Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-10-17 12:10:30
dokument Uchwała nr 0007.55.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-10-17 12:07:33
dokument Uchwała Nr 0007.62.2018 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2017 2018-10-04 14:16:47
dokument Uchwała Nr 0007.60.2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-10-04 14:15:22
dokument Uchwała Nr 0007.61.2018 z dnia 3 października w sprawie zmian w budzecie Gmin Czarne na 2018 rok. 2018-10-04 14:13:45
dokument Uchwała Nr 0007.59.2018 w sprawie wystąpienia z pozwem o ochronę dóbr osobistych Gminy Czarne 2018-09-14 10:39:28
dokument Uchwała Nr 0007.58.2018 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-09-14 10:37:29
dokument Uchwała Nr 0007.57.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-09-14 10:35:33
dokument Uchwała Nr 0007.56.2018 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 2018-09-14 10:33:55
dokument Uchwała Nr 0007.55.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-09-14 10:32:07
dokument Uchwała Nr 0007.54.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Czzarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+00 km do 0+206 km 2018-09-14 10:24:52
dokument Uchwała Nr 0007.53.2018 w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiazki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 2018-09-14 10:18:51
dokument Uchwała Nr 0007.52.2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2018-09-14 10:03:26
dokument Uchwała Nr 0007.51.2018 w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 2018-09-14 10:01:31
dokument Uchwała Nr 0007.50.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-07-30 13:48:34
dokument Uchwała Nr 0007.49.2018 w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 2018-07-30 13:47:38
dokument Uchwała Nr 0007.48.2018 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 2018-07-30 13:46:47
dokument Uchwała Nr 0007.47.2018 w sprawie zmiany ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne 2018-07-30 13:46:10
dokument Uchwała Nr 0007.46.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Czarne 2018-07-30 13:45:47
dokument Uchwała Nr 0007.43.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego 2018-07-05 12:37:49
dokument Uchwała Nr 0007.42.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018- 2027 2018-07-05 12:37:20
dokument Uchwała Nr 0007.41.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-07-05 12:35:42
dokument Uchwała Nr 0007.40.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-07-05 12:34:28
dokument Uchwała Nr 0007.39.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2018-07-05 12:34:00
dokument Uchwała Nr 0007.38.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czarne na rok 2018 2018-07-05 12:33:32
dokument Uchwała Nr 0007.37.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne 2018-07-05 12:32:57
dokument Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo 2018-07-05 12:31:46
dokument Uchwała Nr 0007.35.2018 z 13.06.2018r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-07-05 12:29:41
dokument Uchwała Nr 0007.34.2018 z 13.06.2018r.w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2018-07-05 12:29:23
dokument Uchwała Nr 0007.33.2018 z 13.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017r rok 2018-07-05 12:29:02
dokument Uchwała Nr 0007.32.2018 z 13.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok 2018-07-05 12:28:40
dokument Uchwała nr 0007.32.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2018-04-30 07:37:30
dokument Uchwała nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Czarne na stałe obwody głosowania Czarne 2018-04-30 07:36:54
dokument Uchwała nr 0007.30.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-04-30 07:36:27
dokument Uchwała nr 0007.29.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r 2018-04-30 07:35:50
dokument Uchwała nr 0007.28.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-04-30 07:35:05
dokument Uchwała nr 0007.27.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 0007.27.2018 2018-04-30 07:34:32
dokument Uchwała Nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Czarnem wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-03-30 07:21:47
dokument Uchwała Nr 0007.25.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne 2018-03-30 07:21:04
dokument Uchwała Nr 0007.24.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2018-03-30 07:20:19
dokument Uchwała Nr 0007.23.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-03-30 07:19:48
dokument Uchwała Nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-30 07:19:00
dokument Uchwała Nr 0007.21.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne? w roku budżetowym 2018 2018-03-30 07:18:22
dokument Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.4.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-03-12 08:45:35
dokument Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego. 2018-03-12 08:45:04
dokument Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 , 2018-03-12 08:44:33
dokument Uchwała nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. 2018-03-12 08:42:53
dokument Uchwała nr 0007.16.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-03-12 08:41:56
dokument Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2018-03-12 08:41:15
dokument Uchwała nr 0007.14.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2018 r. , 2018-03-12 08:40:44
dokument Uchwała nr 0007.13.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 2018-03-12 08:40:16
