Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Czarne, dnia 20.09.2021 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

            Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cele gospodarcze, położonej w obrębie geodezyjnym 0002 – 63 m. Czarne, ul. Kościuszki będącej własnością Gminy Czarne.

            Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę nr 113 o pow. 0,0044 ha, opisana w księdze wieczystej nr SL1Z/00014103/7 Sądu Rejonowego w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

            W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8.11.2010 r. teren przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest w strefie M,U – tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo – usługowej (karta terenu nr 11).

            W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka ta określona jest jako tereny zabudowy mieszkalnej o symbolu B o pow. 0,0336 ha.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 440,00 zł

Słownie: czterysta czterdzieści  złotych 00/100.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium: 50,00 zł.

Słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 22 października 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 26 października 2021 r. o godzinie 900 w sali nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Czynsz dzierżawny roczny  płatny będzie w terminie do 31 marca każdego roku z góry przez okres trwania dzierżawy na konto Urzędu Miasta i Gminy nr  93932600060040011620000200 BS  Człuchów  bez odrębnego wezwania.

Wpłacenie wadium na dzierżawę działki nr 113 o pow. 0,0044 ha  przez oferenta jest równoznaczne   z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji działalności.

- posiadać dowód wpłaty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta i Gminy Czarne.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.
   •            

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 83-32-079 wew. 26 lub 732-812-750.

     • Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie o zasięgu obejmującym powiat człuchowski i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl.

           Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę.pdf (PDF, 516.09Kb) 2021-09-23 08:07:57 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 23-09-2021 08:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 20-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 23-09-2021 08:07:57