Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Czarne za 2020 rok

 

I Wstęp.

 1. 1. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) zadaniem Gminy jest dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzonej na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania z terenu miasta i gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów stanowiących charakter strategiczny tj.:

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, przyjęty uchwałą
  Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022;

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Monitor Polski z 2016 r., poz. 784);

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797);

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innych metodami niektórych frakcji odpad komunalnych (DZ. U. z 2016r.. poz. 2167);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań
  o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934);

oraz uchwał dla powyższego zagadnienia:

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.51.2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (Dz. U. Woj. Pom. z 2017 r, poz. 3454);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.94.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 0007.77.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2020r., poz. 289);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.77.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 0007.2.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r., poz. 5885);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.02.2019 z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r., poz. 727);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.95.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.78.2019 z dnia 27 listopada 2019 r
  w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 290);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.78.2019 z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r., poz. 5886);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.45.2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. z 2012 r., poz. 3683);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.68.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. i nr 0007.48.2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r, poz. 303; Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r,
  poz. 3065);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. U. Woj. Pom. z 2013 r, poz. 1584);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.93.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.75.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków
  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 518);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.75.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków
  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 5883);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.69.2015 z dnia 28 października 2015 r.,
  nr 0007.7.2016z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz nr 0007.41.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3412; Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 725; Dz. U. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2700);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.22.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 2270);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.66.2015 z dnia 28 październik 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3435);

 • uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.79.2019 z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019r. z dnia 15 stycznia 2019r. Rady Miejskiej w Czarnem
  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 5884);

II. Zagadnienia ogólne.

 1. 1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.), usługę odbioru odpadów komunalnych
od właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta i gminy prowadziła Firma Usługi Komunalne Ekspres S.C., która została wyłoniona
w wyniku postępowania przetargowego. Umowa została zawarta na okres 1 roku tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 1. 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Czarne działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany
w Nadziejewie na terenie zamkniętego składowiska odpadów. Prowadzenie PSZOK’u powierzono Firmie Usługi Komunalne „Ekspres” S.C. Umowa została zawarta na okres od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020r. w związku z pandemią COVID-19 PSZOK był nieczynny. Od 1 lipca 2020r. zarzadzanie PSZOK-iem przejęła Gmina Czarne. Z dniem 1-go sierpnia 2020 r. do obsługi PSZOK-u został zatrudniony nowy pracownik.

PSZOK otwarty jest codziennie od godziny 9:00 do 17:00 i w sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00.

Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady komunalne według następujących frakcji:

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych. metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

 2. szkło oraz opakowania ze szkła,

 3. zużyte baterie i akumulatory,

 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 6. odpady budowlane i rozbiórkowe,

 7. zużyte opony,

 8. popioły.

Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników zakupionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pojemniki znajdują się w aptekach na terenie miasta Czarne. Natomiast pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej
tj. Urząd Miasta i Gminy Czarne, placówki oświatowe oraz sklepach.

Od 2017 roku na terenie Miasta Czarne stoją pojemniki do zbiórki zużytego małego elektro sprzętu oraz baterii.

 1. 3. Gmina Czarne jako uczestnik Porozumienia Komunalnego.

09 grudnia 2008 r. zawarto Porozumienie Komunalne pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa. W ramach Partnerstwa realizowano projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”, który został zakończony w grudniu 2012 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór dnia 04 kwietnia 2013 r. otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego. ZZO Nowy Dwór jest regionalną instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu południowo–zachodniego
i jego działanie obejmuje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie odpadów zielonych, zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.

III. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Czarne.

 

 1. 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem
w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno – biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowania odpadów na składowisku).

Na terenie miasta i gminy Czarne nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

 

 

Tab. 1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w 2020 roku

Rok 2020

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

20 03 01

 

 

1 437,625

 

 

R 12

 

 

 

Razem

1 437,625

R12

 

 

R 12 – proces odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11)

Masa pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania w 2020 roku z dostarczonych do instalacji w Nowym Dworze z odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Czarne wynosi 425,64 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12 zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa pozostałości z sortowania selektywnych odpadów komunalnych, które nie zostały przekazane do składowania w 2020 roku z dostarczonych do instalacji Nowy Dwór odpadów selektywnych z terenu Miasta i Gminy Czarne 53,43 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12 zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa odpadów poddanych stabilizacji tlenowej w 2020 roku, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Miasta i Gminy Czarne wynosi 779,63 Mg odpad ten został w całości ustabilizowany.

 1.  

 2. 2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  1. 2.1. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Odpady komunalne z terenu Miast i Gminy Czarne odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. Zmieszane odpady komunalne trafiają wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Nowy Dwór.