dokument Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem i nadania jej statutu 2018-03-12 08:39:39
dokument Uchwała nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie planu pracy komisji stałych na 2018r. 2018-02-08 14:04:45
dokument Uchwała nr 0007.10.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. 2018-02-08 14:04:21
dokument Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i uzależnień dla Gminy Czarne na 2018 rok 2018-02-08 14:04:01
dokument Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-02-08 14:03:07
dokument Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-02-08 14:02:46
dokument Uchwała nr 0007.6.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-02-08 14:02:30
dokument Uchwała nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok 2018-02-08 14:01:37
dokument Uchwała nr 0007.4.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-02-08 14:00:53
dokument Uchwała nr 0007.3.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne 2018-02-08 14:00:08
dokument Uchwała nr 0007.2.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018r 2018-02-08 13:59:48
dokument Uchwała nr 0007.1.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne 2018-02-08 13:59:26
dokument Uchwała nr 0007.83.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027. 2018-01-05 12:04:12
dokument Uchwała nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. 2018-01-05 12:03:12
dokument Uchwała nr 0007.81.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Czarne, które w roku 2017 nie wygasną z upływem roku budżetowego. 2018-01-05 12:02:33
dokument Uchwała nr 0007.80.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024. 2018-01-05 12:02:10
dokument Uchwała nr 0007.79.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017r. 2018-01-05 12:01:09
dokument Uchwała nr 0007.78.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego 2017-12-27 12:40:48
dokument Uchwała nr 0007.77.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-12-27 12:40:12
dokument Uchwała nr 0007.76.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-12-27 12:39:04
dokument Uchwała nr 0007.75.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-12-27 12:37:49
dokument Uchwała nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2017-12-27 12:22:34
dokument Uchwała nr 0007.73.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 2017-12-27 12:20:35
dokument Uchwała nr 0007.72.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej instrumentem płatniczym 2017-12-01 07:49:36
dokument Uchwała nr 0007.71.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarne umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii., 2017-12-01 07:49:10
dokument Uchwała nr 0007.70.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzemieniewie, 2017-12-01 07:48:43
dokument Uchwała nr 0007.69.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyczechach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyczechach, 2017-12-01 07:48:12
dokument Uchwała nr 0007.68.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps ? Inka? w Czarnem, 2017-12-01 07:47:22
dokument Uchwała nr 0007.67.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 2017-12-01 07:46:48
dokument Uchwała nr 0007.66.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych, 2017-12-01 07:45:54
dokument Uchwała nr 0007.65.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Czarne nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, 2017-12-01 07:45:27
dokument Uchwała nr 0007.64.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne, 2017-12-01 07:45:04
dokument Uchwała nr 0007.63.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2017-12-01 07:44:32
dokument Uchwała nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024. 2017-12-01 07:43:56
dokument Uchwała nr 0007.61.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok, 2017-12-01 07:42:42
dokument Uchwała nr 0007.60.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-10-20 11:59:52
dokument Uchwała nr 0007.59.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-10-20 11:58:25
dokument Uchwała nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Czarnego 2017-10-20 11:57:10
dokument Uchwała nr 0007.57.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Czarne 2017-10-20 11:56:34
dokument Uchwała nr 0007.56.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie uchwalenia statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, 2017-10-20 11:55:54
dokument Uchwała nr 0007.55.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-09-18 14:17:04
dokument Uchwała nr 0007.54.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne ? w roku budżetowym 2017 . 2017-09-18 14:16:12
dokument Uchwała nr 0007.53.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-09-18 14:15:13
dokument Uchwała nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-09-18 14:14:02
dokument Uchwała nr 0007.51.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne 2017-09-18 14:12:55
dokument Uchwała nr 0007.50.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie podatku od nieruchomości 2017-09-18 14:12:00
dokument Uchwała nr 0007.49.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 sierpnia 2017r w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do projektu pn. "Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo-Domyśl. 2017-08-23 07:30:23
dokument Uchwała nr 0007.48.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu mista Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo 2017-07-27 09:22:54
dokument Uchwała nr 0007.47.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-07-27 09:22:31
