Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


OP.523.1.2022 Czarne, dn. 29.04.2022r.

Szanowny Pan

Tadeusz Żyła

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Czarnem

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), który nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - Burmistrza Czarnego, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Czarnem oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 maja 2022 roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Niniejszym przedkładam „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Czarne

0x08 graphic
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Czarne, maj 2022r.

Wstęp

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), współpraca Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 określona została przez Radę Miejską w Czarnem Uchwałą Nr 0007.52.2020 w dniu 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, zwanym dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a, ust. 1 w/w ustawy, nakładającej na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program sprecyzował i uporządkował zasady współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi.

I. Cele programu

Celem głównym programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Czarne i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajania przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Celami szczegółowymi programu było:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Czarne;

3) umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

4) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czarne poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które prowadzone są przez samorząd;

  1. integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i samorządu dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

II. Priorytety zadań

Zgodnie z założeniami § 7 Programu udało się zrealizować dwa priorytety zadań przyjętych w Programie. Były to zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i edukacji.

III. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

I Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Czarnego Zarządzeniem Nr 0050.209.2020 z dnia 23 grudnia 2020r. ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” związanych z realizacją zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i edukacji.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert opublikowane było:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl;

  • na stronie internetowej www.czarne.pl;

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji została podana do publicznej informacji na stronach portalu internetowego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

W ramach rozstrzygniętego I Otwartego Konkursu Ofert zlecono organizacjom pozarządowym łącznie 8 zadań publicznych i z 8 stowarzyszeniami podpisano umowy. Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje o kwotach przyznanych dotacji na podstawie Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2021r.:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

„Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

19.825,00

15.000,00

10.069,96

2.

UKS CHAMPION Czarne

„Upowszechnianie sportu w Gminie Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

24.400,00

18.000,00

18.000,00

3.

LKS „Czarni” Czarne

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” (realizacja zadania do 30.06.2021r.)

50.950,00

43.000,00

38.227,57

4.

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

2.800,00

1.000,00

1.000,00

5.

LKS „Sokół” Wyczechy

„Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (realizacja zadania do 30.06.2021r.)

50.150,00

40.000,00

40.000,00

6.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

„Organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży (realizacja zadania do 31.10.2021r.)

21.900,00

10.000,00

10.000,00

7.

UKS DEBIUTANT Wyczechy

„Organizacja imprez sportowych w biegach na orientację oraz piłce ręcznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach oraz mieszkańców powiatu człuchowskiego (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

Ogółem

175.525,00

129.000,00

119.297,53

Beneficjentami realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne. Dofinansowanie w/w projektów pozwoliło na prowadzenie i organizowanie zajęć oraz imprez w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta i Gminy Czarne, i tak:

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

Stowarzyszenie dotację przeznaczyło na organizowanie treningów i turniejów tenisa stołowego. Zakładane cele i zadania nie zostały w pełni zrealizowane z powodu pandemii koronawirusa. Zorganizowano: 3 Turnieje Gminne Tenisa Stołowego z udziałem 25 zawodników. Odbyło się 5 Turniejów Ligi Gminnej Tenisa Stołowego z udziałem 40 zawodników, 5 Turniejów Gminnych Tenisa Stołowego Grand Prix z udziałem 28 zawodników. Drużyna Stowarzyszenia uczestniczyła w rozgrywkach IV Ligi Pomorskiej Tenisa Stołowego z udziałem 50 zawodników (rozegrano 4 mecze wyjazdowe i 5 meczy u siebie).

Zawodnicy Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania publicznego prowadzili szkolenia dla młodzieży w gminnych świetlicach wiejskich przygotowując młodzież do rozgrywek w gminnych turniejach i ogólnopolskich Tenisa Stołowego. Treningi systematycznie odbywały się również w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, w Bibliotece w Wyczechach, w Świetlicy Wiejskiej w Domisławiu.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami pandemicznymi na początku 2021 roku i wycofaniu z planu rocznego przez Burmistrza Czarnego przeprowadzania imprez masowych w tym Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe nie przeprowadziło: 2 Turniejów młodzieżowych oraz 1 Turnieju Ogólnopolskiego.

