Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Czarne za 2021 rok

 

Czarne, kwiecień 2022 r.

I. Wstęp. 3

1. Podstawa prawna sporządzenia analizy. 3

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 3

II. Zagadnienia ogólne. 5

1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 5

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 5

3. Gmina Czarne jako uczestnik Porozumienia Komunalnego. 6

III. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Czarne. 6

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 7

2. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 8

2.1. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi. 8

2.2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Czarne. 9

3. Osiągnięte poziomy recyklingu. 16

3.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 16

3.2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych. 16

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 16

5. Liczba mieszkańców miasta i gminy Czarne. 16

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.). 17

7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 17

7.1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 17

7.2. Obsługa finansowa systemu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 18

IV. Podsumowanie. 20

 

 1. Wstęp.
 1. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) zadaniem Gminy jest dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzonej na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne Gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania z terenu miasta i gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie dokumentów stanowiących charakter strategiczny tj.:

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, przyjęty uchwałą Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022;
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Monitor Polski z 2016 r., poz. 784);
 •  Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Monitor Polski z 2021 r., poz. 509);

a także ustaw i aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami, tj.:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)  
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412);
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w  sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych (DZ. U. z 2021 r., poz. 1530);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.36.2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r, poz. 4040);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.48.2020 z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 4552);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.49.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki  opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 5335);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.50.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 5312);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.34.2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.456.2012 z dnia 29 października 2012 r. Rady Miejskiej w Czarnem  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. z 2020 r., poz. 4038);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.55.2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pom. z 2017, poz. 3456)
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.5.2013 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały  nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r, poz. 4039);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.43.2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 4520);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.40.2020 z dnia 14 września 2020 r., w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 4041);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.22.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 2270);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.66.2015 z dnia 28 październik 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3435);
 • Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem nr 0007.79.2019 z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 r. Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 5884);
 1. Zagadnienia ogólne.
 1. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. do
  31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), usługę odbioru odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych na których powstają odpady komunalne na terenie miasta i gminy prowadziła Firma Usługi Komunalne Ekspres S.C., która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Umowa została zawarta na okres trzech lat  tj. od  01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Czarne działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Nadziejewie na terenie zamkniętego składowiska odpadów. Prowadzeniem  PSZOK- u zajmuje się Gmina. Z dniem 1-go sierpnia 2020 r. do obsługi PSZOK-u został zatrudniony nowy pracownik.

PSZOK otwarty jest codziennie  od godziny 9:00 do 17:00 i w sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00.

 Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady komunalne według następujących frakcji:

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych. metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 2. szkło oraz opakowania ze szkła,
 3. zużyte baterie i akumulatory,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 7. zużyte opony,
 8. popioły.

Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników zakupionych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pojemniki znajdują się w aptekach na terenie miasta Czarne. Natomiast pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta i Gminy Czarne, placówki oświatowe oraz sklepach.

Od 2017 roku na terenie miasta Czarne stoją pojemniki do zbiórki zużytego małego elektro sprzętu oraz baterii.

 1. Gmina Czarne jako uczestnik Porozumienia Komunalnego.

09 grudnia 2008 r. zawarto Porozumienie Komunalne pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa. W ramach Partnerstwa realizowano projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”, który został zakończony w grudniu 2012 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór dnia 04 kwietnia 2013 r. otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego. ZZO Nowy Dwór jest regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu południowo–zachodniego  i jego działanie obejmuje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie odpadów zielonych, zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

III. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Czarne.

 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach  do odzysku (głównie instalacje mechaniczno – biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowania odpadów na składowisku).

Na terenie gminy Czarne nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne z gminy Czarne trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Tab. 1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w  2021 r.

Rok 2021

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych

[Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

20 03 01

 

1 417,640

 

R 12

 

 

 

Razem

1 417,640

R12

R 12 – proces odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11)

Masa pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania w 2021 roku z dostarczonych do instalacji w Nowym Dworze z odpadów komunalnych z terenu gminy Czarne wynosi 220,54 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12  zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa pozostałości z sortowania selektywnych odpadów komunalnych, które nie zostały przekazane do składowania w 2021 roku z dostarczonych do instalacji Nowy Dwór odpadów selektywnych z terenu  gminy Czarne 130,39 Mg jest to odpad o kodzie 19 12 12 zawierający frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną procesom stabilizacji biologicznej.

Masa odpadów poddanych stabilizacji tlenowej w 2021 roku, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Miasta i Gminy Czarne wynosi 564,81 Mg odpad ten został
w całości ustabilizowany.

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
  i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  1. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne z terenu gminy Czarne odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. Zmieszane odpady komunalne trafiają wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Nowy Dwór.

