Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Nadziejewie - działka nr 89 o pow. 0,0800 ha

Czarne, dnia 30.11.2020 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

            Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 5 – ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty orne, położonej w obrębie geodezyjnym 0006 – Nadziejewo, będącej własnością Gminy Czarne.

            Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę nr 89 o pow. 0,0800 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00005559/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

            W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarne, obręb geodezyjny 0006 – Nadziejewo, działka nr 89 określona jest jako tereny rolne oraz tereny rozwojowe: tereny mieszkaniowo – usługowe z preferencją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka opisana jest jako tereny rolne w klasie RIVa.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 155,00 zł

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wadium: 20,00 zł.

Słownie: dwadzieścia złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne  nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata oraz imię i nazwisko osoby fizycznej.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Czynsz dzierżawny roczny płatny będzie w terminie do 31 marca każdego roku z góry przez okres trwania dzierżawy na konto Urzędu Miasta i Gminy nr 93932600060040011620000200  BS Człuchów bez odrębnego wezwania.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 7 stycznia 2021 r. o godzinie 1000 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na dzierżawę działki nr 89 o pow. 0,0800 ha  przez oferenta jest równoznaczne   z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni:

 • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności.
 •       posiadać dowód wpłaty wadium.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta i Gminy Czarne.

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych          w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: ugczarne@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie  numer 59  8332079 wew. 26.
 2. Ogłoszenie o  przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne  www.bip.czarne.pl.

 

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę.pdf (PDF, 1.51Mb) 2020-11-30 15:38:30 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 30-11-2020 15:38:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 30-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 30-11-2020 15:38:30