Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem, ogłasza nabór na pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem ( 3 etaty)

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Wymiar etatu: pełen etat, liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h.

I.Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie

 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne  lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie 

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista

 2. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 3. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 4. Mile widziane , preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku  przedszkolnym


 

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, utrzymuje ład i porządek  oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.

 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę  oraz  miejscach określonych w organizacji  pracy grupy i przedszkola.

 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.

 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się  z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora.

 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych  w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.

 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:

  • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

  • troska o ład i porządek w przedszkolu

  • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego

  • poszanowanie przełożonych

  • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów

  • właściwa kultura życia codziennego 

   Obowiązki szczegółowe

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:

  • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej

  • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych

  • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach  dzieci

  • organizowanie wypoczynku dzieci

  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału

  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola

 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

  • pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni

  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

  • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci

  • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci

  • pomoc nauczycielce podczas zajęć,

  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

  • udział w dekorowaniu sali,

  • czuwanie nad należytą higieną dzieci

  • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience

  • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica

  • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola

  • otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka  od osoby przyprowadzającej je do przedszkola

  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw

  • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu 

 1. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

  • sprawdzenie kurków wodociągowych

  • wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych

  • zamknięcie drzwi i okien w sali

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)

 4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności, ( kopie)

 5. Świadectwa pracy

 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

 7.  Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz 2135 z późn.zm.), 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem" należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Przedszkola Gminnego w Czarnem, ul. Parkowa 7 , 77-330 Czarne, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu).

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Dyrektor (Komisja) przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 sierpnia od godziny 9.00 .

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony – 59 83 32 714

 

Czarne,3 sierpnia 2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-08-2017 07:25:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Sobczak 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: 03-08-2017 07:25:27