Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.171.2023
Burmistrza Czarnego

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1327 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 699 zł, w tym:

1) 668 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.107.2.2023.JCH z 11.09.2023 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

2) 31 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym zad. nr 6. Pismo nr FB-I.3145.10.6.2023.AR z 12.09.2023 r.

3) Dokonuje się zmiany paragrafów dochodowych dotyczących zaopatrzenia dzieci z Ukrainy w podręczniki szkolne, w tym:

a) przed zmianą: Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.093,92 zł;

b) po zmianie: Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.093,92 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą  60 660.741,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące 45.587.459,72 zł,

2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.075.580,51 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.693.860 zł,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),

6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 23.484 zł.

7) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) w kwocie 0 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 661.711,11 zł, tym:

1) wydatki bieżące 47.629.479,21 zł

2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;

2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:

a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;

c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,

2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:

a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38  zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;

c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  373 730,76 zł;

5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,

2) udzielonej pożyczki  w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.023.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na promocje Gminy Czarne.

2. celową w wysokości  999.746,64zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;

3) imprezy kulturalne 0 zł;

4) rodziny zastępcze 0,00 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,

2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.171.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 13 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 853 259,07

0,00

2 853 259,07

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

84 748,92

0,00

84 748,92

 

 

2080

Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 093,92

-1 093,92

0,00

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

0,00

1 093,92

1 093,92

852

 

 

Pomoc społeczna

1 879 980,89

31,00

1 880 011,89

 

85295

 

Pozostała działalność

285 053,89

31,00

285 084,89

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

65 849,89

31,00

65 880,89

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

27 200,00

668,00

27 868,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

27 200,00

668,00

27 868,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

27 200,00

668,00

27 868,00

Razem:

60 660 042,74

699,00

60 660 741,74

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.171.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 13 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

4 683 053,42

20 000,00

4 703 053,42

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

134 400,00

20 000,00

154 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 556,00

10 000,00

31 556,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

96 735,80

6 556,00

103 291,80

 

 

4430

Różne opłaty i składki

16 108,20

3 444,00

19 552,20

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

230 653,01

0,00

230 653,01

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

163 054,10

3 140,00

166 194,10

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

27 000,00

1 205,00

28 205,00

 

 

4260

Zakup energii

75 000,00

-1 205,00

73 795,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

3 000,00

15 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 980,00

140,00

6 120,00

 

75495

 

Pozostała działalność

65 098,91

-3 140,00

61 958,91

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

-3 140,00

8 860,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 043 046,64

-20 000,00

1 023 046,64

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 043 046,64

-20 000,00

1 023 046,64

 

 

4810

Rezerwy

1 043 046,64

-20 000,00

1 023 046,64

801

 

 

Oświata i wychowanie

20 163 418,42

0,00

20 163 418,42

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10 618 142,06

0,00

10 618 142,06

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

141 006,00

-170,00

140 836,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 408,23

170,00

3 578,23

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

84 748,92

0,00

84 748,92

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 093,92

0,00

1 093,92

851

 

 

Ochrona zdrowia

238 727,88

0,00

238 727,88

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

25 000,00

0,00

25 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

-3 000,00

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

3 000,00

13 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 502 336,85

31,00

4 502 367,85

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 177 855,20

0,00

1 177 855,20

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

20 629,00

-841,00

19 788,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 360,00

841,00

16 201,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

100,00

1 100,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

20,00

20,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 340,00

-120,00

1 220,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

991 940,49

0,00

991 940,49

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

335 030,00

26 000,00

361 030,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

315 210,00

-27 711,00

287 499,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

17 000,00

1 711,00

18 711,00

 

85231

 

Pomoc dla cudzoziemców

67 210,19

31,00

67 241,19

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

160,89

31,00

191,89

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

77 200,00

668,00

77 868,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

77 200,00

668,00

77 868,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

57 200,00

668,00

57 868,00

855

 