UKS Champion Czarne

Stowarzyszenie organizowało zajęcia sportowe oraz rozgrywki międzyszkolne w następujących dziedzinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy. Działania zrealizowane w ramach zadania obejmowały szczególnie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem oraz gości i współuczestników zawodów z innych szkół powiatu człuchowskiego, chojnickiego i szczecineckiego. Podopieczni Stowarzyszenia UKS Champion Czarne wzięli udział w zawodach sportowych gier zespołowych 17 wyjazdów, w których udział wzięło 150 uczestników. Wyjazdów było więcej niż zakładano w harmonogramie, wynikało to z faktu, że uczniowie osiągali wysokie miejsca w rozgrywkach powiatowych i w rezultacie awansowali do rozgrywek na wyższym szczeblu, co było związane z wyjazdami na zawody wojewódzkie. W ramach działań odbyły się Dni Sportu - turnieje sportowe - 2 turnieje piłki nożnej, w której udział wzięło 50 uczestników oraz wybrano Sportowca Roku i nagrodzono wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2020/21. W ramach upowszechniania biegów masowych zorganizowano imprezę Cała Polska Biega i Jesienny Bieg Przełajowy, w którym udział wzięło 130 uczestników. Odbył się ,,Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009-10” i ,,Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008” oraz turnieje szachowe. Dla wyróżniających się sportowców zorganizowano 2 wyjazdy do parku wodnego w Koszalinie, w którym udział wzięło 100 osób. Praca trenerów podczas realizacji zadania publicznego wyniosła 470 godzin.

Podjęte działania, propagowanie i popularyzacja sportu przyniosły następujące efekty: uzyskanie wysokich wyników w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w zakresie następujących dyscyplin tj. piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa, szachy. Wzrosła motywacja oraz stworzone zostały możliwości do uprawiania sportu, co w efekcie wpłynęło na podniesienie kondycji i rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Zaistniała sytuacja związana z pandemią Covid-19 utrudniła możliwości zrealizowania wszystkich zamierzonych zadań. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zajęć, troskę o ich zdrowie i życie, w związku z sytuacją pandemiczną i wprowadzeniem licznych obostrzeń Stowarzyszenie było zmuszone zrezygnować z odbywania się regularnych zajęć nauki pływania na basenie.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego nie zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane były głównie na propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych z lat ubiegłych oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w dwóch sekcjach sportowych: sekcji piłki nożnej oraz sekcji piłki siatkowej przy współudziale Orlika. Od stycznia do początku marca zajęcia prowadzone były regularnie. Drużyny były przygotowane do rozpoczęcia rundy wiosennej. Zarząd ustalił harmonogram pracy zgodnie z podpisanymi umowami z trenerami. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami wielokrotnie Pomorski Związek Piłki Nożnej korygował kalendarz rozgrywek. Zamknięte szkoły, a wraz z nimi obiekty sportowe, nauczanie zdalne, miały niewątpliwie przełożenie na częstotliwość prowadzonych przedsięwzięć. Zgodnie z komunikatem rządowym od 16 kwietnia 2021 roku możliwe było uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób). Możliwe było uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). Działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska etc.) były ograniczone wyłącznie dla osób uprawiających sport zawodowo. Wszelkie wydarzenia odbywały się bez udziału publiczności. Powyższe wpłynęło na niemożność prowadzenia zajęć z siatkówki w obiektach zamkniętych. Zajęcia treningowe były prowadzone według szczegółowych wytycznych z uwagi na stan pandemii. Zajęcia sportowe odbywały się w małych grupach na obiekcie stadionu miejskiego oraz na boisku wielofunkcyjnym typu Orlik. Rozgrywki rundy wiosennej skumulowały się na przełomie maja i czerwca i zostały zakończone bez komplikacji.