dokument Uchwała nr 0007.46.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 r. 2017-07-27 09:22:05
dokument Uchwała nr 0007.45.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czarne 2017-07-27 09:21:33
dokument Uchwała nr 0007.44.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czarne 2017-07-27 09:21:13
dokument Uchwała nr 0007.43.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czarne 2017-07-27 09:20:52
dokument Uchwała nr 0007.42.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.79.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem 2017-07-27 09:20:26
dokument Uchwała nr 0007.41.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-27 09:20:06
dokument Uchwała nr 0007.40.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 2017-07-27 09:19:44
dokument Uchwała nr 0007.38.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2016 rok 2017-07-27 09:19:15
dokument Uchwała nr 0007.37.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2016 rok. 2017-07-27 09:18:46
dokument Uchwała Nr 0007.39.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. 2017-07-21 11:14:05
dokument Uchwała nr 0007.36.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-05-18 10:00:17
dokument Uchwała nr 0007.35.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-05-18 09:59:45
dokument Uchwała nr 0007.34.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-05-18 09:58:34
dokument Uchwała nr 0007.33.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Czarne, 2017-05-18 09:57:52
dokument Uchwała nr 0007.32.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zakresu danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, 2017-05-18 09:57:09
dokument Uchwała nr 0007.30.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne, 2017-05-18 09:55:20
dokument Uchwała nr 0007.29.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogodową 2017-05-18 09:54:57
dokument Uchwała nr 0007.28.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r.w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-04-03 08:24:43
dokument Uchwała nr 0007.27.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r.w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-04-03 08:23:40
dokument Uchwała nr 0007.26.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-04-03 08:22:59
dokument Uchwała nr 0007.25.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r .w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017-04-03 08:22:32
dokument Uchwała nr 0007.24.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów 2017-04-03 08:22:11
dokument Uchwała nr 0007.23.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r.w sprawie włączenia gimnazjum im. Danuty Siedzikówny PS. ?Inka? w  Czarnem do ośmioletniej szkoły podstawowej i przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Czarnem w Szkołę Podstawową w Czarnem, 2017-04-03 08:21:37
dokument Uchwała nr 0007.22.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-04-03 08:21:20
dokument Uchwała nr 0007.21.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2017-03-08 08:28:09
dokument Uchwała nr 0007.20.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie uchylenia uchwały 2017-03-08 08:27:39
dokument Uchwała nr 0007.19.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2017 2017-03-08 08:27:15
dokument Uchwała nr 0007.18.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024, 2017-03-08 08:15:59
dokument Uchwała nr 0007.17.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-03-08 08:14:12
dokument Uchwała nr 0007.16.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Czarne 2017-03-08 08:13:13
dokument Uchwała nr 0007.15.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Czarne 2017-03-08 08:12:46
dokument Uchwała nr 0007.14.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zakresu danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 2017-03-08 08:12:12
dokument Uchwała nr 0007.13.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.zmieniająca uchwałę Nr 0007.96.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali lub budynków, zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych, stopy procentowej, stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2017-03-08 08:11:33
dokument Uchwała nr 0007.12.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2017r. 2017-03-08 08:11:13
dokument Uchwała nr 0007.11.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem jest Burmistrz Czarnego 2017-03-08 08:10:45
dokument Uchwała nr 0007.10.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233035G ul. 27 Lutego 2017-03-08 08:10:17
dokument Uchwała nr 0007.9.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233019G ul. Plac Wolności , 2017-03-08 08:09:54
dokument Uchwała nr 0007.8.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Strzelecka 2017-03-08 08:09:28
dokument Uchwała nr 0007.7.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017r.w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233036G Al. Zwycięzców , 2017-03-08 08:09:08
dokument Uchwała nr 0007.6.2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Czarne 2017-02-01 10:55:59
dokument Uchwała nr 0007.5.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Gminnego Żłobka w Czarnem oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 2017-02-01 10:54:41
dokument Uchwała nr 0007.4.2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017r. 2017-02-01 10:53:42
dokument Uchwala nr 0007.3.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-02-01 10:53:14
dokument Uchwała nr 0007.2.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-02-01 10:52:10