 

Rodzina

6 927 078,36

0,00

6 927 078,36

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 146 833,07

0,00

5 146 833,07

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

154 534,00

19 206,00

173 740,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60 050,00

-17 000,00

43 050,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 698,00

-2 206,00

5 492,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 287 723,19

0,00

4 287 723,19

 

90095

 

Pozostała działalność

351 557,04

0,00

351 557,04

 

 

4260

Zakup energii

54 476,32

-7 350,00

47 126,32

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

77 499,28

7 350,00

84 849,28

Razem:

67 661 012,11

699,00

67 661 711,11

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.171.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 13 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

417 168,51

0,00

417 168,51

 

01095

 

Pozostała działalność

417 168,51

0,00

417 168,51

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

417 168,51

0,00

417 168,51

750

 

 

Administracja publiczna

110 119,00

0,00

110 119,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

110 119,00

0,00

110 119,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

110 119,00

0,00

110 119,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 208,00

0,00

27 208,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 700,00

0,00

1 700,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 700,00

0,00

1 700,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

25 508,00

0,00

25 508,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

25 508,00

0,00

25 508,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

84 748,92

-1 093,92

83 655,00

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

84 748,92

-1 093,92

83 655,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

83 655,00

0,00

83 655,00

 

 

2080

Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 093,92

-1 093,92

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

339 480,00

0,00

339 480,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

15 000,00

0,00

15 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

324 480,00

0,00

324 480,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

324 480,00

0,00

324 480,00

855

 

 

Rodzina

5 121 434,00

0,00

5 121 434,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 023 484,00

0,00

5 023 484,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

23 484,00

0,00

23 484,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 500,00

0,00

2 500,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

95 450,00

0,00

95 450,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

95 450,00

0,00

95 450,00

Razem:

6 100 158,43

-1 093,92

6 099 064,51

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.171.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 13 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

417 168,51

0,00

417 168,51

 

01095

 

Pozostała działalność

417 168,51

0,00

417 168,51

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

860,00

0,00

860,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

122,50

0,00

122,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 197,27

0,00

2 197,27

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

408 988,74

0,00

408 988,74

750

 

 

Administracja publiczna

110 119,00

0,00

110 119,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

110 119,00

0,00

110 119,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 414,00

0,00

84 414,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 545,00

0,00

4 545,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 767,00

0,00

9 767,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 393,00

0,00

1 393,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

0,00

10 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 208,00

0,00

27 208,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 700,00

0,00

1 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

0,00

1 700,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

25 508,00

0,00

25 508,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 508,00

0,00

25 508,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

84 748,92

-1 093,92

83 655,00

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

84 748,92

-1 093,92

83 655,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

828,22

0,00

828,22

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

82 826,78

0,00

82 826,78

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 093,92

-1 093,92

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

339 480,00

0,00

339 480,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

15 000,00

0,00

15 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

324 480,00

0,00

324 480,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

216 480,00

0,00

216 480,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

108 000,00

0,00

108 000,00

855

 

 

Rodzina

5 121 434,00

0,00

5 121 434,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 023 484,00

0,00

5 023 484,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4 877 484,00

0,00

4 877 484,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 149,00

0,00

110 149,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 303,00

0,00

10 303,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 597,00

0,00

20 597,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2 951,00

0,00

2 951,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

552,00

0,00

552,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 448,00

0,00

1 448,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 135,00

0,00

1 135,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

196,00

0,00

196,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

29,00

0,00

29,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 140,00

0,00

1 140,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

95 450,00

0,00

95 450,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

95 450,00

0,00

95 450,00

Razem:

6 100 158,43

-1 093,92

6 099 064,51

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SCAN 0050.171.2023 z 13.09.2023 r.pdf (PDF, 833.87Kb) 2023-09-19 09:39:45 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 19-09-2023 09:39:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Dębska 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 19-09-2023 09:39:45