roku

b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 30 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego inwestycji liniowej lub dokumentacji projektowej dla osiedlenia ulicznego.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.


4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2) należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznakowanej napisem: Oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego: Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego

2) Termin składania ofert do 01 marca 2024 r. do godz. godz. 13:30.

3) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 14.

4) Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%

7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: opracowanie Programu Funkcjonalno: Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego, numer postępowania ID.271.2.6.2024 prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTEPONE SĄ:

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, pokój Nr 28, osoba do kontaktu: P. Marek Szoska - Tel. 530767337 

9.  ZAŁĄCZNIKI:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

b) Wykaz usług – Załącznik nr 2

c) Projekt umowy – Załącznik nr 3

d) załącznik graficzny – Załącznik nr 1-10

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.pdf (PDF, 428KB) 2024-02-21 08:34:40 428KB 29 razy
2 Załączniki do zaproszenia.zip (ZIP, 6.6MB) 2024-02-21 08:35:20 6.6MB 34 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania.pdf (PDF, 68.KB) 2024-03-04 15:22:43 68.KB 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 21-02-2024 08:34:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 21-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 04-03-2024 15:22:43