Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023- konsultacje

Załącznik nr 1 do uchwały nr ………………

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia……………………………………….

Projekt

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023

 

WSTĘP

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023, zwany dalej Programem, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz NSP (nowych substancji psychoaktywnych). Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych możliwości prowadzenia określonych działań przy pomocy posiadanych zasobów instytucjonalnych i osobowych.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Czarne, opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy dotyczące uzależnień od napojów alkoholowych, narkotyków, NSP oraz przemocy związanej bardzo często z uzależnieniem. Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz. U. 2021 poz. 642).

 

AKTY PRAWA

 

Gmina na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 poz. 1119 z późn. zm.) uzyskała kompetencje do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. Obowiązek uchwalania niniejszego Programu bezpośrednio wynika z art. 41 ww. ustawy.

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 poz. 1119 z późn. zm);

 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 poz. 2050 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.);

 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2022 poz. 2241);

 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.);

 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.);

 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.);

 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.);

 10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.);

 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 1249);

 12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2022 poz. 2123);

 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1245);

 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642).

DIAGNOZA PROBLEMU KONSUMPCJI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NA TERENIE MIASTA I GMINY CZARNE

 

Bardzo ważne w planowaniu i realizacji działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest dokładne rozpoznawanie problemów na terenie miasta i gminy: zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego uzależnieniem. Analiza wartości sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2018-2021 pokazuje wzrost w zakresie poziomu jego konsumpcji w latach 2018-2020 i niewielki spadek w roku 2021. Dotyczy to w szczególności alkoholu niskoprocentowego oraz piwa. Z roku na rok stosunkowo wzrasta wartość sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), a także alkoholu powyżej 18% co obrazuje poniższa tabela.

 

Rodzaj

alkoholu

Wartość sprzedanego alkoholu w zł.

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

do 4,5% oraz piwo

3.608.931,81

3.884.522,34

3.866.819,01

3.674.030,92

powyżej 4,5% do 18%

(z wyjątkiem piwa)

493.430,04

514.517,71

511.418,85

561.127,22

powyżej 18%

2.590.908,53

2.906.629,62

3.241.879,01

3.351.041,23

Razem

6.693.270,38

7.305.669,67

7.620.116,87

7.586.199,37

 

Rodzaj

alkoholu

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

do 4,5% oraz piwo

10

10

10

10

powyżej 4,5% do 18%

10

10

10

10

powyżej 18%

10

10

10

10

Razem

30

30

30

30

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że Gmina Czarne przez okres czterech lat nie zwiększała maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Skalę problemów społecznych Miasta i Gminy Czarne związanych z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców zobrazują poniżej przedstawione dane instytucji prowadzących działania w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi.

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnem (GKRPA)

 

Do jednego z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Polskie ustawodawstwo mówi o zobowiązaniu do leczenia odwykowego, a więc nie ma to charakteru przymusu w sensie prawnym. Z prowadzonej ewidencji wynika, że w 2017 roku GKRPA zajmowała się 35 sprawami związanymi z nadużywaniem alkoholu. Łącznie do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 4 nowe wnioski.

W 2018 roku GKRPA prowadziła 8 postępowań związanych z nadużywaniem alkoholu. Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 2 wnioski.

W 2019 roku GKRPA prowadziła 12 postępowań związanych z nadużywaniem alkoholu, w 2020 roku GKRPA zajmowała się 3 sprawami związanymi z nadużywaniem alkoholu, natomiast w 2021 roku prowadziła 8 postępowań związanych z nadużywaniem alkoholu, do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 3 wnioski.

 

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Czarnem

 

W 2017 roku w punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik. Udzielili oni łącznie 518 osobo/porad indywidualnych.

W 2018 roku w punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik. Udzielili oni łącznie 509 osobo/porad indywidualnych.

W 2019 roku w punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik. Udzielili oni łącznie 341 osobo/porad indywidualnych, w 2020 roku w punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 1 specjalista psychoterapii uzależnień, 2 psychologów, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 372 osobo/porad indywidualnych, natomiast w 2021 roku w punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 1 specjalista psychoterapii uzależnień, 2 psychologów, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 767 osobo/porad indywidualnych.

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

 

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w ramach wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, często także dysfunkcyjnych, borykających się z różnorodnymi problemami.

