Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Szosowa, działka nr 4/3 o pow. 0,0983 ha).

 

 

Czarne, dnia 05.03.2021 r.

Burmistrz Czarnego

o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli przyległych działek na dzierżawę na okres 5 - ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0002 – 63, m. Czarne przy ulicy Szosowej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na cel rekreacyjno - ogrodniczy.

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmująca działkę nr 4/3 o pow. 0,0983 ha, opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00014860/1 Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 173,30 zł.

Słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote 30/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący  podatek VAT.

Wadium: 25,00 zł.

Słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo obowiązującym od dnia 30 września 2011 r. działka ta określona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, strefa C.19.MN,U (karta terenu nr 114).

 W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka ta określona jest jako grunty orne w klasie RV.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. o godzinie  900 w sali nr 5  Urzędu Miasta  i  Gminy Czarne.

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne 98932600060040011620000110  BS Człuchów.

W tytule wadium winno być wskazane: numer działki i nazwa osoby prawnej lub fizycznej.

 

Oryginał  dowodu wpłaty wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Czynsz dzierżawny roczny  płatny będzie w terminie do 31 marca każdego roku z góry przez okres trwania dzierżawy na konto Urzędu Miasta i Gminy nr  93932600060040011620000200 BS  Człuchów  bez odrębnego wezwania.

 

Wpłacenie wadium na dzierżawę działki nr 4/2 o pow. 0,0983 ha  przez oferenta jest równoznaczne  z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności.

- posiadać dowód wpłaty wadium.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta i Gminy Czarne.

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.
   •  
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie  numer 59  8332079 wew. 26.
  1. Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne  www.bip.czarne.pl. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o przetargu.pdf (PDF, 775.32Kb) 2021-03-11 07:41:37 41 razy
2 Ogłoszenie o I przetargu.pdf (, 774.77Kb) 2021-03-08 12:47:15 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 08-03-2021 12:47:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 05-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 11-03-2021 07:41:37