Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu dz. nr 48/20 ul. Robotnicza m. Czarne

Burmistrz Czarnego

 

o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czarnem przy ul. Robotniczej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 48/20 o pow. 0,0790 ha, opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00013941/6 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 24.000,00 zł.

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 4.000,00 zł.

( słownie : cztery tysiące złotych 00/100 .

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo ( uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z 30 sierpnia 2011 r.) nieruchomość ta określona jest jako strefa E.11.M.N- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( karta terenu nr 165).

Uzbrojenie działki obejmuje dostęp do sieci wodociągowej ,energetycznej, gazowej, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( sieci w pasie ulicy Robotniczej, bez przyłączy do działki) oraz drogi gminnej utwardzonej ( ulica Robotnicza ).

Działka położona jest w strefie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowi nieruchomość o kształcie prostokątnym.

Według wypisu z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka opisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane o symb. Bp.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 02147 ) upłynął dnia 15 lipca 2016 r.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Na w/w nieruchomość odbyły się dwa przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. ( włącznie ). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98932600060040011620000110 B.S. Człuchów .

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata.

Oryginał dowodu wpłaty wadium bądź w przypadku przelewu internetowego- wydruk komputerowy, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godzinie 1100 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Wpłacenie wadium na działkę nr 48/20 o pow. 0.0790 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie ( nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium.

Uczestnicy przetargu winni:

-legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności

gospodarczej posiadać wpis w do ewidencji działalności.

W razie uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm .)

w przypadku osoby prawnej:

- posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę

organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

-posiadać dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto pomniejszoną o wpłacone wadium nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność .

Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz Czarnego może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 8332078 wewn. 26, 530767319.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w prasie lokalne, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne bip. czarne.pl oraz w telewizji kablowej.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania .

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 48-20 ogłoszenie.pdf (PDF, 1.14Mb) 2017-01-19 10:08:17 336 razy
2 48-20.bmp (BMP, 1.56Mb) 2017-01-19 10:08:17 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-01-2017 10:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2017
Ostatnia aktualizacja: 19-01-2017 10:08:17