Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OŚ.6220.1.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 40/7 i 47/12 obręb Sokole, gminy Czarne)

Czarne, 23 lipca 2021 r.

OŚ.6220.1.2021.JK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu ooś

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrza Czarnego

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 22.07.2021r. postanowienia  nr OŚ 6220.1.2021JK. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 40/7 i 47/12 obręb Sokole, gminy Czarne) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Dawida Wronowski  w imieniu inwestora WTL100 Sp. z.o.o z ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa.

 Zgodnie z art. 10 § 1k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów rozpatrzenia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne i Sołectwie Sokole gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia  w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie z art.49 k.a.p.
  2. Pełnomocnik Inwestora 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (PDF, 77.59Kb) 2022-05-27 13:04:29 3 razy
2 1.2021 Obwieszczenie.pdf (PDF, 86.53Kb) 2022-04-07 08:21:58 5 razy
3 1.2021 Obwieszczenie postanowienie raport.pdf (PDF, 124.30Kb) 2021-07-23 11:41:49 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 23-07-2021 11:41:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 27-05-2022 13:04:29