W ramach realizacji zadania w okresie od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku prowadzone były sekcje piłki nożnej w 5-ciu grupach wiekowych: dzieci i młodzież roczniki 2006-2011 i młodsi; Słupska Klasa Okręgowa C1 Trampkarz (rocznik 2006); Słupska Klasa Okręgowa C2 Młodzik (rocznik 2007/2008); Słupska Klasa Okręgowa E1 Grupa Orlik - rocznik 2009/2011; Słupska Klasa Okręgowa F1 Grupa Orlik - rocznik 2012 i młodsi oraz dorośli (grupa seniorska). Praca w poszczególnych grupach wiekowych prowadzona była przez trenerów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje instruktorskie oraz trenerskie. W zależności od grupy wiekowej zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:30. Młodzież i dzieci uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez PZPN. W rundzie wiosennej rozegrano 56 spotkań mistrzowskich w Słupskiej Klasie Okręgowej, w tym 37 spotkań z udziałem zespołów młodzieżowych i dzieci. Z powodu stanu epidemicznego treningi sekcji piłki siatkowej nie odbywały się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Zajęcia wznowiono w czerwcu na boisku ,,Orlik”. Koordynacją wszystkich działań zajmował się Zarząd Stowarzyszenia LKS ,,Czarni” Czarne.

Poza osiągnięciami jak najlepszych wyników w zakresie sportu uprawianego amatorsko oraz związane z tym promowanie społeczności gminnej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych, dużą wagę stowarzyszenie przywiązywało do dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego, kultywowanie tradycji sportowych w mieście i gminie oraz popularyzację ogólnie pojętej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla prawidłowego przebiegu zadania poza trenerami pracowali kierownicy drużyn - (praca społeczna) oraz księgowa i opieka medyczna.

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego zostały osiągnięte i zrealizowane. Udało się uzyskać wysokie miejsca na zawodach wyjazdowych, podnieść poziom wyszkolenia zawodników poprzez zdobywanie doświadczenia sportowego. Ważne było popularyzowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia, karate wśród dzieci i młodzieży oraz nauka rywalizacji podczas turniejów. W ramach realizacji zadania publicznego otrzymaną dotację stowarzyszenie wykorzystało na prowadzenie zajęć karate dzieci i młodzieży, udział w obozie sportowym w Jarosławcu. W ramach projektu odbyło się szkolenie przez Mistrza Świata w Karate Tradycyjnym.

W zajęciach Stowarzyszenia Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile brały udział dzieci w wieku 5-17 lat. 120 zawodników brało udział w szkoleniu z Sensei Jackiem Wierzbickim, które odbyło się 19 czerwca 2021 roku oraz na obozie letnim zorganizowanym w Jarosławcu w dniach 19.07.2021-29.07.2021r., w którym udział wzięło 50 zawodników.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy

W ramach realizacji zadania publicznego otrzymaną dotację stowarzyszenie wykorzystało na prowadzenie drużyn piłkarskich w kategorii seniorów i juniorów.

Drużyna LKS „SOKÓŁ” Wyczechy prowadziła zajęcia sportowe w okresie od lutego 2021r. do czerwca 2021r. W zajęciach uczestniczyło 40 zawodników. Zajęcia odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w związku z obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na ogłoszoną pandemię Covid-19. Rozegrano 3 mecze kontrolne (sparingowe) i 11 meczy mistrzowskich w tym: 5 meczy wyjazdowych rozegranych przez drużynę seniorów oraz 6 meczy domowych w miejscowości Wyczechy. W ramach zadania publicznego prowadzone były zajęcia z seniorami: treningi - 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa, piątek. Juniorzy rozegrali turnieje mistrzowskie, po 3 turnieje w każdej grupie, ogółem 6 meczy. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla juniorów: treningi - Junior E2 (rocznik 2010/2011) i Junior F1 (rocznik 2011/2012) 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek (wtorek), środa i piątek.

