Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OP.523.1.2021 Czarne, dn.23.04.2021r.

 

Szanowny Pan

Tadeusz Żyła

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Czarnem

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), który nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrza Czarnego, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu-Radzie Miejskiej w Czarnem oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 kwietnia 2021 roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Niniejszym przedkładam „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Czarne

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 

Wstęp

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), współpraca Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 określona została przez Radę Miejską w Czarnem Uchwałą nr 0007.71.2019 w dniu 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, zwanym dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a, ust. 1 w/w ustawy, nakładającej na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program sprecyzował i uporządkował zasady współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi.

I. Cele programu

Celem głównym programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Czarne i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajania przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Celami szczegółowymi programu było:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Czarne;

3) umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

4) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czarne poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd;

 1. integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i samorządu dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

II. Priorytety zadań

Zgodnie z założeniami § 7 Programu udało się zrealizować cztery priorytety zadań przyjętych w Programie. Były to zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, edukacji, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

III. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

I Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Czarnego Zarządzeniem Nr 0050.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020r. ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” związanych z realizacją zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, edukacji, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, z zakresu realizacji na terenie Miasta i Gminy Czarne projektów innych niż opisane w ust. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert opublikowane było:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl;

 • na stronie internetowej www.czarne.pl;

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji została podana do publicznej informacji na stronach portalu internetowego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

W ramach rozstrzygniętego I Otwartego Konkursu Ofert zlecono organizacjom pozarządowym łącznie 13 zadań publicznych z 9 stowarzyszeniami podpisano umowy, 2 stowarzyszenia zrezygnowały z podpisania umowy, a 1 organizacja nie dokonała niezbędnych formalności i w związku z tym odstąpiono od podpisania umowy. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje o kwotach przyznanych dotacji na podstawie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19.02.2020r.:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

„Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

25.825,00

25.000,00

17.045,74

2.

LKS „Czarni” Czarne

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarnego” (realizacja zadania do 30.06.2020r.)

43.800,00

42.000,00

10.351,15

3.

UKS CHAMPION Czarne

„Upowszechnianie sportu w Gminie Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

24.000,00

20.000,00

14.371,88

4.

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

2.650,00

2.000,00

2.000,00

5.

LKS „Sokół” Wyczechy

„Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (realizacja zadania do 30.06.2020r.)

53.260,00

40.000,00

22.598,91

6.

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich rodzin „MÓJ ŚWIAT”

„Wakacje na sportowo-rodzinny turniej na trawie” (rezygnacja z podpisania umowy)

3.000,00

2.000,00

0,00

7.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

„Organizacja imprez sportowych głównie dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym w Czarnem, szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa oraz promocji Miasta i Gminy Czarne” (realizacja zadania do 31.10.2020r.)

17.500,00

8.000,00

8.000,00

8.

LZS „Skra” Bińcze

„Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (nie dokonano niezbędnych formalności, odstąpiono od podpisania umowy)

20.400,00

8.000,00

0,00

9.

Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu

„Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprze sport, turystykę i rekreację” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

3.524,00

2.000,00

432,00

Ogółem

193.959,00

149.000,00

74799,68

Beneficjentami realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne. Dofinansowanie w/w projektów pozwoliło na prowadzenie i organizowanie zajęć oraz imprez w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta i Gminy Czarne, i tak:

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

Stowarzyszenie dotację przeznaczyło na organizowanie treningów i turniejów tenisa stołowego. Zakładane cele i zadania nie zostały w pełni zrealizowane z powodu pandemii koronawirusa. Zorganizowano: 6 Turniejów Gminnych Tenisa Stołowego z udziałem 53 zawodników, 1 Turniej Ogólnopolski Tenisa Stołowego – 79 zawodników, w tym 13 juniorów i 5 kobiet. Odbyło się 6 Turniejów Ligi Gminnej Tenisa Stołowego – 54 zawodników, 4 Turnieje Gminne Tenisa Stołowego Grand Prix – 46 zawodników. Stowarzyszenie rozegrało w IV Lidze Pomorskiej Tenisa Stołowego (6 meczy wyjazdowych i 5 meczy u siebie), z udziałem 50 zawodników.

