Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OŚ.6220.4.2022.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 124 obręb Nadziejewo (gmina Czarne, powiat człuchowski).

Czarne 17 lutego 2022 r.

OŚ 6220.4.2022.JK

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 753 z póź. zm.) art. 74 ust 3, art. 75 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U z 2021 poz. 247 ze zm) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) Burmistrz Czarnego zawiadamia, iż w związku z wnioskiem złożonym przez pełnomocnika Pawła Kluczniok w imieniu inwestora SIG FOTOWOLTAIKA 1 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 124 obręb Nadziejewo (gmina Czarne, powiat człuchowski).

W związku z powyższym informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w pokoju nr 27 w godzinach urzędowania.

            Zgodnie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy 
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego  Inspektora Sanitarnego w Człuchowie  i Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile.

            Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dane o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach na stronie internetowej: www.ekoportal.pl

            Zgodnie z art. 10 § 1k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów rozpatrzenia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne i Sołectwie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia  w którym nastąpiło udostępnienie pisma   w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie z art.49 k.a.p.
  2. Inwestor

Czarne, 07 czerwca  2022r.

OŚ 6220.4.2022 MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 dalej ustawa ooś)

podaję do publicznej wiadomości informację

o r a z

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 07.06.2022 r. decyzji  Burmistrza Czarnego znak: OŚ 6220.4.2022MS o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 124  obręb Nadziejewo (gmina Czarne.

               Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Pile ,Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu , ul Moniuszki 12, 77-330 Czarne pokój 28 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne i Sołectwie Nadziejewo gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia  w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie OŚ.6220.4.2022.MS.pdf (PDF, 81.06Kb) 2022-06-07 13:58:01 2 razy
2 4.2022 Obwieszczenie o zebraniu materiału.pdf (PDF, 84.95Kb) 2022-05-19 09:46:04 1 raz
3 Sprostowanie obwieszczenie.pdf (PDF, 55.08Kb) 2022-03-02 13:27:22 8 razy
4 Zawiadomienie -obwieszczenie..pdf (PDF, 149.20Kb) 2022-02-21 12:09:33 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 21-02-2022 12:09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 17-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 07-06-2022 13:58:01