W treningach uczestniczyli młodzież i dorośli z terenu Miasta i Gminy Czarne - z sołectwa Wyczechy, Nadziejewo, Bińcze, Kijno, Domisław, Sierpowo, Krzemieniewo i m. Czarne. Zajęcia z drużyną seniorów prowadził Tomasz Dołgowski, a z juniorami Karol Dołgowski.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” zostały zrealizowane.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono regularne treningi dla dzieci i młodzieży, które przyczyniły się do znacznego postępu w technice i grze w tenisa ziemnego. Zwiększenie współzawodnictwa poprzez rozpoczęcie VII edycji I Ligi mężczyzn i juniorów, w rozgrywkach udział brało 10 zawodników, spotkania rozgrywane były w systemie mecz+rewanż. Rozpoczęcie IV edycji II Ligi mężczyzn i juniorów, w rozgrywkach udział brało 10 zawodników, dwóch pierwszych zawodników awansowało do I Ligi. Odbyła się III edycja III Ligi mężczyzn i juniorów, udział wzięło 14 zawodników, dwóch pierwszych awansowało do II Ligi. IV edycja Ligi kobiet i juniorek w rozgrywkach wzięło udział 14 kobiet. W ramach zadania rozegrano Turniej Ogólnopolski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czarne oraz zrealizowano turnieje dla dzieci w wieku od 6-10 lat oraz 11 - 15 lat. Stowarzyszenie brało udział w turniejach i zawodach na terenie całego kraju, reprezentowano Stowarzyszenie w turnieju singla i debla w Poznaniu, gdzie w singlu i deblu zajęto I miejsce. W ramach zadania odbyły się wyjazdy do Piły, Wyrzyska, Łobżenicy i Złotowa, gdzie zawodnicy uplasowali się na wysokich pozycjach.

Realizacja zadania odbyła się poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w hali sportowej w okresie zimowym, dwa razy w tygodniu z instruktorem tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, a także w okresie letnim na kortach należących do Zakładu Karnego w Czarnem.

Przez cały okres realizacji zadania publicznego odbywały się bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czarne. Treningi odbywały się w czwartki i soboty. W okresie wakacyjnym liczba treningów została zwiększona dla dzieci i młodzieży ze względu na duże zainteresowanie.

W ramach realizacji zadania publicznego został zakupiony niezbędny sprzęt sportowy do przeprowadzenia regularnych treningów oraz zakupiono nagrody w formie medali, dyplomów i pucharów. Promocja zadania polegała na druku, wykonaniu i zakupie materiałów promocyjnych takich jak: flagi promocyjne, długopisu z logo, notesu z długopisem, smyczy reklamowych z nadrukiem, breloków z otwieraczem z grawerem oraz toreb papierowych promocyjnych.

Stowarzyszenie UKS Debiutant Wyczechy

Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego zorganizowało biegi na orientację w kategorii szkół podstawowych oraz biegi rodzinne. W zrealizowanych zadaniach udział wzięło łącznie 92 uczestników, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do roku 2020. 18 czerwca 2021 r. odbyły się zawody w biegach na orientację w kategorii szkół podstawowych powiatu człuchowskiego. Wzięło w nich udział 48 uczniów z klas 3-8 szkół podstawowych. Zawody odbyły się w 3 osobowych grupach w terenie leśnym. 30 września 2021 odbyły się biegi rodzinne, w których udział wzięło 44 uczestników. Duża liczba uczestników świadczy o popularności aktywnego spędzania czasu na łonie natury. W przypadku osób biorących po raz kolejny udział w biegach na orientację organizatorzy dostrzegli wyraźny wzrost umiejętności w zakresie pokonywania przeszkód terenowych oraz posługiwania się mapą w terenie. Wiele drużyn uzyskało porównywalnie do poprzednich biegów lepsze czasy i odnalazło więcej punktów, co świadczy o wzroście wydolności biegowej. U najmłodszych uczestników zaobserwowano dużą poprawę wydolności ruchowej. Wszyscy uczestnicy stosowali się do zasady Fair Play podczas rywalizacji. Współzawodnictwo w grupach spowodowało integrację między poszczególnymi zawodnikami. W realizację działań zaangażowani byli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Bardzo duże zainteresowanie ze strony uczestników świadczy o celowości organizowania tego rodzaju imprez.

