Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyczechach

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 44. 2022

BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 21 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyczechach

 

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz. 559) w związku z art. 63 ust. l i 10 i art. 29 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz § l ust. l i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. Ogłaszam konkurs, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyczechach prowadzonej przez Gminę Czarne

 

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2021 r. poz. 1449).

 

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czarne.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.44.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 21 marca 2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Czarnego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyczechach

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Czarne, adres : ul. Moniouszki 12, 77-330 Czarne

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Wyczechach, adres: 77-326 Wyczechy 29

 

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017?r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2021 r. poz. 1449).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły,

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

?imię (imiona) i nazwisko,

?datę i miejsce urodzenia,

?obywatelstwo,

?miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

 

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

 

 

6)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie   z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021 r. poz.672) - w przypadku cudzoziemca;

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych          z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy       z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 01.08.1972?r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych korzysta  w pełni z praw publicznych;

16)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora (załącznik do ogłoszenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ( nazwa szkoły lub placówki) w ….........” w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12 pok. 12. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12- decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

4.  Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czarnego.

 

5.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Czarnego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy w Czarnem ul. Moniuszki 12, I piętro pok.12 tel. 531 686 247 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.44.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 21 marca 2022 r.

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na proces

 

ogłoszenia konkursu naboru na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Wyczechach

 

Dane osobowe na potrzeby procesu naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Wyczechach są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), w związku z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że:

 

1.   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarnego.

 

2.      INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem może Pan/Pani kontaktować się w następujący sposób:

- drogą elektroniczną: k.bobenczyk@czarne.pl.

 

3.      PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Artykuł 22.1. Kodeksu Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych są członkowie komisji przeprowadzającej nabór kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej placóweki oświatowej działającej na terenie Miasta i Gminy Czarne.

5.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej działająccej na terenie Miasta i Gminy Czarne. (zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem). Oferty kandydatów nieprzyjętych w toku postępowania można odebrać osobiście w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.


 


 


 

6.      PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany w pkt. 2.

 

7.      PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.      PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy przetwarzane Pani/pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.      INNE INFORMACJE

Każdy kandydat na proces naboru kandydata na stanowiska dyrektora samorządowej placówki oświatowej działającej na terenie Miasta i Gminy Czarne. podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych przepisami prawa nie będzie możliwy udział w naborze. Podane dane nie będą podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.       

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

 

 

Czarne, dnia ………………………………

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 12_05_2022_11_05_44_informacja Wyczechy.pdf (PDF, 29.59Kb) 2022-05-12 11:05:44 154 razy
2 informacja Wyczechy.pdf (, 48.15Kb) 2022-05-12 10:56:11 0 razy
3 Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyczechach.pdf (PDF, 323.57Kb) 2022-03-24 14:45:40 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 24-03-2022 14:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Sobczak 21-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 12-05-2022 11:05:44