Zawodnicy Stowarzyszenia brali udział w turnieju wyjazdowym m. in.:

- 22.02.2020r. udział w 4 Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego w Szczecinku, stowarzyszenie reprezentowało 8 zawodników;

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe dodatkowo zorganizowało w dniu 31.12.2020r. „Sylwestrowy” Gminny turniej tenisa stołowego w Bibliotece w Wyczechach z udziałem 10 zawodników.

Zawodnicy Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania publicznego prowadzili szkolenia dla młodzieży w świetlicach wiejskich przygotowując młodzież do rozgrywek w Gminnym Turnieju Młodzieżowym Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czarne i Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego.

Treningi systematycznie odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, w Bibliotece w Wyczechach, w Świetlicach gminnych w Nadziejewie i Domisławiu.

Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie zorganizowano: Turnieju zamknięcia sezonu top 12, Turnieju młodzieżowego w dniach 07.03.2020r.,11.04.2020r., 30.05.2020r i Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego nie zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane były głównie na propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w trzech sekcjach sportowych: sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej oraz sekcji biegowej. Od stycznia do początku marca zajęcia prowadzone były regularnie. Drużyny były przygotowane do rozpoczęcia rundy wiosennej. Zarząd ustalił harmonogram pracy zgodnie z podpisanymi umowami z trenerami. Od marca nastał specyficzny stan, który odwrócił sportowy świat do góry nogami. Zajęcia sportowe zostały zawieszone, ograniczono możliwość swobodnego poruszania się i uprawiania sportu. Pod znakiem zapytania stanęły rozgrywki piłkarskie. Zamknięto szkoły, a wraz z nimi obiekty sportowe. Od maja rząd stopniowo znosił obostrzenia. Od połowy maja Zarząd podjął decyzję o wznowieniu zajęć treningowych według szczegółowych wytycznych z uwagi na stan pandemii. Zajęcia sportowe w małych grupach były prowadzone głównie na obiekcie stadionu miejskiego oraz na boisku wielofunkcyjnym typu Orlik z zachowaniem bezpieczeństwa. Niestety rozgrywki rundy wiosennej nie zostały wznowione. W czerwcu możliwe było jedynie rozgrywanie meczów sparingowych.

W ramach realizacji zadania w okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku prowadzone były sekcje piłki nożnej w 5-ciu grupach wiekowych: dzieci i młodzież roczniki 2005-2011 i młodsi; Słupska Klasa Okręgowa C1 Trampkarz (rocznik 2005/2006); Słupska Klasa Okręgowa D1 Młodzik (rocznik 2007/2008); Słupska Klasa Okręgowa E1 Grupa Orlik – rocznik 2009/2010; Słupska Klasa Okręgowa F Grupa Orlik – rocznik 2011 i młodsi oraz dorośli (grupa seniorska). Praca w poszczególnych grupach wiekowych prowadzona była przez trenerów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje instruktorskie oraz trenerskie. W zależności od grupy wiekowej zajęcia odbywały się od dwóch do pięciu razy w tygodniu. Młodzież i dzieci nie uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, ponieważ zostały zawieszone z powodu stanu epidemicznego. Treningi odbywały się na boisku „Orlik”, hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem oraz hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Koordynacją wszystkich działań zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.

Poza osiągnięciami jak najlepszych wyników w zakresie sportu uprawianego amatorsko oraz związane z tym promowanie społeczności gminnej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych, dużą wagę stowarzyszenie przywiązywało do dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, organizacje czasu wolnego, kultywowanie tradycji sportowych w mieście i gminie oraz popularyzację ogólnie pojętej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla prawidłowego przebiegu zadania poza trenerami pracowali kierownicy drużyn – (praca społeczna) oraz księgowa i opieka medyczna.