dokument Uchwała nr 0007.1.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-02-01 10:51:13
dokument Uchwała Nr 0007.92.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2017-02-01 10:23:39
dokument Uchwała nr 0007.91.2016 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2017 rok 2017-02-01 10:23:05
dokument Uchwała nr 0007.90.2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r 2017-02-01 10:22:30
dokument Uchwała nr 0007.89.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2017-02-01 10:22:06
dokument Uchwała nr 0007.88.2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017-02-01 10:20:57
dokument Uchwała nr 0007.87.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-02-01 10:20:20
dokument Uchwała nr 0007.86.2016 sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-02-01 10:19:49
dokument Uchwała nr 0007.85.2016w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem 2017-02-01 10:19:15
dokument Uchwała nr 0007.84.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci 2017-02-01 10:18:42
dokument Uchwała nr 0007.83.2016 w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarne na lata 2016-2020 2017-02-01 10:18:14
dokument Uchwała nr 0007.82.2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarne umowy o partnerstwie z Gminą Rzeczenica pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Biała i Czernica? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 2017-02-01 10:17:41
dokument Uchwała nr 0007.81.2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Czarne pod nazwą ?Gminny Żłobek w Czarnem? 2017-02-01 10:16:29
dokument Uchwała Nr 0007.80.2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmieniamy Czarne na Zielone" - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem 2017-02-01 10:15:41
dokument Uchwała Nr 0007.79.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-02-01 10:12:34
dokument Uchwała Nr 0007.78.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok, 2017-02-01 10:11:30
dokument Uchwała Nr 0007.77.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-02-01 10:10:49
dokument Uchwała Nr 0007.76.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-12-19 11:04:03
dokument Uchwała Nr 0007.75.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok, 2016-12-19 11:02:34
dokument Uchwała Nr 0007.74.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. 2016-12-19 11:01:22
dokument Uchwała Nr 0007.73.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2016-12-19 10:58:55
dokument Uchwała Nr 0007.72.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-12-19 10:56:18
dokument Uchwała Nr 0007.71.2016 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej 2016-12-02 08:59:48
dokument Uchwała nr 0007.70.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024. 2016-12-02 09:01:14
dokument Uchwała nr 0007.69.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-12-02 09:04:24
dokument Uchwała nr 0007.68.2016 w sprawie podatku od nieruchomości 2016-12-02 09:04:56
dokument Uchwała nr 0007.67.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolneg 2016-12-02 09:05:33
dokument Uchwała Nr 0007.66.2016 w sprawie uchwalenia gminnego programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-12-02 09:06:47
dokument Uchwała Nr 0007.65.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2015-2019 2016-12-02 09:07:16
dokument Uchwala Nr 0007.64.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-11-23 08:13:58
dokument Uchwała Nr 0007.63.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-11-23 08:13:08
dokument Uchwała Nr 0007.62.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r 2016-11-23 08:12:02
dokument Uchwała Nr 0007.61.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo, 2016-11-23 08:10:53
dokument Uchwała Nr 0007.60.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową, 2016-11-23 08:10:14
dokument Uchwała Nr 0007.59.2016 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 201 2016-11-23 08:09:30
dokument Uchwała Nr 0007.58.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024, 2016-11-23 08:08:51
dokument Uchwała Nr 0007.57.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-11-23 08:07:27
dokument Uchwała Nr 0007.56.2016 w sprawie w przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarne 2016-11-23 08:18:50
dokument Uchwała nr 0007.55.2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Rzeczenica i Przechlewo 2016-11-23 08:15:23
dokument Uchwała nr 0007.54.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024, 2016-11-22 10:27:58
dokument Uchwała nr 0007.53.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok, 2016-11-22 10:26:07
dokument Uchwała nr 0007.52.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2016-2018 2016-11-22 10:25:03
dokument Uchwała nr 0007.51.2016 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2016-11-22 10:24:10
dokument Uchwała nr 0007.50.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-11-22 10:23:49
dokument Uchwała nr 0007.49.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne 2016-11-22 10:23:13
dokument Uchwała Nr 0007.48.2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2016-11-22 09:54:38
dokument Uchwała Nr 0007.47.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-08-23 09:31:52
dokument Uchwała Nr 0007.46.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w majątek. 2016-08-23 09:30:12
dokument Uchwała nr 0007.55.2016 w sprawie współdziałania z Gminą Rzeczenica i Przechlewo 2016-11-22 10:29:07
dokument Uchwała Nr 0007.45.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-08-03 08:55:48