Główne powody przyznania pomocy społecznej to:

Powód

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

III kwartały roku 2022

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Niepełnosprawność

145

333

133

269

111

217

97

169

Bezrobocie

128

376

93

269

88

252

76

223

Ubóstwo

154

378

135

318

109

218

94

179

Długotrwała lub ciężka choroba

141

323

134

296

109

235

104

199

Bezdomność

9

9

9

9

6

7

4

5

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

32

117

36

132

27

102

028

0104

Alkoholizm

30

58

31

51

23

37

21

35

Narkomania

1

1

5

5

3

3

3

3

Przemoc w rodzinie

6

26

4

19

4

9

2

7

 

Młodzież a picie, analiza badań ogólnopolskich.

Ponadto by prawidłowo określić cele, adresatów, zadania i sposoby realizacji programu, należałoby również zapoznać się z określonymi wnioskami Raportu z Ogólnopolskich Badań Ankietowych Zrealizowanych w 2019r, na podstawie badań w 2019 r., 2015 r., 2011 r., 2007 r., 2003 r., 1999 r. i 1995 r. opracowanych przez Janusza Sierosławskiego na podstawie Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Opracowanie Raportu zostało sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Badaniem objęto młodzież w wieku 15-18 lat,

Cyt. „Napoje alkoholowe to najpowszechniej używana substancja psychoaktywna przez młodzież, podobnie jak ma to miejsce w świecie dorosłych w naszym kręgu kulturowym. W tym zakresie badanie z 2019 r. potwierdziło pozytywne tendencje ujawnione w poprzednich badaniach. Rozpowszechnienie picia wykazuje trend spadkowy. W ostatnich latach podobnie jest z formami picie ekscesywnego. Spadają także frakcje badanych deklarujących łatwy dostęp do napojów alkoholowych, zmniejsza się ekspozycja na propozycje alkoholu oraz zakupy napojów alkoholowych. Badani w coraz większych odsetkach oceniają picie alkoholu jako zachowanie ryzykowne. Powoli przeformułowują swoje entuzjastyczne oczekiwania wobec alkoholu. Dynamika wszystkich tych tendencji pozostawia jednak wiele do życzenia. Mimo tendencji spadkowej wskaźników picia alkoholu przez gimnazjalistów, rozpowszechnieniu picia w tej grupie daleko jeszcze do spełnia postulatów abstynencyjnego paradygmatu profilaktyki adresowanej do niepełnoletnich. Biorąc pod uwagę coraz bardziej liberalne podejście rodziców do picia alkoholu przez ich pociechy można obawiać się o trwałość pozytywnego trendu w rozpowszechnieniu picia przez młodzież. Doświadczenia z paleniem papierosów ma połowa gimnazjalistów oraz dwie trzecie uczniów ze starszej kohorty, a aktualnie wypala ponad 10 papierosów dziennie około 3% gimnazjalistów i prawie. 5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki te są znacznie lepsze od wyników z 2003 r. Wedle ocen respondentów spadła także znacznie dostępność papierosów. Jednocześnie pojawiły się nowe formy wprowadzenia nikotyny do organizmu, np. e-papierosy. W starszej kohorcie ich popularność dorównuje już popularności tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a w młodszej nawet ją przewyższa. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno odsetki badanych, którzy używali e-papierosów kiedykolwiek w życiu, jak i tych którzy sięgali po nie w czasie ostatnich 30 dni nie odbiegają od analogicznych odsetków konsumentów tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W grupie gimnazjalistów oba wskaźniki używania e papierosów są nawet wyższe, niż palenia w tradycyjnej formie. Wprawdzie e-papierosy wydają się mniej szkodliwe niż tradycyjne wyroby tytoniowe, to jednak nie są one obojętne dla zdrowia. Warto dodać, iż zdecydowana większość młodzieży jest zdania, iż próbowanie e- papierosów nie niesie żadnego ryzyka lub co najwyżej wiąże się z małym ryzykiem. Nowe wyroby tytoniowe zdają się stanowić wyzwanie dla profilaktyki. Przetwory konopi to najczęściej spotykany narkotyk we wzorach używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wprawdzie wyniki z 2019 r. napawają optymizmem – nastąpił spadek rozpowszechnienia używania, zmniejszyły się odsetki badanych, którzy mają wśród przyjaciół osoby używające oraz pojawiły się sygnały spadku dostępności, to jednak przynajmniej dwa wskaźniki mogą budzić niepokój. Po pierwsze obserwujemy długotrwały trend spadkowy przekonań o ryzyku związanym z paleniem marihuany lub haszyszu, a po drugie nadal utrzymuje się przewaga oczekiwań pozytywnych konsekwencji używania nad antycypacjami konsekwencji negatywnych. Obie te kwestie wystawiają nie najlepsze noty skuteczności przekazu profilaktycznego adresowanego do młodzieży. Analiza trendów używania przetworów konopi ujawnia interesująca prawidłowość. Obecny spadek rozpowszechnienie nie jest jedynym spadkiem w czasie ostatniego niemal ćwierćwiecza objętego badaniami ESPAD. Załamanie trendu wzrostowego pojawiło się także w 2007 r. Może nie być dziełem przypadku to, że spadki rozpowszechnienia przypadają akurat na lata restytucji wartości konserwatywnych, dominowanych przez większość tego okresu przez wartości liberalne. Kolejne edycje ESPAD w przyszłości mogą rzucić więcej światła na tę kwestię. Na koniec warto też pamiętać o kilkuprocentowej frakcji uczniów, którzy wedle wyników testu przesiewowego kwalifikują się do kategorii użytkowników problemowych. Wielkość tej frakcji, w czasie ostatnich ośmiu lat, nie uległa istotnym zmianom. Oznacza to, iż zmiany w rozpowszechnieniu używania przetworów konopi nie znajdują odzwierciedlenia w rozmiarach ich problemowego używania. Analiza trendów rozpowszechnienia używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. ”dopalaczy” napawa optymizmem. Tendencjom spadkowym w tym zakresie towarzyszy wzrost przekonań o ryzyku związanym z używaniem tych substancji, nie tylko w sposób regularny, ale także na poziomie eksperymentowania. Trzeba dodać, iż wskaźniki dostępności tych substancji także weszły w trend spadkowy. Szczególnym wyzwaniem pozostaje znaczne rozpowszechnienie palenia tytoniu i picia alkoholu przez dziewczęta. Wyniki uzyskane w 2019 r. potwierdziły skalę potrzeb w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz tytoniowej adresowanej do dziewcząt. Większość wskaźników picia alkoholu i palenia tytoniu u dziewcząt jest podobna do notowanej u chłopców. Tradycyjnie zarówno picie, jak palenie należały do męskich atrybutów. Zmiany obyczajowe jakich doświadczamy w ostatnich dziesięcioleciach zdają się kwestionować tę zasadę. W efekcie rodzi to nowe zagrożenia, na które odpowiedzią powinno być szersze uwzględnienie specyfiki dziewcząt jako adresatów profilaktyki.”