UKS Champion Czarne

Stowarzyszenie organizowało zajęcia sportowe oraz rozgrywki międzyszkolne w następujących dziedzinach: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka koszykowa, dwa ognie usportowione. Działania zrealizowane w ramach zadania obejmowały swym zakresie szczególnie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem oraz gości i współuczestników zawodów z innych szkół powiatu człuchowskiego. Podopieczni Stowarzyszenia UKS Champion Czarne wzięli udział w 10 imprezach sportowych w tym: 8 wyjazdów na zawody sportowe oraz 2 imprezy na terenie miasta organizowanych przez stowarzyszenie. Szacowana liczba uczestników to około 200 uczniów - uczestników zawodów, sparingów, wyjazdów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Odbyły się również zajęcia on-line dla kółka szachowego. Praca trenerów podczas realizacji zadania publicznego wyniosła 466 godzin.

Propagowanie i popularyzacja sportu przyniosły następujące efekty: uzyskanie wysokich wyników w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w zakresie następujących dyscyplin tj. piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa, dwa ognie usportowione, tenis stołowy. Zakładane cele i rezultaty zadania nie zostały w pełni zrealizowane.

Zaistniała sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że nie było możliwości zrealizowania wszystkich zamierzonych zadań. Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wprowadzeniu licznych obostrzeń nie odbyły się wyjazdy na zawody międzyszkolne oraz wyjazdy rekreacyjne i nauka pływania na basenie. Nie odbyły się również niektóre zaplanowane turnieje i imprezy sportowe.

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego częściowo zostały osiągnięte i zrealizowane. W ramach realizacji zadania publicznego otrzymaną dotację stowarzyszenie wykorzystało na prowadzenie zajęć karate dzieci i młodzieży, udział w obozie sportowym, szkolenie przez Mistrza Świata w Karate Tradycyjnym oraz zakup sprzętu do podnoszenia sprawności fizycznej.

W zajęciach Stowarzyszenia Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile brały udział dzieci w wieku 5-17 lat. 70 zawodników brało udział w szkoleniu z Sensei J. Wierzbickim, które odbyło się w dniach 05.12.2020r., w obozie letnim zorganizowanym w Jarosławcu w dniach 31.07.2020-10.08.2020r. brało udział 50 zawodników. W ramach zrealizowanego zadania podniesiono poziom wyszkolenia uczestników zajęć poprzez zdobywanie doświadczenia sportowego. Zakupiono hantle i miecze, które były niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnego treningu.

Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju, ograniczeniami i zakazami w organizowaniu imprez sportowych, letni turniej Małego Mistrza został odwołany. Turniej Mikołajkowy został połączony z Ogólnopolskim Turniejem w Karate.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy

Zakładane cele i rezultaty w złożonej oferty na realizację zadania publicznego nie zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. W ramach realizacji zadania publicznego otrzymaną dotację stowarzyszenie wykorzystało na prowadzenie drużyn piłkarskich w kategorii seniorów i juniorów.

Drużyna LKS „SOKÓŁ” Wyczechy prowadziła zajęcia sportowe w okresie od lutego 2020r. do czerwca 2020r. W zajęciach uczestniczyło ponad 55 zawodników w tym 25 juniorów. Rozegrano łącznie 16 meczy kontrolnych, 7 meczy wyjazdowych przez drużynę seniorów oraz 6 turniejów juniorskich. Ze względu na pandemię nie rozegrano meczy ligowych oraz nie organizowano turniejów juniorskich

W ramach projektu prowadzone były zajęcia z seniorami: treningi – 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek (wtorek), środa (czwartek), piątek. Mecze kontrolne (sparingowe) – 16 meczy. Mistrzowskie mecze zostały nierozegrane z powodu pandemii. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla juniorów: treningi – JE2 i JF1 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek (wtorek), środa i piątek. Turnieje mistrzowskie i towarzyskie zostały nierozegrane ze względu na pandemię.

W treningach uczestniczyli młodzież i dorośli z terenu Miasta i Gminy Czarne – z sołectwa Wyczechy, Nadziejewo, Bińcze, Kijno, Domisław, Sierpowo, Krzemieniewo i m. Czarne. Zajęcia z drużyną seniorów prowadził Tomasz Dołgowski, a z juniorami Karol Dołgowski.