2) z zakresu edukacji:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania i termin realizacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w zł

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

„Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ogółem

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Beneficjentami realizacji zadania z zakresu edukacji poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielanie pomocy materialnej uczącej się młodzieży byli uczniowie z powiatu człuchowskiego i tak:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane i wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem. W roku szkolnym (akademickim) 2021/2022 na szeroką skalę były przyznawane stypendia za szczególne osiągnięcia oraz stypendia naukowe. Dodatkowo stowarzyszenie przystąpiło do programu Stypendiów Pomostowych dla studentów. Dofinansowanie pomogło zrealizować zamierzone cele, tj. udzielić wsparcia finansowego uczniom i studentom. W ten sposób uczniowie szczególnie uzdolnieni zostali w sposób szczególny docenieni. Zostali uświadomieni, że „za dobrą pracę jest nagroda”, a to na pewno motywuje na przyszłość. Zarząd Stowarzyszenia oraz dyrektorzy szkół poinformowali uczniów, że warto się uczyć, ponieważ to zawsze procentuje. W miesiącu grudniu 2021r. wypłacono stypendia specjalne i naukowe oraz stypendia pomostowe dla młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czarne. Kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów na bieżący rok szkolny/akademicki 2021/2022 to 78.410,00 zł. Razem wypłacono 131 stypendiów dla uczniów z powiatu człuchowskiego.

Podsumowanie I Otwartego Konkursu Ofert:

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w I Otwartym Konkursie Ofert wyniosły 139.000,00 z czego podmioty dotowane wykorzystały 129.297,53 zł, co stanowiło 93,02% wysokości przyznanej dotacji: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - kwota 119.297,53 zł; edukacja - kwota 10.000,00 zł.

II Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Czarnego Zarządzeniem Nr 0050.103.2021 z dnia 02 lipca 2021r. ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” związanych z realizacją zadań samorządu gminnego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert opublikowane było:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl;

  • stronie internetowej www.czarne.pl;

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji została podana do publicznej informacji na stronach portalu internetowego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem.

W ramach rozstrzygniętego II Otwartego Konkursu Ofert zlecono organizacjom pozarządowym łącznie 3 zadania publiczne i podpisano z nimi umowy. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Wysokość przyznanej dotacji w zł

Wysokość wykorzystanej dotacji w zł

1.

LKS „Czarni” Czarne

„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

47.660,00

47.660,00

44.839,15

2.

LKS „Sokół” Wyczechy

„Organizowanie imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

45.000,00

42.000,00

42.000,00

3.

LZS „Skra” Bińcze

„Organizowanie imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” (realizacja zadania do 31.12.2021r.)

6.050,00

6.050,00

6.050,00

Ogółem

98.710,00

95.710,00

92.889,15

Beneficjentami realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Czarne. Dofinansowanie w/w projektów pozwoliło na prowadzenie i organizowanie zajęć oraz imprez w różnych dyscyplinach sportu na terenie Miasta i Gminy Czarne, i tak:

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego zostały osiągnięte i zrealizowane. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane były głównie na propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w dwóch sekcjach sportowych: sekcji piłki nożnej oraz sekcji piłki siatkowej. Zajęcia były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego według szczegółowych wytycznych z uwagi na stan pandemii.

W ramach realizacji projektu prowadzone były sekcje piłki nożnej w pięciu grupach wiekowych: w okresie od lipca do grudnia 2021r. dzieci i młodzież (łącznie grupa 85 osób): Słupska Klasa Okręgowa B1 Junior Młodszy (rocznik 2005/2006), Słupska Klasa Okręgowa C2 Trampkarz (rocznik 2008/2009); Słupska Klasa Okręgowa D2 Młodzik (rocznik 2010/2011); Słupska Klasa Okręgowa E2 Grupa Orlik (rocznik 2012 i młodsi); oraz Słupska Klasa Okręgowa- dorośli - ukończone 16 lat i więcej (grupa seniorska -24 zawodników) brała udział w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w rundzie jesiennej Słupska Klasa Okręgowa.

Zajęcia piłki nożnej odbywały się na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Czarnem oraz w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do godz. 20.30. Zajęcia w okresie sierpień-grudzień.

