Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne

Burmistrz Czarnego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne, tj:
- Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie; 77-330 Czarne Krzemieniewo 16
- Szkoły Podstawowej w Wyczechach; 77-330 Czarne Wyczechy 29
- Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikównej PS. „Inka” ; 77-330 Czarne ul. Parkowa 4 z klasami dotychczasowego  gimnazjum
- Przedszkola Gminngo w Czarnem; 77-330 Czarne ul. Parkowa 7
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i §3 oraz w §  10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne  stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych   placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). tj.:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który/a/:
a) ukończył /a / studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, bądź ukończył /a/ studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,
b) ukończył/a/ studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskał/a/co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późniejszymi zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie był/a/ karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej/ jego   postępowanie dyscyplinarne,
g) nie był/a/ skazany/a/ prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niego/ jej/  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie był/a/ karany/a/ zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zmianami).
2)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniającym określone wymagania w ppkt. 1,            z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zmianami);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity
 Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 ze zmianami);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zmianami);
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w ….....................................”     w terminie  do 14 kwietnia 2017r.  do godz. 14ºº   bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12  pok. 3.  W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy , 77-330 Czarne , ul. Moniuszki 12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci  i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy w Czarnem  ul. Moniuszki 12,  I piętro pok. 3  tel. 59 83 32078  w 30 .

 Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czarnego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne.pdf (PDF, 24KB) 2017-05-15 11:24:19 275 razy
2 Zarządzenie Nr 0050.55.2017.pdf (PDF, 19KB) 2017-03-15 12:35:46 336 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-03-2017 12:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2017
Ostatnia aktualizacja: 15-05-2017 11:24:19