 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich rodzin „MÓJ ŚWIAT”

Stowarzyszenie podjęło decyzję o rezygnacji z podpisania umowy o dotację na realizację zadania publicznego zadania pn. „Wakacje na sportowo – rodzinny turniej na trawie” = kwota 2.000,00 zł.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „Organizacja imprez sportowych głównie dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym w Czarnem, szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa oraz Promocja Miasta i Gminy Czarne” zostały zrealizowane.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono regularne treningi dla dzieci i młodzieży, które przyczyniły się do znacznego postępu w technice i grze w tenisa ziemnego. Zwiększenie współzawodnictwa poprzez udział w lidze singla i debla oraz turniejach tenisa ziemnego. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w turniejach w Poznaniu, Pile, Wyrzysku, Łobżenicy i Złotowie. Stowarzyszenie może poszczycić się zwycięstwem deblistów i singla w Poznaniu.

Realizacja zadania odbyła się poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w hali sportowej w okresie zimowym, dwa razy w tygodniu z instruktorem tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, a także w okresie letnim na kortach należących do Zakładu Karnego w Czarnem.

Przez cały okres realizacji zadania publicznego odbywały się bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czarne. Treningi odbywały się w czwartki i soboty. W okresie wakacyjnym liczba treningów została zwiększona dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czarne Pana Piotra Zabrockiego, II edycję pucharu ligi dla wszystkich uczestników, ligę debla w tenisie ziemnym.

W ramach realizacji zadania publicznego został zakupiony niezbędny sprzęt sportowy do przeprowadzenia regularnych treningów oraz zakupiono nagrody w formie medali, dyplomów i pucharów. Promocja zadania polegała na druku, wykonaniu i zakupie materiałów promocyjnych takich jak: flagi promocyjne, długopisu z logo, notesu z długopisem, smyczy reklamowych z nadrukiem, breloków z otwieraczem z grawerem oraz toreb papierowych promocyjnych.

Stowarzyszenie LZS „Skra” Bińcze

Stowarzyszenie LZS „Skra” Bińcze nie dokonało niezbędnych formalności. Gmina Czarne odstąpiła od podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” – kwota 8.000,00 zł.

Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu

Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu częściowo zrealizował zadanie publiczne z powodu pandemii, która utrudniła spotkania w licznym gronie. Ze względu na pandemię nie odbyły się dwie imprezy: XLI Zimowy Bieg INO na wyzwolenie Czarnego i XLI Rajd Pieszy „Szlakami Walk i Męczeństwa”. Rajd zaplanowany na 07 listopada 2020 roku został odwołany z powodu Pandemii COVID 19. Chcąc zachować warunki sanitarne a zarazem wykorzystać zakupione nagrody organizacja wystąpiła z zapytaniem do Pana Burmistrza o możliwość zmiany formuły działań. Akceptacja pozwoliła na zorganizowanie konkursu pod hasłem „Niepodległa”. W konkursie wzięło udział 35 uczniów ze szkół w Czarnem i Wyczechach. Prace były oceniane w 2 kategoriach wiekowych: a)klasy IV-VI i b)klasy VII-VIII.

Promowanie wydarzeń poprzez przekazanie informacji do szkół z terenu Gminy Czarne, przygotowanie regulaminów imprezy oraz ich przekazanie do szkół. Zebranie prac od uczniów, a następnie ocena przez komisję konkursową składającą się z członków WK PTTK Husaria. Wolontariat był odpowiedzialny za pomoc przy zebraniu prac oraz ich ocenie. Rezultaty zostały częściowo osiągnięte poprzez promocję, realizację zadania w postaci konkursu plastycznego. Uznano, że po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 nagrody dla uczniów zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

