Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Czarne, ul. Polna, działka nr 4/37 o pow. 0,3195 ha.

 Burmistrz Czarnego

  1. ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czarnem przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, usług, składów i magazynów.

Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 4/37 o pow. 0,3195 ha, na której posadowiony jest budynek magazynowy o pow. użytkowej 15,00 m2. Nieruchomość jest opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00035973/9 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 70% ceny rynkowej: 46.410,00 zł

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100

Wadium: 6.000,00 zł

Słownie: sześć tysięcy złotych  00/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części  obrębu geodezyjnego Nadziejewo (uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej                       w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106 poz. 2149 z 30 sierpnia 2011 r.) nieruchomość ta określona jest jako strefa C.28.P,U – tereny zabudowy produkcyjnej, usług oraz składów i magazynów (karta terenu nr 122).

W środkowej części działki zlokalizowany jest parterowy budynek magazynowy, murowany. Stan techniczny budynku – zły.

Nieruchomość zlokalizowana jest w zasięgu sieci elektrycznej z linii napowietrznej bez urządzonych przyłączy. Przy zachodniej granicy działki biegnie napowietrza linia energetyczna średniego napięcia.

Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu o nawierzchni gruntowej, trawiastej, zadarnionej. Działka posiada dostęp do drogi gminnej (ul. Polna) poprzez pas stanowiący poszerzenie ulicy Polnej.

W rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka opisana jest jako tereny przemysłowe o symb. Ba.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął dnia 15.05.2019 r.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

        Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do 30 listopada 2020 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr  98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 B.S. Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata oraz nazwa osoby prawnej lub fizycznej.

            Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 03 grudnia 2020 r. o godzinie 1000  w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

 

            Wpłacenie wadium na działkę nr 4/37 o pow. 0.3195 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W  przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem zakupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu

            Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie tej nieruchomości .

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez notariusza.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Terminy poprzednich przetargów:

 • termin I przetargu ustalony był na dzień 05.07.2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin II przetargu ustalony był na dzień 20.08.2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin III przetargu ustalony był na dzień 15.10.2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin IV przetargu ustalony był na dzień 17.12.2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin V przetargu ustalony był na dzień 25.02.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin VI przetargu ustalony był na dzień 25.06.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin VII przetargu ustalony był na dzień 13.08.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin VIII przetargu ustalony był na dzień 20.10.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

            Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

            Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz Czarnego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 8332079 wew. 26.

            Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie,  w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl

            Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o IX przetargu ul. Polna.pdf (PDF, 1.91Mb) 2020-10-23 13:54:15 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 23-10-2020 13:54:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 26-10-2020 11:47:34