Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2022 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Zarządzenie Nr 0050.198.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 4 ust. 1 pkt 14 i 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) edukacji.

§ 2. 1. Termin składania ofert konkursowych ustala się do dnia 05 stycznia 2023 r.

2. Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.198.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

 

Regulamin

otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

 

§ 1

Rodzaj zadania publicznego

 

Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2023 r., dotyczących Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

   1. Organizowanie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw Gminy Czarne.
   2. Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne.
   3. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych

i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży.

 

§ 2

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania

 

Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań publicznych w 2023 r. wynosi 261.680,00 zł, z tego na:

1) z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę
251.680,00 zł;

2) z zakresu edukacji planuje się przeznaczyć 10.000,00 zł.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

2. W otwartym konkursie ofert biorą udział przedmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

3. W otwartym konkursie ofert preferowane będą wnioski, które obejmują w swoim zakresie działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarne.

4. Oferty składane w otwartym konkursie ofert będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Burmistrza Czarnego. W skład komisji wchodzą:

    1) dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czarne,

    2) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych.

5. Spotkanie mające na celu wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej odbędzie się w dniu 02 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, sala nr 16, godz. 12:00. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej odbędzie się wg następujących zasad:

   1) Kandydatem nie może być osoba reprezentująca organizację pozarządową biorącą udział  w otwartym konkursie ofert.

   2) Każda organizacja pozarządowa może być reprezentowana podczas spotkania przez jedną osobę.

   3) Organizacja pozarządowa przed rozpoczęciem spotkania powinna zgłosić swoje uczestnictwo, wskazując nazwę, adres oraz dane osoby reprezentującej ją podczas spotkania. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania na załączonym formularzu.

  4) Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

  5) Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybierani są w drodze jawnego głosowania.

  6) Prawo głosu ma każda z osób reprezentujących organizacje pozarządowe zgłoszona na spotkaniu.

  7) Przedstawicielami organizacji pozarządowych w komisji konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów podczas głosowania.

6. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów podczas zwołanego w tym celu spotkania, przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznacza Burmistrz Czarnego.

7. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli:

   1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji, lub

   2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

   3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile po jego ogłoszeniu nastąpiła zmiana wysokości finansowania,
o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, Burmistrz może unieważnić konkurs w całości lub w części podając do publicznej wiadomości przyczyny unieważnienia oraz jego zakres.

9. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Czarnego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z oceny ofert, sporządzony
przez Komisję Konkursową.

10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Czarnego, bez zbędnej zwłoki zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego wg wzoru ramowego umowy o wykonanie zadania publicznego określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U.  z 2018r. poz. 2057). Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

11. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Czarne na rzecz wykonawcy na warunkach określonych w zawartej umowie.

12. Termin przekazywania dotacji może ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek wykonawcy zadania   i wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

 

§ 4

Terminy i warunki realizacji zadania

 

1. Zadania publiczne obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy i powinny być zrealizowane przez wyłonionych wnioskodawców do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Czarne może zlecić zadania, o których mowa w §1 danego zakresu jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty przydzielonej na realizację zadań
w tym zakresie.

3. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Czarne będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy -
w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

4. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. Pokryte mogą być jedynie niezbędne koszty, zaplanowane w kosztorysie oferty dotyczącym realizacji zadania. Poniesione przez organizację wydatki zarówno z dotacji jak i wkładu własnego muszą być możliwe do zidentyfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, rachunkami, itp.

5. Koszty administracyjne będą kwalifikowane do wysokości 15% przyznanej kwoty dotacji, np.: obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń, pod warunkiem, że wykazane w ofercie koszty będą uzasadnione jako niezbędne do realizacji zadania, a skala wydatków będzie adekwatna do wielkości zadania.

6. Z dotacji na realizację zadań nie mogą być pokrywane następujące koszty:

   1) zadania i zakupy inwestycyjne,

   2) zakupy gruntów,

   3) działalność gospodarczą,

   4) działalność polityczną, religijną,

   5) remonty budynków,

   6) upomnienia i kary zawodników.

7. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania w ofercie w wielkościach i na zasadach
tj. jeżeli dany koszt finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji zestawienia kosztów realizacji zadania
w ofercie, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie bądź zmniejszenie o więcej niż 20% bez zmiany wielkości dotacji zawartej w umowie.

8. Wszelkie uzasadnione inne, niż określone w ust. 4 zmiany dotyczące kosztorysu oferty, będącego załącznikiem umowy, wymagają sporządzenia aneksu.

9. Zleceniobiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

§ 5

Termin i warunki składania ofert

 

1. Uczestnicy otwartego konkursu ofert realizacji zadań z § 1 składają oferty według wzoru określonego
w załączniku nr 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  z dnia 24 października 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) wraz z załącznikami:

   1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji właściwego organu (w przypadku składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów),

   2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu,

   3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów,

   4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku udziału partnera w realizacji zadania),

   5) wszystkie w/w załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,

   6) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

2. Oferty należy składać lub przesyłać przesyłką pocztową do dnia 05 stycznia 2023 r. do godziny 15:00
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne. Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2023”. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta   i Gminy Czarne. Na kopercie musi być umieszczony adres oferenta.

3. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057) w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty dostępny na stronie internetowej.

 

§ 6

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2. Wybór ofert nastąpi nie później niż do 19 stycznia 2023 r.

3. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Czarnego, na podstawie formularza oceny ofert.

   1) Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu o uzupełnienie brakujących informacji zawartych w ofercie. Organizacja w terminie 2 dni od poinformowania o brakach formalnych zobowiązana jest do ich usunięcia. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą dalej rozpatrywane. Komisja uzna ofertę za:

  a) kompletną, jeżeli:

    • dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
    • załączniki spełniają wymogi ważności,
    • wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

  b) prawidłową, jeżeli:

    • jest zgodna z celem i założeniami konkursu,
    • złożona jest na właściwym formularzu,
    • złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie,
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno– rachunkowym,
    • podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,
    • działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu.

   2) Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, oraz te, które w ocenie merytorycznej otrzymały mniej niż 60 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

   3) Ocena merytoryczna ofert polegać będzie na ocenie następujących elementów:

    a) za planowany udział środków finansowych własnych w wysokości:

- 8% i więcej wartości całego zadania – oferta otrzyma 10 pkt,

- 5% - 7% wartości całego zadania – oferta otrzyma 5 pkt,

- 2% - 4% wartości całego zadania – oferta otrzyma 3 pkt,

- 0% - 1% wartości całego zadania – oferta otrzyma 0 pkt;

    b) za przewidywany wkład osobowy i rzeczowy w wysokości łącznie:

- 8% i więcej wartości całego zadania – oferta otrzyma 10 pkt,

- 5% - 7% wartości całego zadania – oferta otrzyma 5 pkt,

- 2% - 4% wartości całego zadania – oferta otrzyma 3 pkt,

- 0% - 1% wartości całego zadania – oferta otrzyma 0 pkt;

   c) Ilość osób objętych wsparciem z uwzględnieniem liczby osób w poszczególnych grupach:

- od 101 wzwyż – 10 pkt,

- 71-100 – 8 pkt,

- 51-70 – 6 pkt,

- 21-50 – 4 pkt,

- do 20 – 2 pkt;

   d) za niepobieranie opłat od uczestników komisja przyzna - 10 pkt;

   e) sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego) - 10 pkt.

Zgodnie z art. 15zzl. ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku niewykonania planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie                                                z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegającą zwrotowi.

  4) Oceny spełnienia w/w kryteriów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Czarnego.

  5) Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał indywidualnej oceny ofert, przydzielając                      za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów. Suma tych punktów będzie cząstkową oceną końcową oferty.

 6) Ocena końcowa oferty będzie średnią arytmetyczną cząstkową ocen końcowych oferty.

 7) Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty wg kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.    

 8) Z posiedzeń Komisji Konkursowych sporządza się protokół i sprawozdanie z oceny oferty.

 9) Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Czarnego.

10) Z wnioskodawcami Burmistrz Czarnego może prowadzić negocjacje w zakresie dotyczącym:

   1. zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadań wynikających ze złożonej oferty,
   2. zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją
    z budżetu Gminy Czarne,
   3. przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy Czarne,
   4. zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy Czarne.

11) W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do zmniejszenia zakresu rzeczywistego wnioskowanego zadania oraz przedłożenia zmienionego harmonogramu projektu i kalkulacji kosztów realizacji zadania.

 12) Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zostanie podana niezwłocznie do wiadomości na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 13) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert przyjmuje formę zarządzenia Burmistrza Czarnego.

 14) Burmistrz Czarnego zawiadamia na piśmie wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli oferty
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

 15) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§ 7

Zadania publiczne w 2022 r. oraz wysokość dotacji przekazanych

organizacjom pozarządowym

 

            W 2022 r. na realizację zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” łączna wysokość środków publicznych przewidzianych                              na realizację zadań publicznych w 2022 r. wyniosła 238.800 zł z tego na:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 228.800,00 zł;
 2. Edukacje – 10.000,00 zł;

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 15_12_2022_10_47_02_RODO.doc (DOC, 36.00Kb) 2022-12-15 10:47:02 150 razy
2 Wzór sprawozdania.docx (DOCX, 26.69Kb) 2022-12-15 09:55:08 170 razy
3 Formularz Wybór Członków Komisji.docx (DOCX, 13.33Kb) 2022-12-15 09:55:08 145 razy
4 Komunikat Burmistrza Czarnego 15122022.pdf (PDF, 57.46Kb) 2022-12-15 09:54:14 171 razy
5 Zarządzenie_0050.198.2022.pdf (PDF, 60.32Kb) 2022-12-15 09:54:14 170 razy
6 Uchwała Nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r..pdf (PDF, 901.73Kb) 2022-12-15 09:54:14 171 razy
7 Wzór oferty.doc (DOC, 121.00Kb) 2022-12-15 09:54:14 146 razy
8 RODO.doc (, 40.00Kb) 2022-12-15 09:54:14 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 15-12-2022 09:54:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 15-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 05-01-2023 12:29:58