Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.

Czarne, dnia 17.09.2021 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

            Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w obrębie geodezyjnym 0010 – Wyczechy, będącej własnością Gminy Czarne, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Przedmiotem przetargu jest:

 1.  działka nr 75/12 o pow. 0,2274 ha wartość rynkowa prawa własności wynosi 35.543,00 zł
 2. budynek świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 210,70 m2 wartość odtworzeniowa budynku wynosi 45.997,00 zł.

Ogółem wartość nieruchomości (budynek świetlicy i grunt) wynosi 81.540,00 zł.

Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100.

 

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr SL1Z/00025839/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

            W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarne Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/297/10 z dnia 24 października 2013 r., obręb geodezyjny 0010 – Wyczechy, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowo – usługowej z preferencją do zabudowy mieszkaniowej (istniejącej).

            Teren działki 75/12  jest płaski, granice tworzą kształt wielokąta. Nieruchomość uzbrojona w podstawowe media, dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej – asfalt. Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej (obecnie budynek jest nieużytkowany). Teren niezagospodarowany, nieogrodzony.

Budynek użytkowy o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii częściowo uprzemysłowionej w zabudowie wolnostojącej, wzniesiony w latach 70tych XX wieku o pow. użytkowej 210,70 m2

 

            W rejestrze ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka nr 75/12 opisana jest jako użytki rolne zabudowane o symbolu  Br – RIIIa o pow. 0,2274 ha.

 Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca wznawia granice nieruchomości na własny koszt.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął dnia 04.05.2021 r.

Cena wywoławcza do przetargu stanowi 80% ceny rynkowej nieruchomości i wynosi: 65.232,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 00/100.

Do wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium: 6.600,00 zł.

Słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 18 października 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać położenie nieruchomości, na którą następuje wpłata – Wyczechy, działka nr 75/12

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 21 października 2021 r. o godzinie 1030  w sali nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej położonej działce nr 75/12 o pow. 0,2274 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej następujących dokumentów:

 • Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 • Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim - w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.
 • Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej i w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę umowa o rozdzielności majątkowej będzie przedstawiona przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • W przypadku nie przystąpienia przez wszystkich uczestników spółki cywilnej, wspólnik powinien przedstawić umowę spółki cywilnej oraz uchwałę wspólników o wyrażeniu przez nich zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej w przetargu przez wspólnika.

 

W przypadku osoby prawnej:

 • posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Podmioty inne niż osoby fizyczne w dniu przetargu powinny być reprezentowane przez wszystkie osoby wskazane w umowie, akcie założycielskim lub odpisie  z rejestru gruntów jako uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu albo przez pełnomocnika ustanowionych przez te osoby.

Pełnomocnicy zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający ich tożsamość oraz posiadać dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez notariusza.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Terminy poprzednich przetargów:

 • termin I przetargu ustalony był na dzień 10.06.2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin II przetargu ustalony był na dzień 27.07.2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym;
 • termin III przetargu ustalony był na dzień 16.09.2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

            Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na konto  Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr  93 9326 0006 0040 0116 2000 0200  BS Człuchów  Oddział  Czarne.

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz  Czarnego może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, -330 Czarne, ul. Moniuszki 12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 83-32-079 wew. 26 lub 732-812-750       .

     • Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie o zasięgu obejmującym powiat człuchowski i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl.

           Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o IV przetargu.pdf (PDF, 893.34Kb) 2021-09-22 10:22:28 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 22-09-2021 10:22:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 17-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 22-09-2021 10:22:28