2) z zakresu edukacji:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

„Nauka i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ogółem

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Beneficjentami realizacji zadania z zakresu edukacji poprzez wyrównywania szans w dostępie do edukacji oraz udzielanie pomocy materialnej uczącej się młodzieży byli uczniowie z powiatu człuchowskiego i tak:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane i wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem. W roku szkolnym (akademickim) 2020/2021 na szeroką skalę były przyznawane stypendia za szczególne osiągnięcia oraz stypendia naukowe. Dodatkowo stowarzyszenie przystąpiło do programu Stypendiów Pomostowych dla studentów. Dofinansowanie pomogło zrealizować zamierzone cele, tj. udzielić wsparcia finansowego uczniom i studentom. W ten sposób uczniowie szczególnie uzdolnieni zostali w sposób szczególny docenieni. Zostali uświadomieni, że „za dobrą pracę jest nagroda”, a to na pewno motywuje na przyszłość. Zarząd Stowarzyszenia oraz dyrektorzy szkół poinformowali uczniów, że warto się uczyć, ponieważ to zawsze procentuje. W miesiącu grudniu 2020r. wypłacono stypendia specjalne i naukowe oraz stypendia pomostowe w tym w kwocie 10.000,00 zł dla młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czarne. Kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów na bieżący rok szkolny/akademicki 2020/2021 to 79.450,00 zł. Razem wypłacono 119 stypendiów dla uczniów z powiatu człuchowskiego.

3) z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie „Inspiracja”

„Piechotą, rowerem i kajakiem z naturą za pan brat” (rezygnacja z podpisania umowy)

10.000,00

7.000,00

0,00

2.

Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu

„Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez turystykę i rekreację” (realizacja zadania do 31.10.2020r.)

3.478,00

2.000,00

2.000,00

Ogółem

13.478,00

9.000,00

2.000,00

Beneficjentami realizacji zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo byli: mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne oraz turyści. Dofinansowanie w/w projektu umożliwiło zrealizowanie zadania, jakim było m. in. zwiększenie zainteresowania Gminą Czarne.

Stowarzyszenie „Inspiracja” „Inspiracja”

Stowarzyszenie podjęło decyzję o rezygnacji z podpisania umowy o dotację na realizację zadania publicznego zadania pn. „Piechotą, rowerem i kajakiem z naturą za pan brat” – kwota 7.000,00 zł.

Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu

Zakładane cele i rezultaty złożonej oferty na realizację zadania publicznego zostały osiągnięte i w pełni zrealizowane. W ramach realizacji zadania publicznego otrzymaną dotację stowarzyszenie wykorzystało na zorganizowanie XXII Ogólnopolskiego spływu kajakowego pod nazwą „Z Husarią po Czernicy”. Spływ odbył się zgodnie z planem, udział wzięło 35 osób. Przygotowania polegały na zamieszczeniu informacji w internecie i w informatorze kajakarza. Osobami funkcyjnymi były komandor spływu, piloci, koordynator i wolontariusze. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie zainteresowania historią naszego regionu i miasta.

4) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie „Inspiracja”

„Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne” (rezygnacja z podpisania umowy)

15.000,00

10.000,00

0,00

Ogółem

15.000,00

10.000,00

0,00

Stowarzyszenie „Inspiracja”

Stowarzyszenie podjęło decyzję o rezygnacji z podpisania umowy o dotację na realizację zadania publicznego zadania pn. „Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne” – kwota 10.000,00 zł.

Podsumowanie I Otwartego Konkursu Ofert:

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w I Otwartym Konkursie Ofert wyniosły 178.000,00 zł z czego podmioty dotowane wykorzystały 86.799,68 zł, co stanowiło 48,76% wysokości przyznanej dotacji: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 74.799,68 zł; edukacja – kwota 10.000,00 zł; turystyka i krajoznawstwo – kwota 2.000,00 zł, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – kwota 0,00 zł, realizacja na terenie Miasta i Gminy Czarne projektów innych niż opisane w ust. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach – kwota 0,00 zł

II Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Czarnego Zarządzeniem Nr 0050.109.2020 z dnia 15 lipca 2020r. ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” związanych z realizacją zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, edukacji, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, z zakresu realizacji na terenie Miasta i Gminy Czarne projektów innych niż opisane w ust. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert opublikowane było:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl;

 • stronie internetowej www.czarne.pl;

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji została podana do publicznej informacji na stronach portalu internetowego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

W ramach rozstrzygniętego II Otwartego Konkursu Ofert zlecono organizacjom pozarządowym łącznie 4 zadania publiczne i podpisano z nimi umowy. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

LKS „Czarni” Czarne

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarnego” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

51.600,00

51.600,00

51.443,40

2.

