Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2019

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Czarne za 2019 rok

 

 I Wstęp.

 1. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ) zadaniem Gminy jest dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzonej na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania z terenu miasta i gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów stanowiących charakter strategiczny tj.:

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, przyjęty uchwałą
  Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022;

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Monitor Polski z 2016 r., poz. 784);

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797);

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innych metodami niektórych frakcji odpad komunalnych (DZ. U. z 2016r. poz. 2167);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań
  o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934);

oraz uchwał dla powyższego zagadnienia:

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.51.2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (Dz. U. Woj. Pom. z 2017 r, poz. 3454);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.02.2019 z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r., poz. 727);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.23.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2013r., poz. 2271);

 • uchwała nr 0007.67.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3426);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.45.2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. z 2012 r., poz. 3683);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.68.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. i nr 0007.48.2014 z dnia 4 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r, poz. 303; Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r,
  poz. 3065);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. U. Woj. Pom. z 2013 r, poz. 1584);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.79.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków
  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4509);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.69.2015 z dnia 28 października 2015 r., nr 0007.7.2016z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz nr 0007.41.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3412; Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 725; Dz. U. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2700);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.22.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 2270);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.66.2015 z dnia 28 październik 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3435);

 • uchwała nr 0007.77.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Pom. z 2015r. poz. 4477);

 • uchwała nr 0007.78.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. U. Woj. Pom.z 2015 r. poz. 4478).

 II. Zagadnienia ogólne.

1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.), usługę odbioru odpadów komunalnych
od właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta i gminy prowadziła Firma Usługi Komunalne Ekspres S.C., która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Umowa została zawarta na okres 1 roku tj. od 01.01.2019r do 31.12.2019 r.

 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Czarne działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Nadziejewie na terenie zamkniętego składowiska odpadów. Prowadzenie PSZOK’u powierzono Firmie Usługi Komunalne „Ekspres” S.C. Umowa została zawarta 18 grudnia 2019 r. na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

PSZOK otwarty jest w środy od godziny 12:00 do 16:00 i w sobotę w godzinach od 8:00
do 16:00. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady komunalne według następujących frakcji:

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych. metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

 2. szkło oraz opakowania ze szkła,

 3. zużyte baterie i akumulatory,

 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 6. odpady budowlane i rozbiórkowe,

 7. zużyte opony,

 8. popioły.

Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników zakupionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pojemniki znajdują się w aptekach w mieście Czarne. Natomiast pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta i Gminy Czarne, placówki oświatowe oraz sklepach.

Od 2017 roku na terenie Miasta Czarne stoją pojemniki do zbiórki zużytego małego elektro sprzętu oraz baterii.

3. Gmina Czarne jako uczestnik Porozumienia Komunalnego.

09 grudnia 2008r. zawarto Porozumienie Komunalne pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa. W ramach Partnerstwa realizowano projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”, który został zakończony w grudniu 2012 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór dnia 04 kwietnia 2013 r. otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego. ZZO Nowy Dwór jest regionalną instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu południowo–zachodniego i jego działanie obejmuje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie odpadów zielonych, zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

III. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Czarne.

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem
w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno – biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowania odpadów na składowisku).

Na terenie miasta i gminy Czarne nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

Tab. 1

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w 2019 roku.

2019 rok

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

20 03 01

1 870,972

R12

Razem

1 870,972

R12

 

 

R 12 – proces odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11)

Masa pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania w 2019 roku z dostarczonych do instalacji w Nowym Dworze z odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Czarne wynosi 258,411 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12 zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa pozostałości z sortowania selektywnych odpadów komunalnych, które nie zostały przekazane do składowania w 2019 roku z dostarczonych do instalacji Nowy Dwór odpadów selektywnych z terenu Miasta i Gminy Czarne 21,943 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12 zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa odpadów poddanych stabilizacji tlenowej w 2019 roku, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Miasta i Gminy Czarne wynosi 1 006,324 Mg odpad ten został w całości ustabilizowany.

 2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 1. 2.1. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Odpady komunalne z terenu Miast i Gminy Czarne odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. Zmieszane odpady komunalne trafiają wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Nowy Dwór.

Odpady komunalne selektywnie zbierane są od właścicieli nieruchomości:

 • indywidualnych – w systemie workowym i pojemnikowym;

 • wielorodzinnych – w systemie pojemnikowym;

 • niezamieszkałych – w systemie workowym i pojemnikowym.

Odbiór prowadzony był zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

2.2 Działania promujące na terenie Gminy Czarne w 2019r.

Gmina Czarne w 2019r. wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem zorganizowała konkurs dla dzieci ze szkół z Gminy Czarne pt.: EKOLOGIA W MOIM DOMU. W konkursie wzięły udział dzieci z klas trzecich i czwartych szkół podstawowych z terenu Gminy Czarne. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Firma Negro.

