Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019.

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

 na rok szkolny 2018/2019

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE: od 1 września do 15 września 2018 r.

 

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Czarne , uczęszczającym do:

 1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Czarne, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania.

STYPENDIUM SZKOLNE

 może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

ZASIŁEK SZKOLNY

 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

 1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,

 2. pełnoletni uczeń,

 3. dyrektor szkoły lub kolegium. 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana   na podstawie dokumentacji:  

 1. wniosku,

 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,  a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

  2. oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

 

 

  1. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny. Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

  2. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

  3. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika  o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,

  4. odcinek renty lub emerytury

  5. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem ul.Moniuszki 12 ; 77-330 Czarne pok. nr 24 ; tel. 59 83 32 078 wew.25

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2018 / 2019

 1. Podręczniki szkolne

 2. Lektury, encyklopedie, słowniki, atlasy i inne książki i pomoce niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego

 3. Przybory szkolne m.in. tornister, torba szkolna, plecak szkolny, zeszyty, bloki, kalkulator, przybory geometryczne, flamastry, kredki, farby, klej, pędzle, ołówki, długopisy, papier milimetrowy, taśma klejąca, plastelina, modelina i inne materiały papiernicze, piśmiennicze

 4. Strój sportowy, niezbędny do udziału w szkolnych zajęciach sportowych W-F : dres sportowy 1szt, bluza sportowa 2szt , spodnie dresowe 1szt , spodenki gimnastyczne lub getry 2szt, koszulki gimnastyczne 2szt. (na semestr)

 5. Obuwie sportowe na zajęcia W-F (adidasy lub tenisówki ) - 2 pary na semestr

 6. Strój ochronny na praktyki, przybory do nauki zawodu (potwierdzone przez szkołę)

 7. Komputer, monitor, oprogramowanie, części do komputera, myszka, klawiatura, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki

 8. Multimedialne programy edukacyjne

 9. Pokrycie kosztu abonamentu internetowego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego (refundacja na podstawie faktur z załączonym potwierdzeniem wpłaty) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia

 10. Instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania ( udział w zajęciach muzycznych- zaświadczenie)

 11. Biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko

 12. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne – faktury za bilety)

 13. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych w okresie od września do czerwca (korepetycje, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne itp.– potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

 14. Wyjazd na „zieloną szkołę”

 15. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, klasowych wyjściach do teatru, kina, muzeum itp.(potwierdzone przez szkołę) w okresie od września do czerwca

 16. Zakwaterowanie w internacie, bursie, stancji

 17. Basen (opłaty, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen)

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów
(wg katalogu wydatków kwalifikowanych), w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica lub ucznia pełnoletniego.

Istotne jest także aby np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (potwierdzone przez sprzedawcę). Jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku ma tylko kody, oznaczenie symbolem lub nazwę skróconą to winna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów

Paragony nie będą brane pod uwagę.


 


 


 


 

OBOWIĄZUJĄ FAKTURY / RACHUNKI ZA:

- w I okresie rozliczeniowym tj. od września do grudnia danego roku :

* zakup podręczników na bieżący rok szkolny- od 1 czerwca 2018r.

* artykuły szkolne - od l lipca 2018r.

* abonament za Internet – od 1 września 2018r.

* pozostałe wydatki szkolne zgodne z obowiązującym katalogiem – od 1 sierpnia 2018r.

- w II okresie rozliczeniowym tj. od stycznia do czerwca danego roku

* faktury za w/w artykuły i usługi – od stycznia 2019r. (nie będą uwzględniane faktury za poprzedni rok )

 

Uwaga!!!!

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Gminy w Czarnem o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Czarnem z siedzibą przy ul. Moniuszki 12; 77-330 Czarne

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl lub pisemnie na adres: ul.Moniuszki 12; 77-330 Czarne

 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek stypendium szkolne Gmina Czarne.doc (DOC, 61.00Kb) 2018-08-06 15:25:50 276 razy
2 Wzór oswiadczenia o pozostawaniu bez pracy.odt (ODT, 12.52Kb) 2018-08-06 15:25:50 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 06-08-2018 15:25:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Boradyn 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 06-08-2018 15:32:34