LKS „Sokół” Wyczechy

„Organizowanie imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

57.630,00

50.000,00

49.611.48

Ogółem

109.230,00

101.600,00

101.054,88

Beneficjentami realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne. Dofinansowanie w/w projektów pozwoliło na prowadzenie i organizowanie zajęć oraz imprez w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta i Gminy Czarne, i tak:

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego nie zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane były głównie na propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w dwóch sekcjach sportowych: sekcji piłki nożnej oraz sekcji piłki siatkowej. Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego według szczegółowych wytycznych z uwagi na stan pandemii.

W ramach realizacji projektu prowadzone były sekcje piłki nożnej w 5-ciu grupach wiekowych: w okresie od lipca do grudnia 2020r. dzieci i młodzież (łącznie grupa ok. 90 osób): Słupska Klasa Okręgowa C1 Trampkarz (rocznik 2005/2006), Słupska Klasa Okręgowa C2 Młodzik (rocznik 2007/2008); Słupska Klasa Okręgowa E1 Grupa Orlik (rocznik 2009/2010); Słupska Klasa Okręgowa F1 Grupa Orlik (rocznik 2011 i młodsi); oraz Słupska Klasa Okręgowa- dorośli – ukończone 16 lat i więcej (grupa seniorska – 28 zawodników) brała udział w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Klasa Okręgowa.

Zajęcia piłki nożnej odbywały się na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Czarnem oraz w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do godz. 20.30.

W zależności od grupy wiekowej zajęcia odbywały się od dwóch do pięciu razy w tygodniu. Młodzież i dzieci uczestniczyły w zawodach organizowanych przez PZPN zgodnie z terminarzem rozgrywek. Koordynacją wszystkich działań zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.

Poza osiągnięciami jak najlepszych wyników w zakresie sportu uprawianego amatorsko oraz związane z tym promowanie społeczności gminnej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie całego województwa pomorskiego, dużą wagę stowarzyszenie przywiązywało do dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego, kultywowanie tradycji sportowych w mieście i gminie oraz popularyzację ogólnie pojętej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla prawidłowego przebiegu zadania poza trenerami zostali powołani kierownicy drużyn – (praca społeczna), księgowa i opieka medyczna.

Podczas realizacji zadania publicznego osiągnięto następujące rezultaty:

- 118 zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry uczestniczyło systematycznie w zajęciach treningowych prowadzonych w tygodniu oraz uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich w ramach rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (środy oraz soboty i niedziele);

- rozegrano 47 spotkań mistrzowskich w tym 28 spotkań z udziałem zespołów młodzieżowych i dzieci.

W ramach popularyzacji aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych 2 razy w tygodniu prowadzono zajęcia rekreacyjne w sekcji piłki siatkowej w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz na boisku wielofunkcyjnym typu „Orlik” w Czarnem. Praca w poszczególnych grupach wiekowych prowadzona była przez trenerów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje instruktorskie oraz trenerskie, około 30 osób brało czynny udział w zajęciach w ramach sekcji piłki siatkowej. Przez pandemię okres jesienny wiązał się z brakiem możliwości zapewnienia mieszkańcom gminy przeżyć i widowisk sportowych stanowiących formę wypoczynku i rekreacji, a także integracji wszystkich klubów sportowych. Zahamowany został czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego w Gminie Czarne, pomimo to, ciągle utrzymywano współpracę z Gminą Czarne i dyrekcją lokalnych szkół oraz dbano o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego nie zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. W ramach realizacji zadania publicznego stowarzyszenie otrzymaną dotację wykorzystało na prowadzenie drużyn piłkarskich w kategorii seniorów i juniorów.