Odpady komunalne selektywnie zbierane są od właścicieli nieruchomości:

 • indywidualnych – w systemie workowym i pojemnikowym;
 • wielorodzinnych – w systemie pojemnikowym;

Odbiór prowadzony był zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku nie była realizowana kampania edukacyjna organizowana w placówkach oświatowych na terenie gminy Czarne oraz przy okazji organizowanych imprez okolicznościowych na terenie miasta i sołectw takich jak Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Seminaria dla mieszkańców. W szkole podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem został zorganizowany konkurs ekologiczny „ ODPADY”. Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej odpadów. Uczniowie mogli wybrać z dwóch tematów przewodnich :

1) segregacja odpadów,

2) wpływ odpadów na środowisko naturalne.

Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace, którym zostały wręczone  nagrody książkowe.

W Przedszkolu Gminnym oraz w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie także były prowadzone działania związane z ekologią.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona była również na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogli indywidualnie dostarczać odpady selektywnie zebrane.

Z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK - Zakład Zagospodarowanie Odpadów

Komunalnych Nowy Dwór dokonywana jest dalsza segregacja odpadów.

2.2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Czarne.

Ilość odpadów wyszczególnionych w Analizie została wyliczona na podstawie otrzymanego rocznego sprawozdania od firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Czarne
w roku 2021, czego odzwierciedleniem jest sporządzane przez Gminę roczne sprawozdanie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazanej Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku w terminie ustawowym do 31 marca 2022 r.

W 2021 roku na obszarze gminy Czarne odebranych było łącznie 2 854,38 Mg odpadów komunalnych.

Tab. 2. Odebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych bez odpadów z PSZOK-u:

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Ilość odebranych odpadów komunalnych w [Mg]

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

216,008

15 01 07

Opakowania ze szkła

163,598

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

98,04

16 01 03

Zużyte opony

18,600

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

5,785

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,210

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

3,120

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

6,700

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - BIO

401,624

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione winnych podgrupach(popiół)

150,900

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

142,240

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

1143,908

Tab. 3. Ilość odpadów segregowanych przyjętych od mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nadziejewie:

Kod zebranych odpadów komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych odpadów komunalnych

[Mg]

16 01 03

Zużyte opony

3,280

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 0123 zawierające niebezpieczne składniki

1,180

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35

0,880

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

57,240

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2,220

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

3,555

17 02 03

tworzywa sztuczne- styropian

5,160

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  17 06 03

8,200

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

3,500

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02,
17 09 03

14,240

Tab. 4. Odebrane odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Czarne:

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Ilość odebranych odpadów komunalnych w [Mg]

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6,492

15 01 07

Opakowania ze szkła

13,932

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

24,37

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

0,100

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

0,110

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,550

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - BIO

2,836

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione winnych podgrupach(popiół)

5,920

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

7,730

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

273,732

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

68,420

Tab. 5. Ogólna ilość odpadów (Mg):

Kod zebranych

odpadów

 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Ogólna ilość odebranych odpadów komunalnych w [Mg]

20 03 01

niesegregowane (zmieszane)

1417,64

20 03 07

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

207,21

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

124,63

15 01 06

 opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal

222,50

15 01 07

opakowania ze szkła

177,53

16 01  03

zużyte opony

21,88

20 01 35

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4,41

20 01 23

urządzenia zawierające freon

9,44

20 01 36

elektryczne inne niż w 200121, 200123 i 200135

8,13

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - BIO

 

404,46

20 01 32

zużyte leki

0,210

20 03 99

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - popiół

 

156,82

17 02 03

tworzywa sztuczne (pszok)-styropian

5,160

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

3,500

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01i 17 06 03

8,200

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02,  17 09 03

 

 

14,24

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

68,420

Razem

 

2854,38

Tab.6. Ilość opadów wysegregowanych z masy komunalnych odpadów zmieszanych w RIPOK Zakład Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych  Nowy Dwór:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odpadów poddanych recyklingowi [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

49,637

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

53,182

15 01 04

Opakowania z metali

6,193

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

3,740

15 01 07

Opakowania ze szkła

5,626

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09

0,388

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,035

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

0,038

19 12 01

Papier i tektura

14,765

19 12 03

Metale nieżelazne

0,561

19 12 02

Metale żelazne

3,746

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

1,032

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

5,011

 

 

 

 

 

 

3. Osiągnięte poziomy recyklingu.

3.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniach składanych za pośrednictwem BDO, nadal należy umieszczać informacje dotyczące osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W gminie Czarne poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty w 2021 r. wyniósł 11,00 %.

3.2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 20% wagowo - za rok 2021.

