Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej

 

Czarne, dnia 14.07.2021 r.

 

 

Burmistrz Czarnego

 

o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 - ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0002 – 63, m. Czarne przy ulicy Strzeleckiej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na cel rekreacyjno – ogrodniczy.

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmująca działkę nr 14 o pow. 0,4232 ha

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 498,20 zł.

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 20/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący  podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium: 50,00 zł.

Słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.36.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 3118 z dnia 01 sierpnia 2018 r.  nieruchomość zlokalizowana jest w strefie 55 ZO – tereny zieleni przydomowej oraz w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8.11.2010 r. teren działki nr 14 położony jest w strefie B.52.ZP – tereny zieleni urządzonej (karta terenu nr 95).

 

W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka ta określona jest jako łąki trwałe ŁV o pow. 0,3996 ha oraz nieużytki N o pow. 0,0236. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4232 ha.

 

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 sierpnia 2021 r. o godzinie  1000 w sali nr 16  Urzędu Miasta  i  Gminy Czarne.

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne  98 9326 0006 0040 0116 2000 0110  BS Człuchów.

W tytule wadium winno być wskazane: numer działki i nazwa osoby prawnej lub fizycznej.

 

Oryginał  dowodu wpłaty wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Czynsz dzierżawny roczny  płatny będzie w terminie do 31 marca każdego roku z góry przez okres trwania dzierżawy na konto Urzędu Miasta i Gminy nr  93932600060040011620000200 BS  Człuchów  bez odrębnego wezwania.

 

Wpłacenie wadium na dzierżawę działki nr 14 o pow. 0,4232 ha  przez oferenta jest równoznaczne   z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni przedłożyć komisji przetargowej:

 

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

W  przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta i Gminy Czarne.

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie  numer 59  8332079 wew. 26 lub 732812750.
  1. Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne  www.bip.czarne.pl.
  1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o przetargu.pdf (PDF, 1.21Mb) 2021-07-16 10:17:29 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 16-07-2021 10:17:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 14-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 16-07-2021 10:17:29