Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2023
Burmistrza  Czarnego

z dnia 23 stycznia 2023 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 5 ust. 2, § 9 uchwały Nr 0007.30.2015 Rady Miejskie w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czarne w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłoszenia uwag i opinii w sprawie projektu Programu.

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: jkosowska@czarne.pl.

5. Projekt  programu umieszczony będzie na  stronie internetowej bip.czarne.pl  - konsultacje społeczne i udostępniony w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul Moniuszki 12, pokój 27,  w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku).

6. Konsultacje mają charakter gminny.

7. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 1 lutego 2023 r. do 15 lutego 2023 r.

§ 2.  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Projekt

z dnia  23 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm. ),po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Czarne,

Rada Miejska w Czarnem
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się   Program  opieki   nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3. Traci moc uchwała nr 0007.15.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1338).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 roku

§ 1. Celem Programu jest:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) w szczególności poprzez poszukiwanie  nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie  tym  zwierzętom miejsca w schronisku ,

2) Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów,

3) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina Czarne,

2) Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt ul. Igielska 24, 89-600 Chojnice na podstawie umowy podpisanej  z Gminą Czarne,

3) Hotel dla zwierząt domowych „KAMIR” – Jaromierz 32, 77-300 Człuchów

4) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych,

5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni  wyznaczony przez Burmistrza Czarnego  pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Czarne polega w szczególności na:

1) zapewnieniu miejsca w schronisku dla zwierząt, które posiada zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, numer weterynaryjny nadany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną zgodnie z miejscem  prowadzonej działalności oraz spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11  marca  2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ),

2) edukacji mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie  prawidłowych postaw i zachowań  w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających  na właścicielach i opiekunach zwierząt ,

3) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych .

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) zapewnienie dokarmiania, zapewnienie wody pitnej w miejscu ich przebywania przy udziale społecznych  opiekunów,

2) ustalenie miejsca (  budynków ), w których przebywają koty wolno żyjące,

3) w miarę możliwości zapewnienie schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) powierzenie  realizacji  ww. zadań  jednostkom  pomocniczym  Gminy  oraz  współdziałanie

z organizacjami społecznymi,

§ 5. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

         a) Interwencyjne

         b) Okresowe

2. Wyłapywaniem objęte  będą  bezdomne zwierzęta  pozostawione  bez  opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu bezpieczeństwu ludzi.

3. Celem zapewnienia  dalszej  opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami  Gmina Czarne podpisała umowę  z podmiotem  prowadzącym  działalność  w tym  zakresie Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt w Chojnicach oraz   Hotel   dla   zwierząt „KAMIR” –  Jaromierz 32, 77-300 Człuchów.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który  nie stwarza zagrożenia  dla  życia  i zdrowia  zwierząt,  a także  nie będzie  zadawał  im  cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom,

5. Transport bezdomnych zwierząt  będzie odbywał się  środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu  zwierząt żywych. Transport  zapewnia  schronisko Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt w Chojnicach  oraz  z Hotelem   dla zwierząt   domowych  „KAMIR” –  Jaromierz  32, 77-300 Człuchów.

§ 6. 1. Gmina   Czarne    realizuje  sterylizację   i   kastrację  zwierząt    na  zasadach   ustalonych  ze schroniskiem,

1) Zabiegi    sterylizacji  i kastracji   mogą   być   przeprowadzone   wyłącznie   przez    lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę,

2) Zabiegom,  o których   mowa   w ust. 1 nie podlegają   zwierzęta  w okresie 14 dni   od umieszczenia ich  w schronisku/hotelu,  z uwagi  na  możliwość  zgłoszenia  się właściciela  lub opiekuna  oraz   przeznaczone   do   adopcji w terminie   określonym   w ogłoszeniu o poszukiwaniu  nowych właścicieli,

3) Decyzję o sterylizacji  i kastracji  zwierząt,  które   trafiły   do   schroniska  podejmuje lekarz weterynarii.

4) Bezdomne koty wychodzące na zewnątrz będące pod opieką właścicieli lub opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Czarne mogą zostać poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji. Zabiegi te wykonywane będą do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1. Informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty –  na portalach społecznościowych,

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 8. Usypianie zwierząt:

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt i w gabinecie weterynaryjnym w schronisku – wymagane jest humanitarne   postępowanie  pracownika  w stosunku do zwierzęcia,

2. Fakt uśpienia ślepych miotów w schronisku odnotowuje się w ewidencji zwierząt.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone .

§ 9. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczone zostaną w budynku gospodarczym przystosowanym do przebywania zwierząt   w miejscowości Czarne  przy ul.  Sarniak,

2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Czarne  podejmować będzie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt .

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z ,Przychodnią Weterynaryjną Anna, Józef Spieszny, z siedzibą 77-300 Człuchowie, ul. Sienkiewicza 1M mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 11. Schronisko i hotel  prowadzi czipowanie zwierząt wychodzących do adopcji.

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie w kwocie: 60 000,00 zł (pięćdziesiąt  tysięcy 00/100 złotych) ponosi Gmina Czarne i  środki te są zabezpieczone w budżecie na rok 2023 r. w tym na:

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,  opieka i transport do schroniska wraz z opieką weterynaryjną, znakowaniem, -  40 000,00 zł

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, - 7 000,00 zł

3) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 4.000 zł

4) kastracja/sterylizacji – 7 000,00 zł.

5) opiekę i utrzymanie w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich - 2 000,00 zł

2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację programu będzie odbywało się w sposób  celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją programu.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących  projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 r.

Wstęp:

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czarne dotyczyły projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 r.

Przebieg konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne i Zarządzenia nr 0050.6.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2023 r.

Konsultacje odbyły się  w następującej formie:

1)    zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej;

2)    udostępnienie  w  siedzibie Urzędu, pokój nr 27;

3)    umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków na formularzu zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Konsultacje zostały przeprowadzone na terenie Gminy Czarne i były adresowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czarne.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w dniu 24.01.2023 r. na stronie internetowej Gminy Czarne i na tablicy ogłoszeń.

Termin konsultacji ustalony został od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r.

Podsumowanie:

Konsultacje społeczne cieszyły się niewielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców. W wyniku ogłoszonych konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Czarne  nie wpłynął żaden formularz odnośnie konsultowanego projektu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z konsultacji.pdf (PDF, 68.57Kb) 2023-03-07 13:39:08 46 razy
2 Zarządzenie Nr 0050.6.2023.pdf (PDF, 52.51Kb) 2023-01-24 08:18:59 51 razy
3 Projekt programu 2023.pdf (PDF, 242.01Kb) 2023-01-24 08:18:59 68 razy
4 Formularz zgłoszeniowy.doc (DOC, 32.00Kb) 2023-01-24 08:18:59 58 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 24-01-2023 08:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 23-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 07-03-2023 13:39:08