Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - pomieszczenie gospodarcze położone na działce nr 66/ o pow. 0,1335 ha

Czarne, dnia 08.02.2021 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a

I  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi wielosegmentowymi, położonymi na działce nr 66/6 o pow. 0,1335 ha – pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Złota 1, Złota 1A oraz Złota 2 położone jest w budynku jako trzecie od strony północnej.

            W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr SL1Z/00019847/9 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych

Budynek gospodarczy, w którym zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze położony jest we wschodniej części działki nr 66/6, na północny – wschód od budynku Złota 1. Jest to budynek parterowy, w którym szeregowo uporządkowane są pomieszczenia gospodarcze z wejściami od strony zachodniej. Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do sprzedaży położone jest jako trzecie od strony północnej. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia wynosi 9,70 m2 . Dla opisanego pomieszczenia ustalony został udział w częściach wspólnych budynku i działki nr 66/6 w wielkości 38/100.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.36.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3118 z dnia 01 sierpnia 2018 r.  nieruchomość zlokalizowana jest w strefie 31.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

            Działka stanowi teren zabudowany dwoma budynkami gospodarczymi wielosegmentowymi oraz teren komunikacji wewnętrznej dla budynków gospodarczych oraz budynków mieszkalnych Złota 1, 1A i Złota 2. Działka posiada kształt nieregularny, wydłużony i na zachodnim i wschodnim skraju posiada dostęp do ulicy Złotej.

            W rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka ta opisana jest jako tereny zabudowy mieszkalnej o symbolu B.

 Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca wznawia granice nieruchomości na własny koszt.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 1.460,00 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100.

Wadium: 210,00 zł.

Słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 15 marca 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać położenie nieruchomości, na którą następuje wpłata – pomieszczenie gospodarcze, działka nr 66/6 oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 18 marca 2021 r. o godzinie 1000 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na pomieszczenie gospodarcze położone przy ul. Złotej 1 na działce nr 66/6 o pow. 0,1335 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej następujących dokumentów:

 • Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 • Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim - w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.
 • Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej i w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę umowa o rozdzielności majątkowej będzie przedstawiona przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • W przypadku nie przystąpienia przez wszystkich uczestników spółki cywilnej, wspólnik powinien przedstawić umowę spółki cywilnej oraz uchwałę wspólników o wyrażeniu przez nich zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej w przetargu przez wspólnika.

 

W przypadku osoby prawnej:

 • posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Podmioty inne niż osoby fizyczne w dniu przetargu powinny być reprezentowane przez wszystkie osoby wskazane w umowie, akcie założycielskim lub odpisie  z rejestru gruntów jako uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu albo przez pełnomocnika ustanowionych przez te osoby.

Pełnomocnicy zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający ich tożsamość oraz posiadać dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez notariusza.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

            Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na konto  Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr  93 9326 0006 0040 0116 2000 0200  BS Człuchów  Oddział  Czarne.

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz  Czarnego może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: ugczarne@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 83-32-079 wew. 26.

     • Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie o zasięgu obejmującym powiat człuchowski i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl.

           Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym.pdf (PDF, 2.32Mb) 2021-02-09 12:23:50 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 09-02-2021 12:23:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 08-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 09-02-2021 12:23:50