Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie Nr 0050.98.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:


 

§ 1.  Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta
i Gminy Czarne.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Dorota Dębska - przewodnicząca Komisji

2) Arkadiusz Kubalewski - członek Komisji

3) Krzysztof Dobień - członek Komisji

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.98.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, tel. 059 8332078

2. Określenie stanowiska:

ds. księgowości budżetowej

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne (formalne)

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na stanowisku,

5.  wykształcenie wyższe

6. dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych typu drukarka, skaner, kserokopiarka oraz znajomość pakietu MS Office,

7. wiedza i umiejętności zawodowe: znajomość prawa z zakresu wykonywanych zadań,
a szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych.


 

Dodatkowe kryteria wyboru kandydata:

 1. min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

 2. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym programów księgowych,

 3. systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

 4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, systematyczność.


 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;

 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;

 3. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,     

 4.  przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych,

sprawozdań z operacji finansowych oraz statystycznych zgodnie z obowiązującymi

przepisami;

 1. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej,

Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 1. organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji

finansowej;

 1. współpraca z bankami, ZUS, KRUS, US, PFRON i instytucjami ubezpieczeniowymi;

 2. rozliczanie i księgowanie różnych dochodów Gminy;

 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 4. prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

 5. prowadzenie obowiązujących rejestrów wydawanych dokumentów;

 6. prowadzenie spraw finansowych z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 7. przygotowywanie umów w ramach Funduszu Socjalnego.

 8. wystawianie faktur w zakresie sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego itp.,

 9. prowadzenie rejestru VAT, rozliczanie oraz sporządzanie deklaracji VAT,

 10. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej.

przygotowywanie kompletnej dokumentacji podlegającej ogłoszeniu w BIP i terminowe jej przekazywanie w wersji elektronicznej lub papierowej administratorowi danych Urzędu Miasta i Gminy oraz sprawdzanie prawidłowości i kompletności ogłoszenia;

 1. sporządzanie aktów prawnych w formie umożliwiającej przekazywanie i publikowanie
  w aktualnie obowiązujących formatach;

 2. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika związanych z zajmowanym stanowiskiem.


 

5. Warunki pracy na stanowisku

1. umowa o pracę na czas określony – 3 miesięcy (z ewentualnym obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) i możliwością zawarcia po tym okresie umowy o pracę na czas nieokreślony,

2. wymiar czasu pracy – 1 etat

3. praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,

4. praca w siedzibie Urzędu

5. praca przy komputerze,

6. bezpośredni kontakt z klientami.


 

6. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju 2021 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,

2) kwestionariusz osobowy – według wzoru określonego w niniejszym załączniku,

3) kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4) kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy/referencji/zaświadczeń o zatrudnieniu) i innych dokumentów zawierających okres zatrudnienia – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – opatrzone własnoręcznym podpisem,

6) oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,

7) oświadczenie o tym, że kandydat nie był skazany za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie karne lub dyscyplinarne – opatrzone własnoręcznym podpisem,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. księgowości budżetowej

9) kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zmierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
(z dalszymi zmianami) o pracownikach samorządowych,

10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11) podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na procesu naboru – według wzoru zamieszczonego w niniejszym ogłoszeniu.


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

I. przesłać:

1. za pośrednictwem EPUAP z podpisem zaufanym

2. pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Czarne

II. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

W trybie I.2 oraz II dokumenty należy przekazać w zaklejonej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika samorządowego – do spraw księgowości budżetowej”. We wszystkich przypadkach i trybach - do dnia 05.07.2021 r. do g.12.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy Czarne ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Czarne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) CV powinno być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami) oraz z ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (z dalszymi zmianami)”.,

2) kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną,
w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne.

4) odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie ofert bez rozpatrzenia,

5) w CV należy podać numer telefonu oraz adres e-mail, w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

6) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czarne ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na procesu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne.

Dane osobowe na potrzeby procesu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), w związku z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Czarne może Pan/Pani kontaktować się drogą elektroniczną: k.bobenczyk@czarne.pl.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Artykuł 22.1. Kodeksu Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych są członkowie komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne (zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem). Oferty kandydatów nieprzyjętych w toku postępowania można odebrać osobiście w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany w pkt. 2.

7. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy przetwarzane Pani/pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. INNE INFORMACJE

Każdy kandydat przystępujący do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych przepisami prawa nie będzie możliwy udział w naborze. Podane dane nie będą podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.


 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:


 

 dnia …………………, podpis:……………………………..

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................................

2. Data urodzenia ......................................................................................................................................

3. Dane kontaktowe ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

4. Wykształcenie*........................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe* .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia* ....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)


 


 

...................................................... ..........................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


 

* -żądanie podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4–6, dotyczy przypadku, kiedy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem

 

Burmistrz Czarnego informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, wybrano Panią Izabelę Kozieł.

 

Uzasadnienie:

Do ogłoszonego naboru zgłosiła się jedna osoba tj. Pani Izabela Kozieł. Kandydatka spełniła wymogi formalne i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Nabór przeprowadzono w drodze postępowania na podstawie analizy: wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością tematyki związanej ze stanowiskiem pracy
ds. księgowości budżetowej i sprosta wymaganiom postawionym na tym stanowisku.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 info nabór Kozieł.pdf (PDF, 181.40Kb) 2021-07-06 12:25:03 159 razy
2 Zarządzenie Nr 0050.98.2021.pdf (PDF, 1.59Mb) 2021-06-24 12:37:35 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 24-06-2021 12:37:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Kubalewski 24-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 06-07-2021 12:25:03