Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza V nabór na stanowisko: nauczyciela psychologa szkolnego

                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza V nabór na stanowisko:

                                                                   nauczyciela psychologa szkolnego

I. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672 ) na czas nieokreślony.

       Wymiar etatu: pełen etat, (22/22).

       Data rozpoczęcia pracy:  01 październik 2023 r.

II. Wymagania:

a) niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672)

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

  1. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
  2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;
  3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela psychologa szkolnego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Zgodnie  z  §  5.    ust.   5  ww.  rozporządzenia   Kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela

psychologa szkolnego w szkołach podstawowych .

b)  dodatkowe:

     1) komunikatywność,

     2)odpowiedzialność i rzetelność,

     3) sumienność,

     4) umiejętność pracy w zespole,

  1. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania pro­blemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo­wanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozy­cji i uzdolnień uczniów

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowo­dzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

-  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9) inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami";

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)innymi szkołami i placówkami;

5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

IV. Wymagane dokumenty :

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(załącznik nr 1)

d) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,(załącznik nr 2)

e) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,

f) kserokopia dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe bądź umiejętności,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych   (t.j, Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).(załącznik nr 3)

h) podpisana klauzula informacyjna zamieszczona przy ogłoszeniu.(załącznik nr 4).

i) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli kandydat posiada).

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

V. Wymagane dokumenty  należy:

I)  przesłać:

1. na adres mailowy: zsczarne@wp.pl,

2. pocztą na adres Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4,                     77-330 Czarne

lub

II)  złożyć osobiście w sekretariacie  Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne.

W trybie I.1 w temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela psychologa szkolnego.

W trybie I.2 oraz II dokumenty należy przekazać w zaklejonej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela psychologa szkolnego”. We wszystkich przypadkach i trybach - do dnia 25 września 2023 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Czarne, dnia 12.09.2023 r.

 

miejscowość, data

 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 4- Klauzula RODO.pdf (PDF, 541.63Kb) 2023-09-12 11:47:33 75 razy
2 Załącznik nr 1- kwestionariusz osobowy.odt (ODT, 8.53Kb) 2023-09-12 11:47:33 74 razy
3 Załącznik nr 2- oświadczenie brak przeciwwskazań zdrowotnych.odt (ODT, 13.29Kb) 2023-09-12 11:47:33 75 razy
4 Załącznik nr 3- oświadczenie o czynnościach prawnych, niekaralności, przetwarzaniu danych osobowych.odt (ODT, 16.38Kb) 2023-09-12 11:47:33 76 razy
5 Informacja o wynikach IV naboru na nauczyciela psychologa szkolnego.pdf (PDF, 26.62Kb) 2023-09-12 11:47:33 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 12-09-2023 11:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Dąbrowa-Jaworska 12-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 12-09-2023 11:47:33