Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Biernatka, działka nr 4).

Czarne, dnia 07.03.2022 r.

BURMISTRZ CZARNEGO

            Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.)

o g ł a s z a

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej tereny rolne i leśne, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 – Biernatka, będącej własnością Gminy Czarne.

            Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę nr 4 o pow. 2,4000 ha, opisana w księdze wieczystej nr SL1Z/000016344/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

            Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarne – Uchwała Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2013-10-24 działka ewidencyjna nr 4 obręb Biernatka położona jest w obszarze terenów rolnych i leśnych..

            Działka nr 4 położona jest w odległości ok. 2 km od miejscowości Biernatka oraz ok. 12 km od Czarnego. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne i rolne, dojazd do nieruchomości drogą gruntową leśną. Działka ma kształt wielokąta. W chwili obecnej działka częściowo zadrzewiona. W części nieruchomości znajduje się uprawa leśna z drzewostanem brzozy i sosny w wieku około 30-40 letnim. W części działki występują miejsca bez zadrzewień. Drzewostan na przedmiotowej nieruchomości nie był poddawany żadnym zabiegom pielęgnacyjnym, co sprawia, iż nie osiąga wzorcowych przyrostów. Uprawa w miejscach gęsta, miejscami przerzedzona. Brak spójności wiekowej uprawy – wiek drzew zróżnicowany. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna.

            Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka sklasyfikowana jest jako lasy i grunty leśne o symbolu Ls IV o pow. 1,6300 ha, nieużytki o symbolu N o pow. 0,2500 ha oraz grunty orne w klasie RIVb o pow. 0,5200 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4000 ha.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca wznawia granice nieruchomości na własny koszt.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 03.03.2022 r.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 77.395,00 zł

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100.

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane.

 

Wadium: 8.000,00 zł.

Słownie: osiem tysięcy złotych 00/100.

 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień, w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne  nr 98 9326 0006 0040 0116 2000 0110 BS Człuchów.

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, na którą następuje wpłata.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium w terminie przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 14 kwietnia 2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Wpłacenie wadium na działkę nr 4 o pow. 2,4000 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub jeśli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne przy   ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w terminie do dnia 11 kwietnia 2022  r. do godz. 1400 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym – działka nr 4, obręb Biernatka”.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, przy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 33 do dnia 13 kwietnia 2022 r.

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez burmistrza gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;
 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
 5. Potwierdzenie wniesienia wadium;
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 8. Osoby prawne – pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.
 9. W przypadku osób prawnych prowadzących rolniczą działalność gospodarczą: 
 • Posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 • Podmioty inne niż osoby fizyczne w dniu przetargu powinny być reprezentowane przez wszystkie osoby wskazane w umowie, akcie założycielskim lub odpisie z rejestru jako uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu albo przez pełnomocnika  ustanowionych przez te osoby.

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej www.bip.czarne.pl oraz dostępne  w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie (co najmniej 5 lat), w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą w/w nieruchomości rolnej może być:

 • rolnik indywidualny (osoba spełniająca  warunki określone w art.  6  ustawy  o ustroju rolnym). W przypadku gdy nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 w/w ustawy.
 • osoba spełniająca  warunki określone  w art. 2a ust.4  pkt 2 w/w ustawy  zamierzająca  utworzyć gospodarstwo rodzinne, która otrzyma zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
 • inne podmioty wykazane w art. 2a ust.3 ustawy.

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez notariusza.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

            Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na konto  Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr  93 9326 0006 0040 0116 2000 0200  BS Człuchów  Oddział  Czarne.

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz  Czarnego może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki12.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: ugczarne@czarne.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

 

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer 59 83-32-079 wew. 26 lub 732-812-750.

     • Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie o zasięgu obejmującym powiat człuchowski i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl.

           Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o przetargu dz. nr 4.pdf (PDF, 2.64Mb) 2022-03-08 10:49:25 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 08-03-2022 10:49:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 07-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 08-03-2022 10:49:25