W zależności od grupy wiekowej zajęcia odbywały się od dwóch do pięciu razy w tygodniu. Udział w meczach sparingowych: środy/soboty/ niedziele. Młodzież i dzieci uczestniczyły w zawodach organizowanych przez PZPN zgodnie z terminarzem rozgrywek. Koordynacją wszystkich działań zajmował się Zarząd Stowarzyszenia.

Poza osiągnięciami jak najlepszych wyników w zakresie sportu uprawianego amatorsko oraz związane z tym promowanie społeczności gminnej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie całego województwa pomorskiego, dużą wagę stowarzyszenie przywiązywało do dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, organizację czasu wolnego, kultywowanie tradycji sportowych w mieście i gminie oraz popularyzację ogólnie pojętej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla prawidłowego przebiegu zadania poza trenerami zostali powołani kierownicy drużyn - (praca społeczna), księgowa i opieka medyczna.

Podczas realizacji zadania publicznego osiągnięto następujące rezultaty:

- 85 zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry uczestniczyło systematycznie w zajęciach treningowych prowadzonych w tygodniu oraz uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich w ramach rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (środy oraz soboty i niedziele);

- rozegrano 56 spotkań mistrzowskich w tym 39 spotkań z udziałem zespołów młodzieżowych i dzieci:

- B1 Junior młodszy - rocznik 2005/06 - 10 meczy ligowych

- C2 Trampkarz - rocznik 2008/09 - 9 meczy ligowych

- D2 Młodzik - rocznik 2010/11 - 8 meczy ligowych

- E2 Grupa Orlik - rocznik 2012 i młodsi - 12 meczy ligowych (3 turnieje) oraz 17 kolejek ligowych rundy jesiennej.

W ramach popularyzacji aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych 2 razy w tygodniu prowadzono zajęcia rekreacyjne w sekcji piłki siatkowej w okresie lipiec- grudzień w poniedziałki i czwartki na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz na boisku wielofunkcyjnym typu „Orlik” w Czarnem. Praca w poszczególnych grupach wiekowych prowadzona była przez trenerów, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje instruktorskie oraz trenerskie, około 30 osób brało czynny udział w zajęciach w ramach sekcji piłki siatkowej.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte i zrealizowane. W ramach realizacji zadania publicznego stowarzyszenie otrzymaną dotację wykorzystało na prowadzenie drużyn piłkarskich w kategorii seniorów i juniorów.

Drużyna LKS „SOKÓŁ” Wyczechy realizowała zadanie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2021 roku. W zajęciach uczestniczyło 40 zawodników. Rozegrano łącznie 21 meczy w grupie seniorów. W ramach projektu prowadzone były zajęcia 3 x w tygodniu dla seniorów tj. poniedziałek, środa, piątek;

Rozegrano mecze kontrolne (sparingowe) - 4 mecze oraz mecze mistrzowskie -17 meczy, w tym 8 meczy domowych w m. Wyczechy i 9 meczy wyjazdowych. Treningi prowadził trener Tomasz Dołgowski dla drużyny seniorów oraz Karol Dołgowski prowadził zajęcia dla juniorów. Treningi dla juniorów odbywały się dla dwóch grup Junior E2 (rocznik 2010/2011) i Junior F1(rocznik 2011/2012) trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek (wtorek), środa i piątek. Juniorzy brali udział w turniejach mistrzowskich każda z grup - po 3 turnieje w każdej grupie - ogółem 6 meczy.

Ludowy Zespół Sportowy „Skra” Bińcze

W ramach realizacji zadania udział wzięło 30 osób w przedziale wiekowym 10-40 lat zamieszkałych na terenie Gminy Czarne. Rozegrano 5 meczy w ramach rozgrywek pucharowych - 1 mecz oraz sparingowych - 4 mecze. W czwartki odbywały się mecze piłki nożnej. Z uwagi na trwającą pandemię rozgrywki Powiatowej Ligi Drużyn LZS w sezonie 2021/2022 nie wystartowały. Zamontowano kosz do koszykówki, który znajduje się na terenie świetlicy wiejskiej w Bińczu, dzięki czemu możliwe były gry i zabawy w koszykówkę. W okresie od sierpnia do września 2021 roku przy wykorzystaniu boiska do siatkówki w Parku Historycznym w Bińczu, rozgrywane były mecze piłki siatkowej oraz gry i zabawy dla dzieci. Celem było upowszechnianie wiedzy o sporcie. W okresie od 5 grudnia do 31 grudnia Stowarzyszenie uczestniczyło w rozgrywkach halowych piłki nożnej w Rychnowach pod patronatem Wójta Gminy Człuchów, w których zajęli 8 miejsce.