Drużyna LKS „SOKÓŁ” Wyczechy realizowała zadanie od lipca 2020 roku do grudnia 2020 roku. W zajęciach uczestniczyło 30 zawodników. Rozegrano łącznie 19 meczy ligowych i 5 kontrolnych przez drużynę seniorów oraz 6 turniejów juniorskich.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia 3 x w tygodniu dla seniorów tj. poniedziałek, środa, piątek; mecze kontrolne (sparingowe) - 5 meczy oraz mecze mistrzowskie -19 meczy, w tym 9 meczy domowych w m. Wyczechy i 10 meczy wyjazdowych. Treningi prowadził trener Tomasz Dołgowski dla drużyny seniorów oraz Karol Dołgowski prowadził zajęcia dla juniorów. Treningi dla juniorów odbywały się dla dwóch grup Junior E2 (rocznik 2010/2011) i Junior F1(rocznik 2010/2012) trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek (wtorek), środa i piątek. Juniorzy brali udział w turniejach mistrzowskich każda z grup – po 3 turnieje w każdej grupie – ogółem 6 meczy.

3) z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1

Stowarzyszenie „Inspiracja”

„Piechotą, rowerem i kajakiem z naturą za pan brat” (realizacja zadania do 31.12.2020r.)

8.000,00

8.000,00

3.088,71

Ogółem

8.000,00

8.000,00

3.088,71

Beneficjentami realizacji zadania z zakresu turystyka i krajoznawstwo byli: mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne oraz turyści. Dofinansowanie w/w projektu umożliwiło zrealizowanie zadania, jakim było m. in. promocja Gminy Czarne, integracja środowisk turystycznych i zwiększenie oferty turystycznej Gminy Czarne.

Stowarzyszenie „Inspiracja”

W ramach projektu zrealizowano tylko wydarzenia plenerowe ze względu na obostrzenia epidemiologiczne. Celem realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Inspiracja” był jeden Rajd Rowerowy „Szlakiem świetlic wiejskich cz. I”, jeden spływ Kajakowy rzeką Czernicą „Od Łuszczyna do Młyna”. Działania promowane były w lokalnych mediach TV Czarne, RemixMedia na portalach społecznościowych i mediach społecznościowych. Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Realizacja działań projektu przyczyniła się do integracji przedstawicieli i członków różnych środowisk turystycznych zaangażowanych w działania projektowe, zwiększyło się zainteresowanie ofertą turystyczną Gminy Czarne. Ponadto zwiększyła się świadomość na temat korzyści wynikających z aktywnego spędzania wolnego czasu i wzrosła wiedza uczestników przedsięwzięć na temat walorów przyrodniczych i turystycznych. Udało się wytyczyć nowy szlak Nordic Walking. Nie udało się opracować i oznaczyć nowego szlaku Nordic Walking ze względu na pandemię COVID-19, gdyż członkowie stowarzyszenia obawiali się spotkań w pomieszczeniach z uwagi na zagrożenie. W związku z tym nie opracowano też nowego folderu i nie zaktualizowano mapy turystycznej Gminy Czarne, opracowanej i wydanej w poprzednich projektach.

4) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1

Stowarzyszenie „Inspiracja”

„Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne” (realizacja zadania do 30.09.2020r.)

15.000,00

15.000,00

14.998,10

Ogółem

15.000,00

15.000,00

14.998,10

Beneficjentami realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży były: dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Czarne. Dofinansowanie w/w projektu umożliwiło przeprowadzenie zajęć w czasie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży w sposób pożyteczny, atrakcyjny oraz bezpieczny i tak:

Stowarzyszenie „Inspiracja”

Celem realizacji zadania publicznego „Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne” przez Stowarzyszenie „Inspiracja” było umożliwienie dzieciom i młodzieży pozostającej na czas wakacji w miejscu zamieszkania spędzenie czasu wolnego w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i dla innych. Ponadto uczestnicy projektu poprzez udział w warsztatach i zajęciach praktycznych nabyli umiejętności taneczne, wokalne, kulinarne, reżyserskie, co wpłynęło na rozwój ich wyobraźni i zdolności. Udział w zajęciach miały charakter bezpłatny i otwarty.

