Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie Nr  0050.15.2023
Burmistrza CzarneGO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.), uchwały nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz Zarządzenia Nr 0050.198.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Zmieniam Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,  w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Pozostałe zapisy w/w zarządzenia pozostają bez zmian.

            § 3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,  z mocą obowiązującą od dnia 19 stycznia 2023 roku.

 

 

UZASADNIENIE

Z tytułu oczywistej omyłki pisarskiej zaszła konieczność zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, tj. w zakresie liczby porządkowej z pkt. 5 na pkt.6 – Stowarzyszenie LKS ,,SOKÓŁ” Wyczechy oraz w ilości uzyskanych punktów, z pkt. 6 na pkt. 5 Klub Karate KYOKUSHIN Czarne oraz wnioskowanej kwoty dotacji przez Stowarzyszenie LKS ,,CZARNI” Czarne winno być 58 670,00 zł.

W związku z powyższym, zmiana niniejszego Zarządzenia jest konieczna.

 

                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                        do zarządzenia Nr 0050.15.2023

                                                                                                                                                                                        Burmistrza Czarnego

                                                                                                                                                                                        z dnia 25 stycznia 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.01.2023 r.  otwartego konkursu ofert - podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymują dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwocie przyznanej dotacji zawiera poniższa tabela.

Nazwa zadania publicznego

Z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane                      w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Ilość uzyskanych punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

1.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy                  i m. Czarne

18 700,00

95

15 000,00

brak

2.

Stowarzyszenie LKS ,,CZARNI” Czarne

Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne

58 670,00

93

50 000,00

brak

3.

Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży       

21 900,00

91

15 000,00

brak

4.

Stowarzyszenie UKS Champion Czarne

Upowszechnianie Sportu w Gminie Czarne

24 800,00

90

20 000,00

brak

5.

Klub Karate Kyokushin Czarne

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo i organizację imprez sportowych karate Kyokushin dla mieszkańców Gminy Czarne

13 040,00

88

8 000,00

brak

6.

Stowarzyszenie LKS ,,SOKÓŁ” Wyczechy

Organizowanie imprez sportowych                        i sportowo – rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży

57 169,50

84

40 000,00

brak

7.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu

Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez Sport, Turystykę i Rekreację 

5 560,00

76

5 000,00

brak

 

  1. Oferty niedopuszczone do oceny (złożone po terminie) – BRAK;

1.2   Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów formalnych pomimo wezwania
do uzupełnienia braków formalnych ) - BRAK;

1.3 Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania)  – BRAK.

 

 

 

 

Nazwa zadania publicznego

z zakresu Edukacji

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Ilość uzyskanych punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie                          do edukacji

10.000,00 zł

86

10.000,00 zł

brak

 

  1. Oferty niedopuszczone do oceny (złożone po terminie) – BRAK;
  2. Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów formalnych pomimo wezwania
            do uzupełnienia braków formalnych ) - BRAK;
  3. Oferty niedopuszczone do oceny (niespełniające wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania) - BRAK.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie NR 0050.15.2023.pdf (PDF, 218.59Kb) 2023-01-27 13:27:48 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 27-01-2023 13:27:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 25-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 27-01-2023 13:35:11