Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej położonej w Czarnem przy ul. Południowej.

Czarne, dnia 22.02.2022 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 – 49 m. Czarne, ul. Południowa, będącej własnością Gminy Czarne z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – ogrodnicze.

            Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej obejmująca część działki nr 291/4 o pow. 0,0280 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Czarne i posiada urządzoną księgę wieczystą nr  SL1Z/00016342/8 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8.11.2010 r. teren działki nr 291/4 przeznaczony do wydzierżawienia położony jest w strefie E.44.ZP – tereny zieleni urządzonej (karta terenu nr 182).

            W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka opisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane o symbolu Bp o pow. 0,7957 ha.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 320,00 zł

Słownie: trzysta dwadzieścia złotych  00/100.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium: 40,00 zł.

Słownie: czterdzieści złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata oraz dane osoby przystępującej do przetargu.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 07 kwietnia 2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na dzierżawę części działki nr 291/4 o pow. 0,0280 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej następujących dokumentów:

 • Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na dzierżawę.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: k.bobenczyk@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 83-32-079 wew. 26 lub 732-812-750.

     • Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl.

           Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym.pdf (PDF, 230.39Kb) 2022-02-23 08:14:33 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 23-02-2022 08:14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 22-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 23-02-2022 08:14:33