W 2019 roku zostały przeprowadzone działania edukacyjne dotyczące poprawnej segregacji odpadów. Działania te przeprowadził Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór podczas następujących wydarzeń:

- 22 lutego 2019r. w Czarneńskim Centrum Kultury oraz w Filii Biblioteki w Wyczechach – prelekcja dla dzieci z Gminy Czarne , które uczestniczyły w zajęciach podczas ferii zimowych

- 15 marca 2019r. Seminarium w Wyczechach pod nazwa „ Obowiązki związane z przechowywaniem i stosowaniem nawozów” – prelekcja

- 8 kwietnia 2019r. – w placówkach oświatowych Gminy Czarne – zajęcia edukacyjne dla dzieci objętych opieką szkoły podczas strajku nauczycieli

- 22 czerwca 2019r. – III Piknik Pomorski „ Od Juniora do Seniora” w Wyczechach- prelekcja nt. segregacji odpadów i stoisko edukacyjne

- 21 września 2019r. – Dożynki Powiatowo- Gminne w Nadziejewie - stoisko edukacyjne

- 14 grudnia 2019r. – VI Czarneński Jarmark Bożonarodzeniowy - stoisko edukacyjne

Działania edukacyjne obejmowały m.in. wiedzę w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, sposobów postępowania z odpadami (kompostowanie, segregacja), zasad segregowania odpadów, postepowania z odpadami niebezpiecznymi, Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów, szkodliwych efektów palenia odpadów w piecach domowych.

 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona była również na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogli indywidualnie dostarczać odpady selektywnie zebrane.

Tab.2 Ilość odpadów segregowanych przyjętych od mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nadziejewie:

RODZAJ ODPADÓW

KOD

J.M.

 

RAZEM W KODACH

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

200307

MG

 

44,227

papier i tektura

200101

MG 

 

0,100

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

MG

 

0,260

opakowania ze szkła

150107

MG

 

0,030

zużyte opony

160103

MG

0,717

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

200135

MG

0,845

urządzenia zawierające freon

200123

MG

0,735

elektryczne inne niż w 200121, 200123 i 200135inne niż

200136

MG

0,380

tworzywa sztuczne

200139

MG 

0,080

opakowania z metali

15 01 04

MG 

0,005

 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170101

MG 

161,421

razem

 

 

208,800

 

 

 

Z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK - Zakład Zagospodarowanie Odpadów

Komunalnych Nowy Dwór dokonywane jest dalsza segregacja odpadów.

 2.3. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Czarne.

 

Ilość odpadów wyszczególnionych w Analizie została wyliczona na podstawie otrzymanej informacji o odpadach dostarczonych do instalacji w Nowym Dworze w roku 2019r. z terenu Gminy Czarne

W 2019 roku na obszarze Miasta i Gminy Czarne odebranych było łącznie 2897,551 Mg odpadów komunalnych.

 

Tab. 3. Odebrane odpady komunalne z terenu Gminy Czarne:

 

 

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

KOD

J.M.

 

RAZEM W KODACH

niesegregowane (zmieszane)

200301

MG

1870,972

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

200307

MG

209,300

opakowania z papieru i tektury

150101

MG 

84,442

opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal

150106

MG

182,462

opakowania ze szkła

150107

MG

119,900

zużyte opony

160103

MG

19,660

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

200135

MG

8,230

urządzenia zawierające freon

200123

MG

7,630

elektryczne inne niż w 200121, 200123 i 200135inne niż

200136

MG

2,730

bio

200199

MG

266,520

zużyte leki

200132

MG

0,140

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - popiół

200399

MG 

124,900

tworzywa sztuczne

200139

MG 

0,265

papier i tektura

200101

MG 

0,035

opakowania z tworzyw sztucznych

150102

MG 

0,330

opakowania z metali

15 01 04

MG 

0,005

 

opakowania wielomateriałowe

15 01 05

MG 

0,03

razem

 

 

2897,551

 

Tab. 4. Ilość opadów wysegregowanych z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK Zakład Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych Nowy Dwór:

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

35,349

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

64,113

15 01 04

Opakowania z metali

4,392

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

4,347

15 01 07

Opakowania ze szkła

16,608

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09

0,812

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,411

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

0,077

19 12 01

Papier i tektura

14,936

19 12 03

Metale nieżelazne

0,323

19 12 02

Metale żelazne

5,492

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

0,166

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

11,105

 

 1.  3. Osiągnięte poziomy recyklingu.

  3.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), określa poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku poziom, który musiał zostać osiągnięty w 2019 roku powinien wynieść nie więcej niż 40,00%.

             3.2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych.

 

Określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innych metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r.. poz. 2167), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2019 roku wynosi i wynieść powinien dla:

 • papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych nie mniej niż 40,00%;

 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – nie mniej niż 60,00 %.

 

 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W 2019 r. na obszarze miasta i gminy Czarne nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

 5. Liczba mieszkańców miasta i gminy Czarne.

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Czarne wyniosła – 8 759 mieszkańców w tym obszar gminy
3 129 mieszkańców, obszar miasta 5 630 –

na podstawie danych ewidencji ludności Miasta i Gminy Czarne (stan na dzień 31.12.2019 r.).

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ).

 

Wprowadzony system gospodarki odpadami komunalnymi i z uwagi na podjęte uchwały gmina przejęła obowiązek wywozu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Czarne zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunale. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych. Z uwagi na to,
że nowym systemem Gmina objęła wszystkich właścicieli nieruchomości nie zachodziła potrzeba podejmowania działań o których mowa w/w artykule.