 

CEL PROGRAMU

 

Nadużywanie napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne stanowią dziś bezsprzecznie jeden z poważniejszych problemów w naszym społeczeństwie. Szerzące się zjawisko uzależnień dotyka wielu mieszkańców kraju i nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego. Jego rozmiary i niszczycielskie działanie dają się obserwować wśród klientów pomocy społecznej. Gmina Czarne niestety nie jest wolna od problemu uzależnień.

Celem głównym Programu jest zapobieganie uzależnieniom poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Czarne (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości, a także ograniczanie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, innych środków psychoaktywnych NSP i uzależnieniom behawioralnym.

Realizacja powyższego celu przełoży się na zwiększenie jakości życia mieszkańców.

 

ADRESACI PROGRAMU

 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Czarne. Gminny Program zwraca szczególną uwagę na rodziny doświadczające przemocy. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane są głównie do całych grup, w szczególności do dzieci i młodzieży, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Działania uprzedzające z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane są do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, narażone są na większe od przeciętnego niebezpieczeństwa wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami i przemocą. Działania powstrzymujące z zakresu profilaktyki wskazującej skierowane są do jednostek lub grup demonstrujących wczesne symptomy związane z uzależnieniem. Program adresowany jest także do osób pijących alkohol i używających narkotyków w sposób ryzykowny i szkodliwy; uzależnionych, którzy wymagają leczenia (działania terapeutyczno-korekcyjne), utrzymujących abstynencję i współuzależnionych (działania wspierające).

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1986r. oraz zgodnie z art. 101 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gmin.

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 

W ramach powyższych celów przyjmuje się do realizacji następujące działania:

 

Zadanie I: Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych, dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Działania realizowane w ramach tego zadania będą miały ponadto na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze szkodliwego picia alkoholu i zażywania innych środków psychoaktywnych, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych, poradniami zarówno w zakresie merytorycznym jak i w kierowaniu pacjentów na leczenie.

2. Wspieranie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, uzależnionych od innych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin działającym przy ulicy Leśnej 4, 77-330 Czarne:

a) wynagrodzenie przewodniczącego, sekretarza i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) finansowanie osób pełniących dyżury tj. terapeutów, psychologów, prawnika, osób pracujących w Punkcie w ramach realizacji gminnego programu,

c) finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Punktu tj. zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, materiałów piśmiennych, pokrywanie kosztów energii, opału, wody, usług telekomunikacyjnych, itp..

3. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia: psycholog, psychiatra.

4. Opłacanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia

odwykowego.

5. Prowadzenie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla młodzieży używającej ryzykownie napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.

6. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej.

7. Promocja usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe.

 

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których występują problemy uzależnień lub związane z przemocą: w formie poradnictwa, edukacji, pomocy specjalistycznej oraz terapii. Zadanie ma na celu podejmowanie działań sprzyjających poprawie funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol albo używających środków psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, a także doskonalenie jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. Kontynuowane będą przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Zadanie uwzględnia ponadto projekty mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy.

Szczególna uwaga skierowana będzie na udzielanie pomocy m.in. w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Realizacja zadania będzie odbywać się w szczególności poprzez:

1. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione do podejmowania leczenia odwykowego.

2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie: finansowanie osób pełniących dyżury rozmowy wspierające i motywujące do właściwego działania dla sprawców przemocy tj. terapeuta, psycholog, prawnik.

3. Podejmowanie interwencji wobec osób, co do których, istnieje podejrzenie, że są osobami doświadczającymi przemocy lub sprawcami przemocy w rodzinie.

4. Organizowanie i finansowanie szkoleń w zakresie procedury „Niebieska Karta" dla przedstawicieli różnych profesji: członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, służby zdrowia i Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wspieranie i konsekwentne wdrażanie procedur Niebieskiej Karty przez członków GKRPA, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów szkolnych i pracowników służby zdrowia w przypadku przemocy domowej.

6. Wspieranie działań zmierzających do udzielania pomocy dzieciom i rodzinom z problemami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych w szczególności w zakresie współpracy ze szkołami.

7. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym.

8. Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie zwiększenia świadomości na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

 

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W ramach zadania podejmowane będą działania skierowane do społeczności lokalnej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, spożywania alkoholu, jak również kształtowanie postaw prozdrowotnych. Realizowane działania będą miały na celu wzmacnianie czynników chroniących i osłabienie czynników ryzyka, wzmacnianie inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży, którym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu. W ramach zadania upowszechniane będą materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, prowadzone edukacyjne kampanie społeczne. Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, kształtowanie prawidłowych postaw i wartości, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę uniwersalną, które będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Zaplanowane działania prowadzone będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W dalszym ciągu będą uwzględniały realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dotyczących różnych środków uzależniających i przemocy oraz łączenie poszczególnych działań podejmowanych wobec tej populacji.

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Inicjowanie i wspieranie finansowe szkolnych programów profilaktycznych, warsztatów i innych form edukacyjnych o charakterze profilaktycznym.

2. Inicjowanie i wspieranie finansowe zajęć edukacyjnych dla rodziców, rad pedagogicznych i przedstawicieli innych profesji, których działalność dotyczy profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży odpowiadających standardom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

3. Wspieranie i współorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin narażonych na działanie czynników ryzyka (alkohol, narkotyki, przemoc, uzależnienia behawioralne) oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących poprzez ogłaszanie konkursów, ofert.

4. Wspieranie finansowe lokalnych imprez bezalkoholowych, rekreacyjno-sportowych takich jak: festynów rodzinnych i imprez muzycznych, wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako element oddziaływań profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego stylu życia, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tradycji i więzi rodzinnych.

5. Współudział w organizowaniu wyjazdów, imprez i spotkań rodzinnych oraz innych uroczystości

kształtujących postawy moralne bez alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych NSP, uzależnień behawioralnych i przemocy, promujących zdrowy styl życia.

 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

1. Współpraca z opieką zdrowotną na terenie Gminy Czarne. Nowoczesna działalność profilaktyczna i edukacyjno-informacyjna, obejmująca: uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależniania, metody wczesnego diagnozowania w służbie opieki zdrowotnej.

2. Współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, w organizowaniu wypoczynku, rekreacji i alternatywnego spędzania wolnego czasu w budowaniu, remontowaniu bazy (lokale i tereny) dla dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych i z rodzin dysfunkcyjnych oraz społeczności lokalnej zagrożonej wpływem uzależnień.

 

Zadanie V: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Burmistrzem Czarnego i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

 

Zadanie VI: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Współpraca z Policją i z innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady ustalającą liczbę punktów sprzedaży i zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

 

Zadanie VII: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Burmistrzem Czarnego.