Odpady komunalne selektywnie zbierane są od właścicieli nieruchomości:

 • indywidualnych – w systemie workowym i pojemnikowym;

 • wielorodzinnych – w systemie pojemnikowym;

 • niezamieszkałych – w systemie workowym i pojemnikowym.

Odbiór prowadzony był zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku nie była realizowana kampania edukacyjna organizowana w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarne oraz przy okazji organizowanych imprez okolicznościowych na terenie Miasta i gminy takich jak Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Seminaria dla mieszkańców. W terminie 5 czerwca 2020 r. w godz. 745 do 1300 odbyło się 6 prelekcji
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Czarne. Miejsce realizacji projektu Szkoła Podstawowa Krzemieniewo. Liczba uczniów 46 oraz 11 nauczycieli.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona była również na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogli indywidualnie dostarczać odpady selektywnie zebrane.

Z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK - Zakład Zagospodarowanie Odpadów

Komunalnych Nowy Dwór dokonywane jest dalsza segregacja odpadów.

2.2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Czarne.

 

Ilość odpadów wyszczególnionych w Analizie została wyliczona na podstawie otrzymanego rocznego sprawozdania od firm odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Czarne w roku 2020, czego odzwierciedleniem jest sporządzane przez Gminę roczne sprawozdanie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazanej Marszałkowi Województwa Pomorskiego
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku w terminie ustawowym do
31 października ( termin sprawozdania został przesunięty w związku z pandemią).

W 2020 roku na obszarze miasta i gminy Czarne odebranych było łącznie 2710,63 Mg odpadów komunalnych.

 

Tab. 2. Odebrane odpady komunalne, bez odpadów z PSZOK-u

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Ilość odebranych odpadów komunalnych w [Mg]

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

274,94

15 01 07

Opakowania ze szkła

172,720

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

110,570

20 01 01

Papier i tektura

4,480

16 01 03

Zużyte opony

24,46

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

7,670

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,235

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

8,170

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

4,700

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - BIO

308,120

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione winnych podgrupach(popiół)

130,920

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

200,570

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

1435,615

 

 

Tab. 3. Ilość odpadów segregowanych przyjętych od mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nadziejewie:

 

Kod zebranych odpadów komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych odpadów komunalnych

[Mg]

16 01 03

Zużyte opony

1,080

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

99,630

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki

0,750

0,320 (magazynowane)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35

0,060

0,454(magazynowane)

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

22,330

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,070

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

0,130

0,520 (magazynowane)

170203

tworzywa sztuczne-styropian

0,540

170604

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601i 170603

2,500

 

Tab. 4. Ilość opadów wysegregowanych z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK Zakład Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych Nowy Dwór:

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

41,375

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

51,948

15 01 04

Opakowania z metali

4,240

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

3,620

15 01 07

Opakowania ze szkła

7,601

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09

0,404

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,015

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

0,035

19 12 01

Papier i tektura

14,657

19 12 03

Metale nieżelazne

0,490

19 12 02

Metale żelazne

5,087

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

0,020

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

5,110

 

Tab. 5. Ogólna ilość odpadów (Mg)

 

rodzaj odpadów

kod

j.m.

 

razem w kodach

niesegregowane (zmieszane)

200301

mg

1435,615

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

200307

mg

222,900

opakowania z papieru i tektury

150101

mg 

110,640

Opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal

150106

mg

274,940

opakowania ze szkła

150107

mg

172,720

zużyte opony

160103

mg

25,540

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

200135

mg

8,920

urządzenia zawierające freon

200123

mg

7,800

elektryczne inne niż w 200121, 200123 i 200135inne niż

200136

mg

4,760

bio

200199

mg

308,120

zużyte leki

200132

mg

0,235

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - popiół

200399

mg 

 

130,920

tworzywa sztuczne(pszok)-styropian

170203

mg 

0,540

papier i tektura

200101

mg 

4,480

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601i 170603

170604

mg 

2,500

razem

 

 

2710,63

 1. 3. Osiągnięte poziomy recyklingu.

  1. 3.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), określa poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku poziom, który musiał zostać osiągnięty w 2020 roku powinien wynieść nie więcej niż 35,00%.

W gminie Czarne poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty w 2020 r. wyniósł 21,00 %.

  1. 3.2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych.

 

Określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innych metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r.. poz. 2167), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2018 roku wynosi i wynieść powinien dla:

 • papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych nie mniej niż 50,00%;

 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – nie mniej niż 70,00 %.

W gminie Czarne poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych wyniósł 34,00%.

 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniósł 97 %.

W 2020 roku gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych.

 1. 4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W 2020 r. na obszarze miasta i gminy Czarne nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 1. 5. Liczba mieszkańców miasta i gminy Czarne.

