Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia czynszu i opłat za najem hal namiotowych.

 

 

Zarządzenie Nr  0050.76.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia czynszu i opłat za najem hal namiotowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się:

 1. czynsz za najem hali namiotowej o powierzchni 6m x 10m wraz z montażem i demontażem w kwocie 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% za pierwszą dobę oraz 50% kwoty za każdą rozpoczętą kolejną dobę;
 2. opłatę za transport hali namiotowej na miejsce montażu i z miejsca demontażu na kwotę 2,00 zł/km + obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
 1. Doba rozpoczyna się w dniu wskazanym w protokole przyjęcia hali namiotowej, a kończy z upływem 24 godzin od tej chwili.
 2. Ceny wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2 są kwotami netto.

 

§ 2. 1. Udostępnia się nieodpłatnie halę namiotową wraz z montażem i demontażem                     

 1. placówkom oświatowym i instytucjom kultury Gminy Czarne,
 2. Sołectwom Gminy Czarne.

 

 1. Przyjęcie i zdanie hali namiotowej następuje na podstawie protokołów.

 

§ 3. 1.  Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

       2. Wzór protokołu przyjęcia hali namiotowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

       3. Wzór protokołu zdania hali namiotowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i opłat za najem hal namiotowych..

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.76.2022     

Burmistrza Czarnego                                                

    z dnia 11 maja 2022 r.                                                          

Czarne, ……... r.

NiR…………….

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu ……………. r. w Czarnem pomiędzy:

 • Gminą Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP 843-15-29-525, reprezentowaną przez Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czarne – Doroty Dębskiej, zwaną dalej „Wynajmującą”, a
 • …………………………………………………… zwanym dalej „Najemcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

 1. Wynajmująca oddaje najemcy w najem halę namiotowa o powierzchni 6m x 10m szt… wraz z montażem i demontażem na dzień …………… r.
 2. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu …………. r.
 3. Zwrot najmu nastąpi do dnia ……………. r.
 4. Wynajmująca zapewni transport w obie strony hali namiotowej o powierzchni 6m x 10m szt…  do miejscowości. ……....., tj. odległość …….. km.

§ 2

 1. Najemca zapłaci Wynajmującej kwotę za wynajem hali namiotowej …… szt. wraz  z montażem i demontażem oraz transportem w wysokości: …… złotych brutto.
 2. W przypadku przekroczenia umownego dobowego wymiaru czasu najmu, najemca zapłaci dodatkowo za każdą rozpoczętą dobę najmu umowną kwotę ……. zł brutto.
 3. Forma płatności – przelew 14 dni na podstawionej faktury wystawionej przez Wynajmującą w ciągu 7 dni po zdaniu przedmiotu najmu.
 4. Przekazanie i odbiór hali namiotowej dokona Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej ………, z którym należy uzgodnić termin i czas dokonania w/w czynności.

§ 3

W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych, czynników naturalnych bądź losowych, zarówno Wynajmująca, jak i Najemca odstępują od naliczania kar umownych.

§ 4

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży elementu/ów, Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Wynajmującej.
 3. Najemca zobowiązuje się naprawić szkody materialne powstałe w czasie od wydania do zwrotnego zdania protokołami przedmiotu najmu.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwie rzeczowo sądy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

Umowa została przez strony odczytana, przyjęta i podpisana.

           

WYNAJMUJĄCA                                                                           NAJEMCA

…...................................................                                                    …..……………………….   

KONTRASYGNATA

………………………………….

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.76.2022     

Burmistrza Czarnego                                                

z dnia 11 maja 2022 r.                                                           

 

PROTOKÓŁ

z przyjęcia hali namiotowej

 

spisany w dniu …...................................... zgodnie z umową nr …..............................................

z dnia …........................................ przekazuję halę namiotową szt. …................o godz. …......................

Przejmujący – Najemca nie wnosi / wnosi uwag ….....................................................................

Zwrot nastąpi dnia …......................................... o godz. …..................................

            Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego – Wynajmująca oraz dla przejmującego – Najemca.

 

       Podpis Kontrolującego                                                                      Podpis Najemcy

 

…...............................................                                            ….................................................

___________________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.76.2022     

Burmistrza Czarnego                                                

z dnia 11 maja 2022 r.                                                          

 

PROTOKÓŁ

ze zdania hali namiotowej

 

spisany w dniu …............................................... zgodnie z umową nr ….....................................

z dnia …........................................ zwrot hali namiotowej szt. …............ nastąpił dnia …........................... o godzinie …................. zgodnie  z  umową.

Wynajmująca nie wnosi / wnosi uwag …....................................................................................

            Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego – Wynajmująca oraz dla przejmującego – Najemca.

 

      Podpis Kontrolującego                                                                                Podpis Najemcy

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 0050.76.2022.pdf (PDF, 180.89Kb) 2022-05-17 09:22:58 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 17-05-2022 09:22:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 11-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 17-05-2022 09:22:58