Cel został w pełni osiągnięty. Realizacja projektu objęła okres od 10 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku. Rezultatem a zarazem efektem działań realizacji zadania publicznego pn. „Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne” było:

 • 5 spotkań na warsztatach kreatywnych;

 • 2 spotkania na warsztatach teatralnych;

 • 9 spotkań edukacyjnych na warsztatach terenowych „Ekobadacze”;

 • 2 spotkania na warsztatach tworzenia biżuterii z koralików;

 • 2 spotkania na warsztatach wyplatania z witek brzozowych;

 • 5 spotkań na warsztatach z robotyki;

 • 1 spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej;

 • 6 spotkań z animatorem z parkiem zabaw dla dzieci;

 • Zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem;

 • 2 spotkania we wspólnych zabawach i grach integracyjnych.

Stowarzyszenie „Inspiracja” zgodnie z § 10, ust. 2 umowy Nr OP.524.II.4.2.2020 z dnia 10.08.2020r. zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,90 zł. Organizacja wykorzystała dotację w kwocie 14.998,10 zł.

Podsumowanie II Otwartego Konkursu Ofert:

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w II Otwartym Konkursie Ofert wyniosły 124.600,00 zł z czego podmiot dotowany wykorzystał 119.141,69 zł, co stanowiło 95,62% wysokości przyznanej dotacji: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 101.054,88 zł ;turystyka i krajoznawstwo – kwota 3.088,71 zł, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – kwota 14.998,10 zł, realizacja na terenie Miasta i Gminy Czarne projektów innych niż opisane w ust. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach – kwota 0,00 zł.

IV. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z przyjętym Programem Gmina Czarne oprócz współfinansowania projektów realizowanych przez organizacje wspierano działalność lokalnego sektora pozarządowego również w innych formach.

Promocja działalności lokalnych organizacji odbywała się poprzez wydzielone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracownik ds. organizacji pozarządowych oraz promocji i strategii gminy, udzielał pomocy organizacyjnej i merytorycznej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego głównie poprzez:

 1. rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych;

 2. przyjmowanie kierowanych do Burmistrza Czarnego ofert, wniosków, inicjatyw, sprawozdań oraz uwag i propozycji;

 3. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem otwartych konkursów ofert;

 4. koordynację spraw związanych z prowadzeniem konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy.

 5. pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych

- pracownik ds. organizacji pozarządowych pomógł organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy w Czarnem w pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu „Klub” edycja 2020 dla: Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” Czarne, Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wyczechy oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Champion” Czarne. Złożone wnioski zostały rozpatrzone i środki przyznane zostały dla stowarzyszeń: Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” Czarne 10.000,00 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wyczechy 10.000,00 zł oraz UKS „Champion” Czarne 15.000,00 zł.

Pomoc stowarzyszeniu UKS „Champion” Czarne w pisaniu wniosków ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych oraz Sport Wszystkich Dzieci.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały również w ciągu roku otwarty dostęp do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Na stronie www.czarne.pl w zakładce Katalog firm i stowarzyszeń prowadzony jest wykaz organizacji działających na terenie gminy oraz bieżące informacje istotne dla ich działalności. W 2020 roku organizacje pozarządowe wykorzystały dotacje w kwocie 205.941,37 złotych.

Z kolei na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, umieszczane są między innymi: program współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłoszenia o otwartych konkurach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ich rozstrzygnięciu, informacje o prowadzonych konsultacjach i ich wynikach z 2020 roku oraz lista organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne.

W ramach współpracy umożliwiono organizacjom pozarządowym korzystanie z lokali znajdujących się w zasobach Gminy Czarne (m. in. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem i budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne).

Odbyły się również szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych organizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej w Debrznie. Podejmowane działania były efektywne i w znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a lokalnym samorządem.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się również za pomocą poczty elektronicznej, która była najszybszą formą przekazu informacji.

 

 

 

 

 

Przygotowała:

podinspektor ds. organizacji pozarządowych

Ewa Literska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sprawozdanie za 2020 rok.pdf (PDF, 1,015.80Kb) 2021-04-29 11:59:27 115 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 29-04-2021 11:59:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 27-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 29-04-2021 11:59:27