dokument Uchwała Nr 0007.44.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Czarnego do nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czarne 2016-08-03 07:13:11
dokument Uchwała Nr 0007.43.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2016-06-28 07:40:24
dokument Uchwała Nr 0007.42.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-06-28 07:39:26
dokument Uchwała Nr 0007.41.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-06-28 07:39:07
dokument Uchwała Nr 0007.40.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r.w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-06-28 07:38:12
dokument Uchwała Nr 0007.39.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest gmina Czarne. 2016-06-28 07:37:18
dokument Uchwała Nr 0007.38.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-28 07:36:40
dokument Uchwała Nr 0007.37.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne 2016-06-28 07:36:13
dokument Uchwała Nr 0007.36.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2015 r. 2016-06-28 07:35:32
dokument Uchwała Nr 0007.35.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015r. 2016-06-28 07:35:03
dokument Uchwała nr 0007.34.2016 z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-06-28 07:32:15
dokument Uchwała nr 0007.33.2016 z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-06-28 07:30:45
dokument Uchwała nr 0007.32.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnem . 2016-05-31 07:16:11
dokument Uchwała nr 0007.31.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2016-05-31 07:15:32
dokument Uchwała nr 0007.30.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-05-31 07:14:49
dokument Uchwała nr 0007.29.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-05-31 07:13:14
dokument Uchwała nr 0007.28.2016 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czarne na 2016 rok 2016-05-31 07:12:22
dokument Uchwała nr 0007.27.2016 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Czarnem 2016-05-06 07:56:39
dokument Uchwała nr 0007.26.2016 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarnem 2016-05-06 07:56:12
dokument Uchwała nr 0007.25.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2016-05-06 07:55:41
dokument Uchwała nr 0007.24.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-05-06 07:55:06
dokument Uchwała nr 0007.23.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-05-06 07:54:42
dokument Uchwała nr 0007.22.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-05-06 07:53:58
dokument Uchwała Nr 0007.19.2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarne Porozumienia z Gminą Rzeczenica w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ?Pomorskie Szlaki Kajakowe? 2016-04-04 12:13:55
dokument Uchwała Nr 0007.18.2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-04-04 12:12:38
dokument Uchwała Nr 0007.88.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czarne na lata 2015-2018 2016-03-17 08:00:22
dokument Uchwała nr 0007.17.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r 2016-02-29 08:13:46
dokument Uchwała nr 0007.16.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Czarne na lata 2016-2022 2016-02-29 08:12:48
dokument Uchwała nr 0007.15.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2016r. 2016-02-29 08:11:08
dokument Uchwała nr 0007.14.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zakresu danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych lub publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 2016-02-29 08:09:54
dokument Uchwała nr 0007.13.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarne 2016-02-29 08:09:24
dokument Uchwała nr 0007.12.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości 2016-01-29 14:04:58
dokument Uchwała nr 0007.11.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany statutu Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem 2016-01-29 14:04:19
dokument Uchwała nr 0007.10.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-01-29 14:03:55
dokument Uchwała nr 0007.9.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-01-29 14:03:05
dokument Uchwała nr 0007.8.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej 2016-01-29 14:02:26
dokument Uchwała nr 0007.7.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości,podatku rolnego i leśnego,opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-01-29 14:01:55
dokument Uchwała nr 0007.6.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016r. 2016-01-29 14:01:16
dokument Uchwała nr 0007.5.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Rzeczenica 2016-01-29 14:00:36
dokument Uchwała nr 0007.3.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czarne na 2016 rok 2016-01-29 13:59:39
dokument Uchwała nr 0007.2.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czarne na 2016 rok, 2016-01-29 13:58:55
dokument Uchwała nr 0007.1.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarne na lata 2016-2020? 2016-01-29 13:58:07
dokument Uchwała 0007.93.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2016 r. 2015-12-31 12:46:19
dokument Uchwała 0007.92.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-31 12:46:45
dokument Uchwała Nr 0007.91.2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-31 12:47:17
dokument Uchwała 0007.90.2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015-12-31 12:47:44
dokument Uchwała 0007.89.2015w sprawie udzielania i rozliczania dotacji ,trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, zakresu danych , które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych lub publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 2015-12-31 12:48:32
