Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłossenie o II przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzemieniewie

Burmistrz Czarnego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzemieniewie, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 47/1 o pow. 0,3433ha opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00036193/4 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 39.180,00 zł.
Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100.
Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący  podatek VAT.
Wadium: 7.000,00 zł. (słownie:siedem tysięcy złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i  gminy Czarne, obręb geodezyjny 0004, Krzemieniewo, działka nr 47/1 określona jest jako  obszary zabudowy w zwartych zespołach  wiejskich .
Działka posiada dostęp do drogi  powiatowej, posiada kształt regularny  zbliżony do  prostokąta, sąsiaduje z  nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i zabudową zagrodową. Teren działki  stanowi płaski plac o nawierzchni gruntowej z samosiewami krzewów.
Nieruchomość położona jest w strefie  dostępu do sieci energetycznej z linii napowietrznej, sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej, sieci bez urządzonych przyłączy do nieruchomości.
W rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie opisana jest jako grunty orne R IVb.
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz. 1774) upłynął dnia 01 marca 2016 r.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Na wy/w nieruchomość odbył się jeden przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 10 czerwca 2016r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98932600060040011620000110 B.S.Człuchów.
W tytule wpłaty wadium  należy podać numer działki, na którą następuje wpłata.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 czerwca 2016 r. o godzinie 900 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Wpłacenie wadium na działkę nr 47/1 o pow. 0,3433 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i  akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium.
Uczestnicy przetargu winni:
-legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie  oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 2082)
 w przypadku osoby prawnej:  
-posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
-posiadać dowód wpłaty wadium.
Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez  względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Osoba ustalona jako  nabywca zobowiązana jest  wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym  terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.
Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz  Czarnego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu  Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie  numer 59  8332078 wewn. 26 lub 530767319.
Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne bip.czarne.pl.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 471.jpg (JPG, 53.30Kb) 2016-05-16 10:44:19 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-05-2016 10:44:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2016
Ostatnia aktualizacja: 16-05-2016 10:44:19