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Czarne wyniosła – 8 682 mieszkańców w tym obszar gminy
3 077 mieszkańców, obszar miasta 5 605 – na podstawie danych ewidencji ludności Miasta i Gminy Czarne (stan na dzień 31.12.2020 r.).

 

 1. 6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.).

 

Wprowadzony system gospodarki odpadami komunalnymi i z uwagi na podjęte uchwały gmina przejęła obowiązek wywozu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Czarne zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunale. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych. Z uwagi na to, że nowym systemem Gmina objęła wszystkich właścicieli nieruchomości nie zachodziła potrzeba podejmowania działań o których mowa w/w artykule.

Systemem odbioru odpadów objęto 1 732 właścicieli nieruchomości, zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Ogółem w 2020 roku złożono 1521 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. 7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

  1. 7.1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r.
   do 31.12.2020 r.

Od 1-go stycznia 2020 r. w Gminie Czarne wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosiła dla nieruchomości zamieszkałych:

19 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Od 1-go stycznia 2020 r została wprowadzona ulga w wysokości 2 zł od osoby kompostującej bioodpady w przydomowym kompostowniku ( ulga dotyczy tylko osób zamieszkujących w domkach jednorodzinnych)

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za pojemnik wynosiła :

1. pojemnik 0,11 m3 – 12,00 zł

2. pojemnik 0,12 m3 – 14,00 zł

3. pojemnik 0,24 m3 – 28,00 zł

4. pojemnik 1,1 m3 – 150,00 zł

5. pojemnik 7 m3 – 732,00 zł

6. pojemnik 8 m3 – 816,00 zł

Gmina Czarne uzyskała z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę

2 176 183,15 zł.

Na dzień 31.12.2020 rok wystąpiła nadpłata w kwocie 20 748,52 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2020 rok wyniosła 64 813,55 zł.

 

W podziale na poszczególne sołectwa:

Czarne – 29 968,87 zł

Biernatka – 1 235,80 zł

Bińcze – 1 700,29 zł

Domisław – 6 206,09 zł

Kijno – 111,00 zł

Krzemieniewo – 11 236,27 zł

Nadziejewo – 1 654,60 zł

Raciniewo – 2 163,80 zł

Sierpowo – 2 053,07 zł

Sokole – 4 122,40 zł

Wyczechy – 692,00 zł

Wyczechy-Łoża – 3 669,36 zł

 

7.2. Obsługa finansowa systemu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Tab.6. Wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.

 

Lp.

kategoria wydatków

wydatki 2020 r.

1

odbiór odpadów- umowa ekspres

1 003 50,00

2

zagospodarowanie odpadów

847967,50

3

pszok

 

 

prowadzenie pszok

20 666,68

 

monitoring składowiska

16 408,20

4

administracja

 

 

koszty pracownicze

154 586,05

 

oprogramowanie

2 952,00

 

opłata za odpady

97 060,00

 

szkolenia/delegacje

1561,21

 

koszty egzekucji

898,40

 

 

 

5

pozostałe

 

 

zakupy ( pojemniki na odpady, paliwo)

10 691,89

 

usługi

1 697,68

razem wydatki

2 157 989,61

wpływy

2 176 183,15

 

* w koszty administracyjne zaliczamy: wynagrodzenie, szkolenia i delegacje pracowników ,prowizja sołtysów, obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, literatura fachowa, druki i artykuły biurowe.

IV. Podsumowanie

Od wejścia w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Czarne zmniejszyła się w stosunku do roku 2019. Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 zmniejszyły się o 435,357 ton czyli 23,27 %. Masa odpadów segregowanych o kodzie 15 01 01, 15 01 06 oraz 15 01 07 zwiększyła się 171,496 tony czyli o 44,3 % w stosunku do roku 2019. Wzrosła w stosunku do roku 2019 ilość popiołów oraz odpad o kodzie 20 01 99 -inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny -BIO.

Aktualnie prowadzony system zbiórki odpadów komunalnych nie pozwolił w roku 2020 na spełnienie wymaganych przepisami poziomów recyklingu:

przygotowania do ponownego użycia:

- papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, który wyniósł 34,00%, przy wymaganych 50 %,

oraz pozwolił na spełnienie wymaganych przepisami poziomów recyklingu:

- innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 97 %, przy wymaganych 70 %,

Zadaniem gminy w następnych latach będzie dalsze prowadzenie edukacji mieszkańców miasta i gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu poprawnej segregacji odpadów komunalnych, aby osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i odzysku określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Analiza 2020 pdf.pdf (PDF, 991.85Kb) 2021-04-29 11:43:48 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 29-04-2021 11:43:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 29-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 29-04-2021 11:44:05