Systemem odbioru odpadów objęto 1 463 właścicieli nieruchomości, zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Ogółem w 2019 roku złożono 1434 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

 1. 7.1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019r.
  1. do 31.12.2019r.

 

Od 1-go marca 2019r. w Gminie Czarne wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosiła dla nieruchomości zamieszkałych:

14 zł od osoby oraz 70 zł od gospodarstwa domowego ( 5 osób i powyżej) jeżeli odpady były zbierane w sposób selektywny,

38 zł od osoby oraz 175 zł od gospodarstwa domowego ( 5 osób i powyżej) jeżeli odpady były zbierane w sposób nieselektywny,

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za pojemnik wynosiła :

1. pojemnik 0,11 m3 – 12,00 zł

2. pojemnik 0,12 m3 – 14,00 zł

3. pojemnik 0,24 m3 – 28,00 zł

4. pojemnik 1,1 m3 – 150,00 zł

5. pojemnik 7 m3 – 732,00 zł

6. pojemnik 8 m3 – 816,00 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka za pojemnik wynosiła:

1. pojemnik 0,11 m3 – 20,00 zł

2. pojemnik 0,12 m3 – 22,00 zł

3. pojemnik 0,24 m3 – 44,00 zł

4. pojemnik 1,1 m3 – 250,00 zł

5. pojemnik 7 m3 – 1280,00 zł

6. pojemnik 8 m3 – 1460,00 zł

 

Gmina Czarne uzyskała z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę

1 882 358,23

Na dzień 31.12.2019 rok wystąpiła nadpłata w kwocie 6 511,65 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2019 rok wyniosła zł. 73 413,04 zł

W podziale na poszczególne sołectwa:

Czarne – 36 187,36 zł

Biernatka – 953,20 zł

Bińcze – 4 000,04 zł

Domisław – 9 863,33 zł

Kijno – 97,40 zł

Krzemieniewo – 13 415,89 zł

Nadziejewo – 1 950,79 zł

Raciniewo – 752,40 zł

Sierpowo – 1 115,00 zł

Sokole – 2 375,20 zł

Wyczechy – 691,60 zł

Wyczechy – Łoża – 2 010,83 zł

 

Należy nadmienić, że opłata za miesiąc grudzień płatna w styczniu 2019 roku wynosi 129 043,32 zł.

 

  1.  7.2. Obsługa finansowa systemu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

 

Tab.5. Wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r.

 

Lp.

KATEGORIA WYDATKÓW

WYDATKI 2019

1

odbiór odpadów- umowa ekspres

930 000,00

2

zagospodarowanie odpadów

693 322,64

3

PSZOK

 

 

prowadzenie PSZOK

62 000,04

 

monitoring składowiska

8 917,50

4

ADMINISTRACJA

 

 

koszty pracownicze

154 110,25

 

oprogramowanie

2 952,00

 

opłata za odpady

37 244,00

 

szkolenia/delegacje

2 126,09

 

koszty egzekucji

515,30

 

 

 

5

POZOSTAŁE

 

 

wycena ciągnika gąsienicowego

400,00

 

podpis kwalifikowany

354,24

 

usługa transportu dla uczestników wyjazdu edukacyjnego dla uczniów do nowego dworu

759,24

 

odbiór zużytego sprzętu (drukarki) do utylizacji

34,40

 

zakup( rękawice pojemniki na targowisko, worki na śmieci, rękawice)

572,51

RAZEM WYDATKI

1 893 308,21

PRZYPIS- ODPIS

1 901 525,92

 

* w koszty administracyjne zaliczamy: wynagrodzenie, szkolenia i delegacje pracowników ,prowizja sołtysów, obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, literatura fachowa, druki i artykuły biurowe.

 

 IV. Podsumowanie

Od wejścia w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Czarne zmniejszyła się w stosunku do roku 2018.Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 zmniejszyły się o 267,668 ton czyli 12,51 %. Masa odpadów segregowanych ( papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne oraz metal) zwiększyła się 93,404 tony czyli o 31,8 % w stosunku do roku 2018. Wzrosła w stosunku do roku 2018 ilość popiołów oraz odpad o kodzie 20 01 99 -inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny -BIO.

1.Aktualnie prowadzony system zbiórki odpadów komunalnych nie pozwolił w roku 2019 na spełnienie wymaganych przepisami poziomów recyklingu:

przygotowania do ponownego użycia:

- papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, który wyniósł 32%, przy wymaganych 40 %,

 I pozwolił na osiągnięcie poziomu innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100% przy wymaganych nie mniej niż 60%

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji został spełniony i wyniósł 20 %, przy wymaganym poziomie do 40%.

 

Zadaniem gminy w następnych latach będzie dalsze prowadzenie edukacji mieszkańców miasta i gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu poprawnej segregacji odpadów komunalnych, aby osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i odzysku określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 analiza 2019 listopad.pdf (PDF, 936.59Kb) 2020-11-27 13:48:37 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 27-11-2020 13:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 27-11-2020 14:03:16