Uczestnicy zadania czerpali korzyści z uprawiania sportu, dzieci, młodzież i dorośli uczyli się wykonywania powierzonych zadań, dyscypliny, odpowiedzialności, zdrowej rywalizacji oraz podnosili swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo. Podejmowanie aktywności fizycznej przez mieszkańców Gminy Czarne miało na celu odciągnąć uczestników od dewiacji społecznej. Stowarzyszenie organizowało życie koleżeńskie wśród młodego pokolenia i stwarzało możliwości do wspólnej integracji międzypokoleniowej. W ramach projektu udało zakupić się sprzęt sportowy, który poprawił jakość podejmowanych działań i aktywności fizycznych.

Podsumowanie II Otwartego Konkursu Ofert:

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w II Otwartym Konkursie Ofert wyniosły 95.710,00 z czego podmiot dotowany wykorzystał 92.889,15 zł, co stanowiło 97,05% wysokości przyznanej dotacji: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - kwota 92.889,15 zł.

IV. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z przyjętym Programem Gmina Czarne oprócz współfinansowania projektów realizowanych przez organizacje wspierano działalność lokalnego sektora pozarządowego również w innych formach.

Promocja działalności lokalnych organizacji odbywała się poprzez wydzielone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracownik ds. organizacji pozarządowych oraz promocji i strategii gminy, udzielał pomocy organizacyjnej i merytorycznej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego głównie poprzez:

1) rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych;

2) przyjmowanie kierowanych do Burmistrza Czarnego ofert, wniosków, inicjatyw, sprawozdań oraz uwag i propozycji;

3) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem otwartych konkursów ofert;

4) koordynację spraw związanych z prowadzeniem konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy.

5) pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych

- pracownik ds. organizacji pozarządowych pomógł organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy w Czarnem w pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu „Klub” edycja 2021 dla: Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” Czarne, Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Wyczechy, Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe. Złożone wnioski zostały rozpatrzone i środki przyznane zostały dla stowarzyszeń: Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” Czarne 10.000,00 zł, UKS „Champion” Czarne 15.000,00 zł, Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe 10.000,00 zł.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały również w ciągu roku otwarty dostęp do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Na stronie www.czarne.pl w zakładce Katalog firm i stowarzyszeń prowadzony jest wykaz organizacji działających na terenie gminy oraz bieżące informacje istotne dla ich działalności. W 2021 roku organizacje pozarządowe wykorzystały dotacje w kwocie 222.186,68 złotych.

Z kolei na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, umieszczane są między innymi: program współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, ogłoszenia o otwartych konkurach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, ich rozstrzygnięciu, informacje o prowadzonych konsultacjach i ich wynikach z 2020 i 2021 roku oraz lista organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne.

W ramach współpracy umożliwiono organizacjom pozarządowym korzystanie z lokali znajdujących się w zasobach Gminy Czarne (m. in. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ORLIK, Świetlice Wiejskie na terenie Gminy Czarne.

Odbyły się również szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych organizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej w Debrznie. Podejmowane działania były efektywne i w znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a lokalnym samorządem.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się również za pomocą poczty elektronicznej, która była najszybszą formą przekazu informacji.

Przygotowała:

podinspektor ds. organizacji pozarządowych

Ewa Literska

6

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sprawozdanie za 2021r..pdf (PDF, 781.10Kb) 2022-06-22 12:57:14 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 22-06-2022 12:57:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 29-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 22-06-2022 12:57:14