Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym dla właścicieli nieruchomości ul. Cmentarna 2 w Czarnem na sprzedaż udziału 1/100 w nieruchomości gruntowej.

Czarne, dnia 30.09.2021 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

            Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

o g ł a s z a

I  przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości ul. Cmentarna 2 w Czarnem

na sprzedaż udziału 1/100 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0002 – 63 m. Czarne, przy ulicy Cmentarnej, stanowiącej własność Gminy Czarne.

Przedmiotem przetargu jest udział 1/100 w nieruchomości gruntowej, działka nr 4 i 5 o pow. 0.0932 ha, opisana w księdze wieczystej nr SL1Z/00009689/0 Sądu Rejonowego w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w działce wynosi 6.077,00 zł.

Słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem  złotych 00/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium: 610,00 zł.

Słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100.

Minimalne postąpienie: 70,00 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8.11.2010 r. teren nieruchomości zlokalizowany jest w strefie E.20.MN,U – tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej  i usługowej (karta terenu nr 166)..

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4 i 5 o powierzchni 0,0932 ha położona w Czarnem przy ul. Cmentarnej, zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cmentarz, tereny kolejowe. Działka uzbrojona w media: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, bezpośredni zjazd na ul. Cmentarną. Teren nieruchomości płaski, zagospodarowany. Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu.

Działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr SL1Z/00009689/0 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych. W rejestrze ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka opisana jest jako tereny zabudowy mieszkalnej o symbolu B o łącznej pow. 0,0932 ha.

 

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął dnia 29.09.2021 r.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 B.S. Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata oraz nazwa osoby prawnej lub fizycznej.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godzinie 1000 w sali nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na udział 1/100 w działce nr 4 i 5 o pow. 0.0932 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uczestnicy przetargu  winni przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

W  przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem zakupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu

 

            Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie tej nieruchomości .

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

            Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

 

   Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz Czarnego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie 59 83-32-079 wew. 26 lub 732 812 750.

            Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne bip.czarne.pl.

            Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 01_10_2021_13_10_10_Ogłoszenie o I przetargu.pdf (PDF, 839.54Kb) 2021-10-01 13:10:10 25 razy
2 Ogłoszenie o I przetargu.pdf (, 899.24Kb) 2021-09-30 13:24:54 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 30-09-2021 13:24:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 30-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 01-10-2021 13:10:10