W 2021 roku gmina  osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i wyniósł on 25,81 %.

Zgodnie z art. 3b ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości: 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;

W 2021 roku poziom składowania w gminie wyniósł 21,79 %.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2021 r. na obszarze gminy Czarne nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

5. Liczba mieszkańców gminy Czarne.

Liczba mieszkańców gminy Czarne wyniosła – 8 528 mieszkańców w tym obszar  wiejski 3 020  mieszkańców, obszar miasta 5 508 – na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy Czarne (stan na dzień 31.12.2021 r.). Na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość osób ujętych w systemie gospodarki odpadami wynosiła 6838.

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.).

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku objęto wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Czarne samodzielnie dokonywały wyboru przedsiębiorstw wywożących i zagospodarowujących odpady komunalne oraz podpisywały z nimi umowę.

Systemem odbioru odpadów objęto 1 419 właścicieli nieruchomości, zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Ogółem w 2021 roku złożono 799 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

  1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Od 1-go stycznia 2021 r. w Gminie Czarne wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosiła dla nieruchomości zamieszkałych:

23 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Od 1-go stycznia 2021 r została wprowadzona ulga w wysokości 2 zł od osoby kompostującej bioodpady w przydomowym kompostowniku ( ulga dotyczy tylko osób zamieszkujących w domkach jednorodzinnych).

Dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady zbierane i odbierane  w sposób selektywny stawka za pojemnik  wynosiła :

1. pojemnik 0,11 m3 – 5,82 zł

2. pojemnik 0,12 m3 – 6,35 zł

3. pojemnik 0,24 m3 – 12,70 zł

4. pojemnik 1,1 m3 – 58,20 zł

5. pojemnik 7 m3 – 370,36 zł

6. pojemnik 8 m3 – 423,27 zł 

7. worek o pojemności 120 l – 18,19 zł

Gmina Czarne uzyskała z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 936 951,24 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 7 773,28 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 54 306,18 zł.

W podziale na poszczególne sołectwa:

Czarne – 22 345,14 zł

Biernatka – 922,00 zł

Bińcze – 1 169,12 zł

Domisław –11 777,18 zł

Kijno –109,60 zł

Krzemieniewo – 3 300,15 zł

Nadziejewo – 2 161,40 zł

Raciniewo – 1 027,20 zł

Sierpowo –  3 238,67 zł

Sokole – 4 897,20 zł

Wyczechy – 130,00 zł

Wyczechy-Łoża – 3 228,52 zł

7.2. Obsługa finansowa systemu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Tab.6. Wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r.:

Lp.

kategoria wydatków

wydatki  2021 r.

 
 

1

odbiór odpadów- umowa ekspres

852 826,50

 
 

2

zagospodarowanie odpadów

797 398,35

 

3

PSZOK

 

 

 

prowadzenie pszok

72 844,51

 

 

monitoring składowiska

6 297,60

 

4

ADMINISTRACJA

 

 

 

koszty pracownicze

118 952,81

 

 

oprogramowanie

2 952,00

 

 

 

 

 

 

opłata za odpady

9 566,00

 

 

szkolenia/delegacje

350,95

 

 

koszty egzekucji

1 012,38

 

 

pozostałe usługi 

1 573,17 

 

5

POZOSTAŁE

 

 

 

zakupy ( pojemniki na odpady na cmentarze, śmietniczki)

15 913,13

 

 

Uprzątnięcie nielegalnego wysypiska

12 292,20

 

razem wydatki

1 891 979,60

 
 

wpływy

1 936 951,24

 
 

* w koszty administracyjne zaliczamy: wynagrodzenie, szkolenia i delegacje pracowników ,prowizja sołtysów, obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, literatura fachowa, druki i artykuły biurowe.

 

IV. Podsumowanie

Gmina Czarne wdrożyła i w pełni realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m. in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. Mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się wszelkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym bez ograniczeń. Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, czyli: szkła, metalu, papieru, plastiku i popiołu przebiegał w sposób prawidłowy. Oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości można było również oddać nieodpłatnie odpady zbierane w PSZOK-u, czyli odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz gruz betonowy pochodzący z remontów i rozbiórek. Priorytetem na rok 2022 jest dalsza edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów ogółem oraz ograniczenia ilości odpadów zmieszanych. Prawidłowa segregacja odpadów „u źródła” przynosi wiele korzyści m. in.: ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko, wyrobienie nawyków porządku, gospodarności i oszczędności, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także tańszy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Sporządziła: Agata Kubik

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2021.pdf (PDF, 1.03Mb) 2022-04-28 09:03:29 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 28-04-2022 09:03:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Kubik 28-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 28-04-2022 09:09:08