dokument Uchwała Nr 0007.88.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czarne na lata 2015-2018 2016-06-28 07:28:03
dokument Uchwała Nr 0007.88.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czarne na lata 2015-2018 2016-01-12 10:37:24
dokument Uchwała Nr 0007.87.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zobowiązania do udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Bińczu na prace konserwatorskie i roboty budowlane 2015-12-29 07:38:10
dokument Uchwała nr 0007.86.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie zobowiązania do udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krzemieniewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane 2015-12-29 07:37:27
dokument Uchwała nr 0007.85.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2014 2015-12-29 07:36:30
dokument Uchwała nr 0007.84.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego 2015-12-29 07:35:48
dokument Uchwała nr 0007.83.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-12-29 07:35:32
dokument Uchwała nr 0007.82.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie współdziałania Gminy Czarne z Powiatem Człuchowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkoły 2015-12-29 07:34:55
dokument Uchwała Nr 0007.81.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Czarne zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Czarne przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2015-12-29 07:34:26
dokument Uchwała nr 0007.80.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych 2015-12-29 07:33:41
dokument Uchwała Nr 0007.79.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-29 07:33:12
dokument Uchwała nr 0007.78.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2015-12-29 07:32:19
dokument Uchwała Nr 0007.77.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe 2015-12-29 07:31:44
dokument Uchwała Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2016r., 2015-12-29 07:31:15
dokument Uchwała Nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-12-29 07:30:21
dokument Uchwała Nr 0007.74.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 listopada 2015r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego. 2015-11-25 09:55:12
dokument Uchwała Nr 0007.73.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 listopada 2015r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-11-25 09:54:40
dokument Uchwała Nr 0007.72.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-11-25 09:52:50
dokument Uchwała Nr 0007.71.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości 2015-10-30 10:33:41
dokument Uchwała Nr 0007.70.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Czarne zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Czarne przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2015-10-30 10:33:22
dokument Uchwała Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r.- w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-10-30 10:32:58
dokument Uchwała Nr 0007.68.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Czarne. 2015-10-30 10:32:25
dokument Uchwała Nr 0007.67.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik 2015-10-30 10:31:55
dokument Uchwała Nr 0007.66.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 2015-10-30 10:31:20
dokument Uchwała Nr 0007.65.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-10-30 10:30:27
dokument Uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości 2015-10-30 10:29:03
dokument Uchwała Nr 0007.63.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-10-30 10:28:41
dokument Uchwała Nr 0007.62.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2015-10-30 10:27:09
dokument Uchwała Nr 0007.61.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2015-10-30 10:26:44
dokument Uchwała Nr 0007.60.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-10-24 11:22:13
dokument Uchwała Nr 0007.59.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków gminy Czarne zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Czarne przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnem 2015-10-24 11:21:07
dokument Uchwała Nr 0007.58.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015r.w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Czarnem i nadania jej statutu 2015-10-24 11:20:18
dokument Uchwała Nr 0007.57.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015r.w sprawie nabycia nieruchomości 2015-10-24 11:18:38
dokument Uchwała Nr 0007.56.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015r. w sprawie zobowiązania do udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem na prace konserwatorskie i renowacyjne 2015-10-24 11:17:17
dokument Uchwały Nr 0007.55.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania powierzonego 2015-09-22 07:17:41
dokument Uchwały Nr 0007.54.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania powierzonego 2015-09-22 07:17:10
dokument Uchwały Nr 0007.53.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015r.w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2025 2015-09-22 07:15:54
dokument Uchwały Nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-09-22 07:13:15
dokument Uchwała Nr 0007.51.2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czarne 2015-08-26 10:23:35
dokument Uchwała Nr 0007.50.2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-08-05 14:29:31
dokument Uchwała Nr 0007.49.2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2015-08-05 14:26:42