 

Adresatami ofert z zakresu zajęć reintegracyjnych są przede wszystkim:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy,

 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023 realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych, stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesionych przez podmioty gospodarcze w roku 2023.

 

 

Ustala się następujące stawki wynagrodzeń obowiązujące w 2023 roku:

Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł brutto.

Sekretarz GKPiRPA– ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł brutto.

Diety dla członków GKPiRPA – 230 zł brutto miesięcznie.

Stawka bazowa dla specjalistów danej profesji (wymagane wykształcenie wyższe oraz dodatkowe, wymagane szkolenia z zakresu świadczonej pomocy lub usługi terapeutycznej) 65 zł brutto za jedną godzinę zegarową.

Pozostałe osoby (w tym zajęcia świetlicowe) – 45 zł brutto za jedną godzinę zegarową.

 

 

 

 

 

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023

(projekt)

I. Wydatki na działalność komisji 20.280 zł

 • Ryczałt dla przewodniczącego

 • Ryczałt dla sekretarza

 • Diety dla członków komisji

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne, itd.

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: 5.000 zł

 • Opał, drobne naprawy, itd.

 • Wydatki bieżące na materiały edukacyjne (książki, broszury, plakaty, i inne), materiały piśmiennicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności w punkcie.

III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na 2023r.

 

1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin: 60.840 zł

 • dyżury w punkcie,

 • prace interwencyjno-wspierające,

 • konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

 • psychoterapia indywidualna,

 • psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

 

2. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne. 38.880 zł

 • przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych uzależnieniami lub gdzie występuje problem uzależnienia, z problemem alkoholowym w szkołach: świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

 • przeprowadzenie zajęć profilaktycznych oraz wychowawczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym w świetlicach wiejskich

IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 44 w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.000 zł

 

Szkolenia prowadzone we własnym zakresie, dla przedstawicieli różnych profesji:

 • wykłady, prelekcje, treningi itp.

 • programy profilaktyczne

 

V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych. 2.000 zł.

 • Programy edukacyjno – profilaktyczne

 • Spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej

 • Inne rekomendowane

VI. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”.

 

1.Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zajęć uwrażliwiających, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku, przez daną instytucję, placówkę, stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji. Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym. 2.000 zł

 

2. Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi. 2.000 zł

3. Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym 1.000 zł

 

VII. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo – wychowawczych 1.000 zł

 

 

Razem wydatki: 135.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminarz wydatków związanych z realizacją

przeciwdziałania narkomanii w Gminie Czarne w rok 2023

(projekt)

 

 

I. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP.

 

2.000 zł

 

II. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych.

 

2.000 zł

 

III. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne.

6.000 zł

 

 

IV. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

15.000 zł

 

Razem wydatki: 25.000 zł

 

 

 

Wydatki ogółem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023: 160.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące wydatków finansowanych z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023:

 

 1. Wydatki na działalność komisji:

Ryczałt dla przewodniczącego – 500,00 zł

Ryczałt dla sekretarza – 500,00 zł

Ryczałt dla członków komisji – 230,00 zł

500,00 zł + 500,00 zł + 3 x 230,00 zł (trzech członków) = 1.690,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 20.280,00 zł

 1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: 5.000 zł

 • Opał, drobne naprawy, itd.

 • Wydatki bieżące na materiały edukacyjne w punkcie (książki, broszury, plakaty, i inne), materiały piśmiennicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności w punkcie.

 

III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na 2023r.

 

1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin:

 • dyżury w punkcie psychologa, terapeuty ds. uzależnień – 3 godziny tygodniowo,

 • dyżury w punkcie psychologa – 6 godziny tygodniowo,

 • dyżury w punkcie terapeuty ds. uzależnień – 3 godziny tygodniowo,

 • dyżury w punkcie terapeuty ds. przemocy – 3 godziny tygodniowo,

 • dyżury w punkcie prawnika – 3 godziny tygodniowo,

łącznie 18 godzin tygodniowo x 52 tygodnie w roku x 65,00 zł brutto = 60.840,00 zł

2. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne:

 • Szkoła Podstawowa w Czarnem - 9 godzin tygodniowo,

 • Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 6 godzin tygodniowo,

 • Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 6 godzin tygodniowo,

łącznie 21 godzin tygodniowo x 41 tygodni (52 tygodnie w roku – 9 tygodni wakacji – 2 tygodnie ferii zimowych) x 45,00 zł brutto ≈ 38.880,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 09-12-2022 13:49:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Stojak 09-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 09-12-2022 13:49:54