Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.37.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

                                                 ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023      

 

Burmistrza Czarnego

z dnia 01 września 2023

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.37.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 32 ust 6, art. 39 ust 4 w zw. z  z art. 127 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), Burmistrz Czarnego zarządza, co następuje:

§? 1. W zarządzeniu Nr 0050.37.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. §3 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w drodze uchwały przez Radę Miejską w Czarnem, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2022 poz. 2201 z późn.zm.).”;

 

  1. określa się nowy wzór załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 4 zmienianego zarządzenia, który stanowi wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§? 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§? 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 0050.168.2023

                                                                                                        Burmistrza Czarnego z dnia 01 września 2023

 

                                                                              

                                                                                          Załącznik Nr 2

Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym

 

                                                                  

UMOWA NR .....................

określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym

Zawarta w dniu ..................................... w Czarnem pomiędzy:

 Gminą Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego, przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Doroty Dębskiej

a

Panią/Panem ...........................................zam. .................................................................

legitymującym się dowodem osobistym nr ....................................................................

- rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego, zwanym dalej Opiekunem.

§ 1. Gmina Czarne realizując obowiązek wynikający z art. 32 ust 6, art. 39 ust 4 w związku z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym................................................................................

zamieszkałym ........................................................................................................................................

powierza ten obowiązek Opiekunowi Panu/Pani...................................................................................

zamieszkałemu ......................................................................................................................................

na trasie (miejsce zamieszkania –przedszkole/szkoła/ośrodek – miejsce zamieszkania/miejsce pracy) ......................................................................................................................................i z powrotem, który bierze za nie odpowiedzialność w tym czasie.

§ 2. 1.  Opiekun oświadcza, że dysponuje samochodem osobowym (podać markę i model)

................................................... .              o numerze rejestracyjnym .....................................................

o pojemności skokowej silnika .......................................cm³,

rok produkcji   ............. pojemność silnika.........................., rodzaj paliwa....................................................,

średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km według danych producenta pojazdu................................

 nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) ..............................................., nr polisy    

ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków (NW) .............................................. . 

2. Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadków lub  wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad uczniem.

3. Opiekun gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas usług przewozu osób.

    4. Opiekun jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych umów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC oraz ubezpieczenia

od nieszczęśliwych wypadków (NW).

5. Obowiązkiem Opiekuna jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym przewożone będzie dziecko niepełnosprawne.

6. Gmina nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Opiekuna.

§ 3. 1.  Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia obliczana jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w drodze uchwały przez Radę Miejską w Czarnem, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2022 poz. 2201 z późn.zm.).

3. Odległość z domu dziecka do placówki i z powrotem wynosi wg oświadczenia Opiekuna zawartego we wniosku .........km.

4. Opiekun dowozi dziecko do placówki w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, w których obecność ucznia w placówce jest konieczna ze względu na organizację zajęć szkolnych (np. rekolekcje, odpracowanie zajęć za inny dzień).

§ 4. Opiekun ucznia niepełnosprawnego składa w siedzibie gminy, rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka wraz z poświadczeniem przez dyrektora placówki lub uprawnionej przez niego osoby ilości dni obecności dziecka w przedszkolu/szkole/ośrodku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.

§ 5. Przekazanie na rachunek bankowy Opiekuna (nazwa banku)......................................................

(nr rachunku) ...............................................................................................................................

środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w § 1 następuje nie później niż po 7 dniach od złożenia rachunku i poświadczenia.

§ 6. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w przedszkolu /szkole lub ośrodku.

§ 7. Kwota o której mowa w § 3 ust. 1 nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust 1 pkt 40c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2647 z późn. zm.).

§ 8. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ........................................... do dnia ................................ tj. czas trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym ............... Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem, które kończyć się będzie ostatniego dnia miesiąca.

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w formie wzajemnych negocjacji.

§ 12. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo oświatowe.

 

..............................................                                                                        .............................................

( Podpis Opiekuna)                                                                                        (Podpis Burmistrza)

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Wzór rachunku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym

     …..................................................................

(miejscowość, data)

.......................................................................

( imię i nazwisko opiekuna)

.......................................................................

.......................................................................

(adres zamieszkania rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego)

.......................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym

Przedkładam rachunek za przejazdy ucznia .................................................................................

                                                                        (imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego)

w okresie od ........................................... do ......................................... z miejsca zamieszkania,

tj. z miejscowości ............................................ do .......................................................................

i z powrotem, .......... ...  ilość przejazdów przebytych w ciągu dnia   .........

                                             

 

…..............................................................

( Pieczęć placówki oświatowej)

 

 

 

 

Poświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka do której/którego uczęszcza uczeń

Liczba dni obecności w przedszkolu/ szkole/ośrodku .................................w wyżej wymienionym okresie.

 

 

 

                                                            ............................................................................

                                                        ( data, podpis i pieczęć dyrektora  lub osoby upoważnionej)

 

Rozliczenie

Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem  ..............km                                     *stawka wg rodzaju paliwa ...................zł * średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu wg danych producenta pojazdu …................  * liczba dni obecności w szkole/ośrodku ...................................

= .................................zł

(kwota słownie: ...........................................................................................................................)

                        .......................................................

 

 

(data, podpis Rodzica /Opiekuna)

............................................................

 

 

Wypełnia organ:

Zatwierdzam do przelania na konto bankowe Opiekuna/Rodzica kwotę: .........................................zł

(kwota słownie: ...........................................................................................................................)

 

 

 

....................................................................

(data, podpis pracownika)

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 0050.168.2023.pdf (PDF, 295.71Kb) 2023-09-13 10:59:06 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 13-09-2023 10:59:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Boradyn 13-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 13-09-2023 10:59:06