dokument Uchwała Nr 0007.48.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt 2015-08-05 14:26:18
dokument Uchwała Nr 0007.47.2015 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Czarne 2015-08-05 14:25:51
dokument Uchwała Nr 0007.46.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.57.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 4 marca 2013r. w sprawie podziału gminy Czarne na stałe obwody głosowania 2015-08-05 14:24:50
dokument Uchwała Nr 0007.45.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-08-05 14:24:10
dokument Uchwała Nr 0007.44.2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2015-08-05 14:22:43
dokument Uchwała Nr 0007.43.2015 w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Czarne 2015-08-05 14:22:05
dokument Uchwała Nr 0007.42.2015 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 2015-08-05 14:21:27
dokument Uchwała Nr 0007.41.2015 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2015-08-05 14:20:50
dokument Uchwała Nr 0007.40.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-06-30 14:55:58
dokument Uchwała Nr 0007.39.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-06-30 14:54:38
dokument Uchwała Nr 0007.38.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-06-30 14:54:12
dokument Uchwała Nr 0007.37.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Czarne do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2015-06-30 14:52:38
dokument Uchwała Nr 0007.36.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnyc 2015-06-30 14:51:06
dokument Uchwała Nr 0007.35.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2014r 2015-06-30 14:49:52
dokument Uchwała Nr 0007.34.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r 2015-06-30 14:49:31
dokument Uchwała Nr 0007.33.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2014r 2015-06-30 14:49:10
dokument Uchwała Nr 0007.32.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-06-11 15:15:02
dokument Uchwała Nr 0007.31.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Czarne 2015-06-11 15:13:40
dokument Uchwała Nr 0007.30.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne, 2015-06-11 15:12:59
dokument Uchwała Nr 0007.29.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2015-06-10 08:34:57
dokument Uchwała Nr 0007.28.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. 2015-06-10 08:33:42
dokument Uchwała Nr 0007.27.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-05-07 10:55:06
dokument Uchwała Nr 0007.26.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-05-07 10:57:59
dokument Uchwała Nr 0007.25.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-03-26 12:26:34
dokument Uchwała Nr 0007.24.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 2015-03-26 12:24:54
dokument Uchwała Nr 0007.23.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015- 2024 2015-03-26 12:20:55
dokument Uchwała Nr 0007.22.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-03-26 12:19:30
dokument Uchwała Nr 0007.21.2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego w Czarnem 2015-02-27 09:50:52
dokument Uchwała Nr 0007.20.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-02-27 09:49:54
dokument Uchwała Nr 0007.19.2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2015r. 2015-02-27 09:49:16
dokument Uchwała Nr 0007.18.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Czarne 2015-02-27 09:48:17
dokument Uchwała Nr 0007.17.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-02-27 09:47:29
dokument Uchwała Nr 0007.16 2015 w sprawie funduszu sołeckiego 2015-02-27 09:46:29
dokument Uchwała Nr 0007.15.2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 2015-02-27 09:45:40
dokument Uchwała Nr 0007.14.2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 2015-02-27 09:44:55
dokument Uchwała Nr 0007.13.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 3 Miasta Czarne 2015-02-03 10:26:46
dokument Uchwała Nr 0007.12.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 Miasta Czarne 2015-02-03 10:26:05
dokument Uchwała Nr 0007.11.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 Miasta Czarne 2015-02-03 10:25:25
dokument Uchwała Nr 0007.10.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do Stowarzyszenia pod nazwą ?Bank Żywności w Chojnicach? 2015-02-03 10:24:18
dokument Uchwała Nr 0007.9.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z niemiecką gminą Langlingen 2015-02-03 10:23:05
dokument Uchwała Nr 0007.8.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2015r 2015-02-03 10:22:03
dokument Uchwała Nr 0007.7.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębów geodezyjnych Domisław, Nadziejewo, Raciniewo i Wyczechy, gmina Czarne 2015-02-03 10:18:57
dokument Uchwała Nr 0007.6.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. 2015-02-03 09:58:19
dokument Uchwała Nr 0007.5.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015r. 2015-02-03 09:56:22
dokument Uchwała Nr 0007.4.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-02-03 09:54:22
dokument Uchwała Nr 0007.3.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-02-03 09:52:20
dokument Uchwała Nr 0007.2.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-02-03 09:50:33
dokument Uchwała Nr 0007.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r 2015-02-03 10:28:24
dokument Uchwała Nr 0007.87.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów. 2015-01-08 12:36:09
dokument Uchwały Nr 0007.86.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2015-01-08 12:34:41
dokument Uchwały Nr 0007.85.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. 2015-01-08 12:32:32